• معنای نام برخی از قریه‌ها

    معنای نام برخی از قریه‌ها …….. اَمبُلاق: ام یعنی مادر، سر، بُلاق یعنی چشمه، امبلاق یعنی سرچشمه. بُلاق‌آیِنگر: چشمة آهنگر. ایچه: آهنین، قوی، ستبر معنی می دهد. اُوت‌قُول: چمن‌زار و سرسبز. شِیرداغ: کوه...

  • «دای ها یا دی های هزارستان»

    «دای ها یا دی های هزارستان» ****** «تصحیح و تذکر» در متن اصلی این «کپی» از گردآورنده ناشناس، گرچه خالی از اشتباه و اشکال نیست، اما پیداست که نویسنده تلاش بسیار نموده تا نام ها و عنوان های درست «دای ها یا دی های...