ادامه تلاشها و رسیدن به سر منزل مقصود:

مدبریت ۵:۳۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

با کشته شدن تعداد زیاد از مردم هزاره توسط گروه های تروریستی در ایالت کویته بلوچستان تمام اقشار جامعه ای مرد م هزاره در  سراسر جهان با راه اندازی تظاهرات، تحصن وسخنرانیها برای محکوم نمودن این اقدامات تروریستی فعالیتهای زیاد را به انجام رساندند که از تمام سایت ها ودیگر رسانه های خبری نشر وپخش گردید.

در واقع همین امر باعث گردید تا نماینده کشور ایتالیا( خانم ریتا بور سلینو) در پارلمان اروپا ضمن محکوم نمودن چگونگی این کشتار گفت: از دیر زمان تا بحال ظلم های فراوان نسبت به مردم هزاره صورت گرفته است وآنها که از کشور شان آواره شده به دیگر کشورهای جهان پناهنده میشوند، دلیلش همین ظلم وستم های است که به آنها وارید میشود ، من جمله قتل وکشتار مردم هزاره توسط گروه های تروریستی در پاکستان یک هیلوکاست دوم است که بر علیه مردم هزاره انجام میگردد. وی از اتحادیه اروپا وجامعه بین المللی خواست تا در این زمینه بی تفاوت نبوده واقدامات را بری جلوگیری از کشتار مردم هزاره در پاکستان انجام بدهند!

همچنین دولت و گروه های سیاسی ونهاد های فرهنگی واجتماعی پاکستان به دلیل اعتراضات دسته جمعی مردم هزاره در داخل وخارج از افغانستان مجبور به انجام عکس العملهای گردیدند تا این اقدام تروریستی را محکوم نموده وبرای جلوگیری از آن اقدام نمایند.

در واقع اگر این حرکت مدنی ودسته جمعی مردم هزاره برای رسیدگی وجلوگیری از کشتار سیستماتیک مردم هزاره  که در سراسر جهان صورت گرفت، به بحث وبررسی گرفته شود، دست آورد و تأ ثیر گذاری آن بیش ازآنچه خواهند بود که در طول بیش از ده سال گذشته تا بحال مردم هزاره از نظر حقوقی در افغانستان وپاکستان بدست آورده اند.

این حرکت مدنی تمام زمینه ها را برای اشخاص سیاسی، علمی، فرهنگی وحقوقی جهت ارائه ای  داد خواست در تمام سازمانهای بین المللی، من جمله ( سازمان حقوق بشر ودادگاه بین المللی لاهــــه) را جهت رسیدگی به وضع نا بسامان مردم هزاره که فقط  به جرم( هزاره وشیعه) بودند از تمام حقوق انسانی واجتماعی خویش در کشورهای پاکستان وافغانستان محروم شمرده شده ودر نهایت محکوم به قتل وکشتار میگردد فراهم ساخته است، تا سران وکار آگاهان مردم هزاره بیتوانند از این فرصت استفاده نموده علیه دست اندر کاران اصلی قتل وکشتار مردم هزاره که از سه دهه گذشته تابحال انجام گرفته است، دادخواستهای را تهیه وبه مراکز سازمانها ودادگاه های بین المللی ارائه  وخواستار بررسی قضایا را شوند. البته هم اکنون زمینه تهیه اسناد ومدارک برای هر کار آگاه مردم هزاره که در این زمینه اقدامات را به انجام برساند، تا جائیکه نویسنده اطلاع دارد، اگر کار آگاهان از مردم هزاره براستی وجــدیت در مورد فوق اقدام نمایند، همین سازمان ها ودادگاه های مذکورجهت رسیدن به واقعیت قضایا، مدارک زیاد را به دسترس آنان قرار خواهند داد.

از طرف دیگرضروری به نظر میرسد تا کار آگاهان حقوقی، سیاسی وعلمی مردم هزاره با توجه به راه های مختلف که در این مورد وجود دارد، به تشکیل کمیته( تحقیق وبررسی) در این زمینه اقدام وطی نمودن مسیر بهتر را در سطح بین المللی انتخاب نمایند، چون بدیهی است که از این طریق میتوانند زود تر از آنچه که به نظر می آید به اهداف اصلی دست خواهند یافت.

