اخرین مطالب »

“تحریم و ترفند!؟”

“تحریم و ترفند!؟”

ثور ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
منازعه‌ی لفظی در اداره‌ی ثبت احوال غزنی

منازعه‌ی لفظی در اداره‌ی ثبت احوال غزنی

ثور ۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“سرزمین سیاه!؟”

“سرزمین سیاه!؟”

ثور ۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“در رکاب مادر، پابوس حضرت امیر!”

“در رکاب مادر، پابوس حضرت امیر!”

ثور ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“ماه آبدید!”

“ماه آبدید!”

حمل ۳۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
غزنی سقوط نمی کند؛ هزاره‌ها تلف می شوند

غزنی سقوط نمی کند؛ هزاره‌ها تلف می شوند

حمل ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“کوه خضر”

“کوه خضر”

حمل ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“سرچیلله!؟”

“سرچیلله!؟”

حمل ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
سقوط ولسوالی خاجه عمری غزنی

سقوط ولسوالی خاجه عمری غزنی

حمل ۲۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
جنایات و توطئه پشتون ها را پایانی نیست

جنایات و توطئه پشتون ها را پایانی نیست

حمل ۲۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««کاریستوو!»»

««کاریستوو!»»

حمل ۲۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«« نور جلجیلی!»»

«« نور جلجیلی!»»

حمل ۱۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سالانه رادیو جاغوری

گزارش سالانه رادیو جاغوری

حمل ۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
رقص اوغانی بر گورِ خون جامگان مدافع غزنی

رقص اوغانی بر گورِ خون جامگان مدافع غزنی

حمل ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
یادی از یک دلی شاد

یادی از یک دلی شاد

حمل ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
زوایای پنهان توافق قره‌باغ

زوایای پنهان توافق قره‌باغ

حوت ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
خبر(۲۳ )(۱۲ )(۱۳۹۶ )

خبر(۲۳ )(۱۲ )(۱۳۹۶ )

حوت ۲۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
دو سه نکته از زوایای جنگ قره‌باغ

دو سه نکته از زوایای جنگ قره‌باغ

حوت ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
توجه به دو نکته در باره هیت اعزامی

توجه به دو نکته در باره هیت اعزامی

حوت ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

دلو ۲۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

قوس ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“آسوده بخواب استاد!”

“آسوده بخواب استاد!”

عقرب ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“زور صاحب خلته؟!”

“زور صاحب خلته؟!”

میزان ۱۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

میزان ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

میزان ۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

عقرب ۳۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش