اخرین مطالب »

اولین چهار راه بنام داوود سرخوش

اولین چهار راه بنام داوود سرخوش

سنبله ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
روز جاغوری یا روز مسخره کردن جاغوری.

روز جاغوری یا روز مسخره کردن جاغوری.

سنبله ۸, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
مذاکره های …

مذاکره های …

سنبله ۸, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
آیا ما حکومت هم داریم؟

آیا ما حکومت هم داریم؟

اسد ۲۶, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
برو لخشوم درو گنده!

برو لخشوم درو گنده!

اسد ۱۹, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
۲ اسد خونین؛ توطئه‌ یا اتهام؟

۲ اسد خونین؛ توطئه‌ یا اتهام؟

اسد ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
ختم یک ماموریت ناکام

ختم یک ماموریت ناکام

سرطان ۲۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
خبر مهم

خبر مهم

سرطان ۲۴, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
توافق با همسایه ها

توافق با همسایه ها

سرطان ۲۰, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
نشست بزرگان ولسوالی جاغوری با همسایه

نشست بزرگان ولسوالی جاغوری با همسایه

سرطان ۱۸, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بازدید از لیسه خصوصی کیان

بازدید از لیسه خصوصی کیان

سرطان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
مداحی نکردم (برگرداندن اعتماد از دست رفته)

مداحی نکردم (برگرداندن اعتماد از دست رفته)

سرطان ۱۴, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
برگرداندن اعتماد از دست رفته

برگرداندن اعتماد از دست رفته

سرطان ۱۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
آدم‌ربایی

آدم‌ربایی

سرطان ۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یاد ایام

یاد ایام

سرطان ۶, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

جوزا ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

جوزا ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید!

جوزا ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو

دلو ۱۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!!

جدی ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

جدی ۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری

قوس ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی ام از جاغوری

گزارش سی ام از جاغوری

قوس ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری

قوس ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

قوس ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوری

قوس ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سیزدهم از جاغوری

گزارش سیزدهم از جاغوری

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش یازدهم از خط مقدم

گزارش یازدهم از خط مقدم

قوس ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش دهم از جاغوری

گزارش دهم از جاغوری

قوس ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«پیروزی ناپایدار؟؟»

«پیروزی ناپایدار؟؟»

عقرب ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
تا ثریا می رود دیوار کچ

تا ثریا می رود دیوار کچ

عقرب ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“متجاوزان فراری شدند!”

“متجاوزان فراری شدند!”

عقرب ۱۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
خبر جدید از #ارزگان خاص

خبر جدید از #ارزگان خاص

عقرب ۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
اخرین قسمت:

اخرین قسمت:

عقرب ۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

«آفتاب هدایت»

«آفتاب هدایت»

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش