ادامه قبول شدگان سال ۱۳۸۷

مدبریت ۷:۱۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

A07004254

طاهره

علی جان

نسوان خدایداد

پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۴۲

A07004255

عادله

محمد رضا

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۰۱

A07004256

مرضیه

عوض علی

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۲

A07004257

صدیقه

محمد شریف

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم بلخ

۱۶۷

A07004259

راضیه

جواد علی

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۲۰۰

A07004260

صدیقه

غلام نبی

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۹۲

A07004261

مریم

صادق علی

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۷۸

A07004262

فیروزه

محمد آصف

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۷

A07004263

صبرماه

عبدالله خان

نسوان خدایداد

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۳

A07004264

معصومه

ناصرعلی

نسوان خدایداد

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۴۰

 

A07004265

ذکیه

ابراهیم

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحًی ادبیات پوهنتون بلخ

۲۴۴

A07004266

حمیده

قربانعلی

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۳۵

A07004267

فاطمه

سید سلیمان

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحًی وترنری پوهنتون ننگرهار

۲۲۷

A07004268

شفیقه

غلام علی

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحًی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا

۲۲۸

A07004269

صدیقه

علی بابا

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل

۲۳۱

A07004272

شفیقه

خادم حسین

لیسه نسوان فیضیه

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۵

A07004282

خاتمه

سلطانعلی

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحًی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی پروان

۲۲۰

A07004284

حفیظه

عزیز الله

لیسه نسوان فیضیه

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۹

A07004285

زهرا

علی بابا

نسوان فیضیه

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۲۸

A07004287

حکیمه

سلمانعلی

لیسه نسوان فیضیه

پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل

۲۷۱

A07004287

حکیمه

سلمانعلی

لیسه نسوان فیضیه

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۴۱

A07004288

سکینه

علی احمد

نسوان فیضیه

قابلگی ( صرف برای اناث ( صرف باشنده گان کابل (

۲۶۶

A07004291

محمد علی

محمد عیسی

لیسه چهل باغتوی پشی

پوهنحًی ساینس پوهنتون هرات

۲۵۹

A07004292

محمد علی

قمبر علی

لیسه چهل باغتوی پشی

کورس های ساتنمنی پولیس ملی

۲۱۴

 

۰۷۰۰۴۸۶۸

رشیده

عوض علی

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۳۶

A07004869

هوا

سیدجواد

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحًی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا

۲۲۴

A07004870

ذکیه

سخیداد

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۰۷

A07004871

رخساره

عبدالحمید

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۱۶

A07004872

سکینه

پاینده محمد

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۱۵

A07004873

نفس گل

عوض علی

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۱۹۰

A07004875

ضیاگل

شاه الحق

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۸۷

A07004876

گل افروز

علی یاور

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۹۶

A07004877

لطیفه

شوکت علی

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحًی لیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی غزنی

۲۱۵

A07004878

گل اندام

سلمانعلی

نسوان سیدجمال الدین بو سعید

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۳۰

A07004880

زیبا

محمدیونس

نسوان شهدا حیدر

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۳۲

A07004881

فاطمه

جمعه خان

نسوان شهدا حیدر

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۲۰۵

A07004882

فاطمه

عزیزالله

نسوان شهدا حیدر

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۰۹

A07004883

فاطمه

محمدعلی

نسوان شهدا حیدر

موسسه عالی تربیه معلم کندز

۱۸۱

A07004884

ضیاگل

محمدفاضل

نسوان شهدا حیدر

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۷۵

A07004885

عزیزه

محمدزمان

نسوان شه

672بازدید

کامنت بسته شده است.