بررسیها نشان مید هد که برای انجام فعالیتهای سیاسی، علمی وحقوقی، انتخاب راه های بهتر از طریق دادگاه ها وسازمانهای بین المللی میباشد که با پشتوانهای قوی انجام میگردد.

لذا تلاش برای بدست آوردن حقوق یک ملت که از سالها قبل به این طرف مورد ظلم وستم واقع شده است کار ساده نیست وباید از شرایط پیش آمده برای ارائه ای داد خواستها به دادگاه های بین المللی بهره برداری نمود. البته دیگران که هم اکنون در افغانستان وپاکستان قدرت حاکمه را در دست دارند ویا بصورت یک قدرت اجتماعی مطرح میباشند، در واقع رهبران وکارآگاهان آنان ابتدا همین مسیر را طی کردن وبرای اینکه خودها را پاک ومنزه از تمام اعمال خشونت وضد انسانی در جامعه بین المللی معرفی نمایند تلاشهای فراوان را به انجام رسانیدند، من جمله معرفی تعداد از رهبران جهاد ی مردم هزاره را به عنوان جنایت کاران جنگی در دادگاه لاهــــه که یکی از دادگاه های معروف بین المللی میباشد به انجام رساندند. البته این حرکت درحال انجام گرفته است که اسامی تعداد زیاد از رهبران سیاسی وجهادی  آنان به عنوان ناقص حقوق بشر وجنایت کاران جنگی در لیست سازمان بین المللی حقوق بشرنوشته شده بود، اما کار آگاهان اقوام پشتون وتاجک با جمع آوری اسناد ومدارک جعلی جهت ارائه آن به دادگاه های بین المللی تلاش کردن وتا آنجا را پیش رفتن که هم از ارائه اسامی رهبران خویش به عنوان ناقص وجنایت کاران جنگی از سوی سازمان حقوق بشر به دادگاه های بین المللی جلوگیری نمودند وهم توانستند رهبران جهادی مردم هزاره را به عنوان جنایت کاران جنگی به داد گاه ها بین المللی معرفی نمایند.

اقدام برای انجام این امر مهم وضروری از سوی اقشار علمی وفرهنگی مردم هزاره جنبه حیاتی دارد که باید آنرا پیگری نمود و در وسط راه توقفش نداد. چراکه در گذشته نیز شرایط بسیار خوبی برای دادخواهی مردم هزاره از طریق سازمانها ودادگاه های بین المللی فراهم شده بود ولی رهبران وکار آگاهان حقوقی مردم هزاره نتوانستند از موقعیت شان از شرایط پیش آمده استفاده نمایند. از دست دادن فرصت یک روزه در انجام یک چنین امر مهم باعث میشود تا سالها از ر
سیدن به سر منزل مقصود در جامعه باز ماند.

متاسفانه مردم هزاره بارها جوراین گونه شکست ها را متحمل شده است، اما هیچگاه نتوانسته اند از تجربیات گذشته خویش استفاده سالم وصحیح را بدست بیاورند.

با این حال ترس وتاکید نویسنده در مورد چگونگی اقدام موثر از سوی رهبران وکارآگاهان مردم هزاره براین جهت است که نباید گذاشت تا این فرصت طلایی که هم اکنون فراهم شده است به علت غفلت ویا عــدم توجه جدی کارآگاهان وفعالان حقوقی مردم، مفت ورایگان بگذرد وهیچ گونه استفاده ای ازآن نشود، فرصت که سالها مردم هزاره برای داد خواهی خویش در سطح بین المللی انتظار آن را میکشیدند. این هم قابل یاد آوریست که اگر چنانچه این فرصت در اختیار طرفهای مقابل مردم هزاره قرار بگیرد، چنان شماطت وهیاهو به راه بیندازند که تمام جامعه جهانی را ودار به دادخواهی شان نمایند. پس چه بهتر که هر فرد از افراد جامعه هزاره در هر سطح که هستند برای نجات مردم شان از بی عدالتی  در داخل وخارج از کشورشان تلاش نمایند.

نویســـنده حاج محمد دانش ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ اتریش 

+;نوشته شده در ;چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ساعت;۱۷:۳۹ توسط;حاج محمد دانش; |;

1,025بازدید

کامنت بسته شده است.