• سرزمین بابه

    سرزمین بابه —————— سرزمین بابه، سرزمینی آکنده و انباشته شده از کوه و دشت و درّه ها است و سرزمینِ پُر از ایرمه و اَوری و مملو از چشمه سار و کشتزار. یقینا، همین تنوع مناظر است که این سرزمین را محبوب و زیبا و مرغو...

  • خانه سه لک دالری در جاغوری

    خانه سه لک دالری در جاغوری در نوشته قبلی اشاره کردم که جامعه ای رشد متوازن نداشته باشد نتیجه مطلوب نخواهند داشت. درست است که شاید چنین خانه ای دیگری در جاغوری وجود نداشته باشد . ولی ازان طرف باید بپذریم که رشد ...

  • در دوران کرونا بیش از ۵۰ نفر از علما را از جاغوری از دست دادیم

    در دوران کرونا بیش از ۵۰ نفر از علما را از جاغوری از دست دادیم . امروز جمعه در یک اقدام نیک جلسه یاد بود برای علمای که در دوران دو ساله کرونا جان شان را ازدست دادند مجلس یاد بود از طرف مجمع برگذار گردید . اقای ...