از حزبی سازی تا تصفیه قومی اداره غزنی!

مدبریت ۴:۰۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
از حزبی سازی تا تصفیه قومی اداره غزنی!

از حزبی سازی تا تصفیه قومی اداره غزنی!شهرستان‌های_غزنی
وکلای محترم غزنی نخوانند!
در یکی دو سال اخیر، تصفیه قومی أدارات ولایت غزنی، تحت عنوان (cbr) “یا سپردن کار به أهل کار!(؟)”همانند کل أدارت حکومتی سرعت خاص پیدا کرده و مهره های حزبی -قومی یکی پی دیگری اداره غزنی را به قبضه می گیریند و جمعی متملقان بی خبر ، روند سناریوی کذایی را “جزئی از شایسته سالاری دانسته و مبارک باد هم می گویند که نمونه اخیر ان تعیین یک مهره “حزبی -أندری ” در ریاست معارف غزنی است .
جدا از هرنوع ملاحظه ،آیا سزاوار نیست که پرسیده شود درین روند دروغین “شایسته سالاری و سپردن کار به أهل کار(؟!)،چگونه است که ریاست های ١.کار و أمور اجتماعی، ٢.انکشاف دهات ، ٣.زراعت و مالداری، ۴. مستوفیت ،۵. ریاست معارف و …یکی پی دیگری از عناصر اقوام پاک سازی شده و تمام کدرهای مجرب(!؟)،ورزیده (!؟)، از قوم خاص و حوزه خاص ، آنهم بر أساس داعیه (!؟)اهلیت گماریده می شود و درین دیار نخبه خیز غزنی ، نه تنها ، نخبه ای یافت نمی شود که کدرهای مجرب یکی یکی خانه نشین می شود ، شرایطی که حتی در امارت طالبان هم تکرار نشد.
کلام اخر اینکه روند تصفیه قومی اداره غزنی ، آنهم تحت إشراف کریم متین (قره باغی – أندری ) والی گماشته ” حزب”، برای انتقام گیری ،رویداد یازده و کیل “هزارگی ، سمت و سویی یافته که علاوه بر بادی دست آورد اداره کرزی و “موجودیت یک ثلث هزارگی “، حتی در ارگانهانظامی و قضائی هم وضعیت فاجعه بار می نماید .
سناریوی پاک سازی و تصفیه قومی ، به منظورمدیریت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، به عنوان استراتیژی ارگ ، هرچه باشد ، متاسفانه در ولایت غزنی ، جز إقتدار بخشی به “حزب خاص “انهم برای یک ولسوالی، به غیر از تشدید بحران و عمق دهی فاصله مردم با حکومت ، ثمری نخواهدداشت.
نوشته از: Mohammad ali ahmadi

139بازدید

کامنت بسته شده است.