اخرین قسمت:

عزیزالله جاغوری ۴:۲۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اخرین قسمت:

اخرین قسمت:
*********FB_IMG_1540494407691
راه کار دست یابی به مطالبات ممکن چه خواهد بود ؟

درپاسخ به این سوال که خیلی مهم است باید گفت که جاغوری ها متاسفانه درطول دوران دموکراسی سعی کرده اند که طرف مقابل قدرت قرار گیرند در چندین دوره انتخابات احساسات بر اندیشه ای سیاسی انها غلبه کرده ورای خودرا درپای کسانی قربانی کرده اند که هیچ نوع تاثیر در قدرت نداشته ودرنتیجه ضرر انرا کمایی کرده اند وبا تاسف باید گفت که چنین شیوه ای ضررافرین همچنان ادامه داشته وسعی کرده اند که همواره تنور را برای دیگران داغ کرده وخود قدرت نان پذیدن خودرا نداشته باشند وباید فهمید که قدرت در هرجا ممکن است بازور خم نشود ودر تعامل وایجاد نسبت نرم وحسنه می شود که انراخم کرده واز مزایایی ان بهره جست در شرائیط فعلی که حکومت دور اول زمان قانونی خودرا رو به پایان می بیند وخودرا برای دور دوم اماده می سازد بهترین زمان تعامل ومعامله ای دوجانبه بوده ووقت کنار امدن هست شاید بعضی ها نقد بر چنین باور داشته باشند وحکومت را رو به زوال بدانند ولی تجربه ای جهانی ثابت نموده است که اکثریت حاکمان دردور دوم خود نیز بخاطر قدرت وامکانات وتسلط بر مردم دوباره رای اورده وحکومت خودرا به دور دوم مشروعیت بخشیده وبه سیاست ومدیریت خود ادامه می بخشند با توجه به وجود لابی های تاثیرگزار در بدنه ای حکومت فعلی جاغوری ها باید در نوع نگرش سیاسی خود تجدید نظر نموده وبا اتحاد وایجاد اتاق فکر وطرح مطالبات شش گانه انرا درسطح جاغوری تبدیل به گفتمان جمعی کرده ودر جهت تطبیق ان با دولت وارد گفت وگو شوند بعبارت روشنتر باید گفت که رای مردم درمقابل درخواست واجرایی مطالبات قانونی معامله شود حتی اگر ما به مطالبات حد اکثری خود به دلائیل منطقی دست نیابیم به حد اقل ان هم اگر دست یابیم ضرر نکرده ایم اگر چنین سیاست تعاملی را با دولت قبول کردیم بدانیم که بهترین راه کار درست را در جهت بدست اوردن مطالبات مردم انتخاب کرده وجاغوری را از حالت رکوت نجات داده وبه پیش رفت همه جانبه ای ان کمک کرده اییم والا با تقابل سبب کندی وعقب گرایی را در جاغوری شاهد خواهیم بود پس خوب است که در یک سال پیش رو وفرصت طلایی جاغوری ها دری گفت وگو را با حکومت باز کرده وبصورت بازی برد برد وارد میدان شوند اگر چنین شد به خردمندی سیاسی جاغوری ها امید وار بوده وبه انها باید تبریک گفت واگر غیر ان صورت گرفت ومسیر گذشته را پیمودند باید بر سرنوشت مردم جاغوری گریه کرده ونا امید شد.

اقبالعلی صادقی

384بازدید

کامنت بسته شده است.