• نقطه سر وصل السلام علیک یا غریب الغربا و یا معین الضعفا

    نقطه سر وصل السلام علیک یا غریب الغربا و یا معین الضعفا

  • نقطه سرمرز 110

    نقطه سرمرز 110 سرک حلقوی که کابل را به هرات وصل می کند از چندین شهر مهم پشتون نشین می گذرد. میدان وردک، میدان شهر، غزنی، زابل، قندهار، هلمند و سرانجام به هرات می رسد. طرح اصلی و منطقی که “قضیه حمار”...

  • نقطه مسیر راه 109

    نقطه مسیر راه 109 اکنون راه های زمینی از امنیت کامل برخوردار است، لذا اکثر شهروندان ترجیح می دهند، راه زمینی را برای مسافرات انتخاب کنند. قیمت بلیت اتوبوس های 580 از کابل تا هرات مبلغ هزار و ششصد افغانی است. قب...