««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»»

مصطفی خرمی ۳:۵۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»»
««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»»
******
اکنون که «غلزی» رئیس جمهور پذیرفته که در کنار درج کلمه منحوس«افغان» به عنوان «هویت ملی» میتوان عنوان های قومی مردم را نیز درج نمود! اما گفته میشه که در مورد هزاره ها «توطئه» دیگری در راه است. زیرا روی فورمه ثبت نام هزاره ها به زیر مجموعه های قومی مثل: تایمنی، قرلق، شیخ علی و… هویت قومی جداگانه داده شده است. در حالیکه قوم «افغان» یا همان «پشتون» فقط و تنها عنوان «پشتون» را دارند و قوم تاجیک نیز تنها عنوان «تاجیک» و…!؟ اگر این گزارش درست باشد، بدون شک «توطئه ای» در راه است تا از یک سو، بتوانند همان رؤیایی «هزاره دو در صد» را تحقق بخشند و از سوی دیگر، تخم نفاق را در درون جامعه هزاره بپاشند! در حالیکه هزاره های گم شده یعنی هزاره های سنی شده یا تاجیک شده تازه در مسیر بازگشت به هویت اجدادی شان گام برمیدارند. اگر درج زیر مجموعه قوم هزاره مثل: قرلق، تایمنی، شیخ علی و… به عنوان یک «قوم مستقل» در فورمه ثبت نام حقیقت داشته باشد، بدون شک «توطئه» کثیفی برای تقلیل نفوس هزاره ها در راه است که باید به هر قیمتی جلو آن گرفته شود.13718677_819637201514273_3245086044256252471_n-351x185
*****
دوستان اگر از این جریان آگاهی دارند لطفا با دیگر دوستان شان شریک سازند!؟
560بازدید

کامنت بسته شده است.