آنان که ما را به بازی گرفته اند

میراحمد لومانی ۴:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
آنان که ما را به بازی گرفته اند

  آنان که مارا به بازی گرقته اند و…

تعداد از نا خلف فرزندان ملت درد مند هزاره ” آذره”؛ آنهایی که در حقیقت نماد از روسپی های سیاسی، و مفعولان عرصه سیاست و عمل در دربار ستم  افغانی چیزی بیش نیستند؛ اینان در گونه های متفاوت از کنش های  “شارلاتانیزم سیاسی گونه” حیات، هستی، حیثیت و سرنوشت ملت شریف هزاره را این چند دهه یی است که به گروگان گرفته، هر چندگاه و ” درمقاطع  مناسب و لازم” آن را به حراج برده وبه معامله گرفته اند. چنین تیپ که همواره مورد نیاز دربار ستم در طول تاریخ بوده اند.

اینان  در حقیقت در جایگاه اهرم  تحمیل استبداد تاریخی بر توده ها نقش ابزاری ایفا نموده، و تداوم ستم بر توده های سرزمین افغانستان را پایداری بخشیده اند. چنین روسپیهایی هستند که گاه در ترفند و رذالت  های مزورانه کرزی به قدرت رسانده اند، و گاه گندیده ترین تحریف و نیرنگ انتخاباتی احمد زی کوچی زاده را مشروعیت قانونی بخشیده اند.

اینان نه تنها درد، درک و شعور مردمی – حافظه و صداقت تارخی ندارند؛ بلکه حتی به والدین خویش به گونه صادق عمل ننموده اند. جنایات، کشتار، گروگان گیری ها و صد ها مصایب دیگری که امروز[ در موجودیت حاکمیت وحدت ملی] بر مردم  ما به تحمیل گرفته می شود، بر همه از این گونه مصایب و خون ریزی ها این نا خلف فرزندان قوم ( هزاره) به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم دست های شان ملوث و اغشته می باشند. زیرا همینان بوده اند در انواع از رذالت ها و تقلب، حاکمیت استبداد را در گونه یی از دموکراتیک ترین شیوه های جهانی مشروعیت بخشیده و بر گرده خلق الله به تحمیل گرفته اند.

در وضعیت اسف بار و رقت انگیز کنونی درد مندان ملیت هزاره از هیچ کس و یا کسان دیگری نباید گله مند بوده و شکایت داشته باشند. بلکه در گام نخست این نخاله و تفاله های سیاسی استبداد را به زباله دان تاریخ باید دفن نموده، و انگاه کنش شخصیت های اقوام دیگر را در قبال سرنوشت و هستی مردم هزاره به ارزیابی و قضاوت بنشینند.

815بازدید

کامنت بسته شده است.