از زاویه ی دیگر

شریعتی سحر ۴:۲۱ ب.ظ ۳۵

 از زاویه ی دیگر 

 از روز پیش از انتخابات تمام وقت در دفتر بودم، می گفتند که کارمندان کلیدی کمیسیون های انتخاباتی تهدید به ربودن و مرگ شده است. تمام روز کار کردیم، دفترهای ولایت ها را هماهنگ کردیم و برای فردا آمادگی گرفتیم.

 دم صبح کمی خوابم گرفت که تلفن همراه ام زنگ زد. دکتر جعفر مهدوی دوست دیرینه ام از دشت برچی با صدای کشیده و نگران گفت که حفیظ چه خوابیده ای که در دشت برچی ناحیه ی سیزده تقلب گسترده است. گفتم کدام مکتب و کدام مسجد. گفت: در فلان مسجد برای فلان دارد تقلب می کنند. فوری با کمیشنران در میان گذاشتم و شروع به پیگری کردیم. تلفن قطع نشد که رحیمی از دفتر یونیما( دفتر سازمان ملل) زنگ زد که حفیظ خان به داد دشت برچی برس که تقلب گسترده است. گفتم کجا و چگونه، هماهنگی ها شروع شد و به همکاران سپردیم که با ناظران ملی و بین المللی هماهنگ شوند، فیفا ( بنیاد برگزاری آزاد و عادلانه ی انتخابات)  را در جریان بگذارند. کمک کنند که انتخابات عادلانه و شفاف داشته باشیم.

 تلفن که قطع شد، زنگ خورد که دکتر صاحب! گفتم بلی بفرمایید، گفت که حاجی محمد محقق ام از دشت برچی. سلام علیک کردیم و گفت که دکتر صاحب در دشت برچی تقلب گسترده است و در بسیاری جاها همکاران شما در کمیسیون مستقل انتخابات به نفع دیگری کار می کنند. گفتم استاد: نشانی و ادرس دقیق بدهید که همین حالا پیگری شود. به دفتر کمیشنران رفتم که همه در حال ثبت تخطی ها و تخلف های انتخابی اند. گفتم در ناحیه ی سیزده ی دشت برچی تقلب به نفع یکی از نامزدان گسترده است. گفتند که پیگیری کنید، اضافه کردند که در سراسر افغانستان تقلب گسترده جریان دارد.

به دفتر که برگشتم از دفتر محقق دوباره زنگ زد که از غزنی و جاغوری خبر داری، اوضاع آشفته است و تقلب ها و بد اخلاقی های انتخاباتی فراگیر، گفتم: پیگیری می کنیم. تلفن را که برداشتم از جاغوری کسی پشت خط بود، زنگ خورد که منم نفیسه نامزد پارلمانی از جاغوری. دکتر صاحب در جاغوری در حیدر سایت انتخاباتی بسته است و توسط نیروی نظامی محاصره شده و مردم در بیرون منتظرند. گفتم چه شده، گفت که گویا از دیشب مشکلی مانند جابه جای صندوق ها و اتفاقات ناگوار انتخاباتی در جریان بوده است، ادامه داد که من در آن جا فراوان رای دارم. گفتم با دوستان ما در کمیسیون مستقل و درغزنی و جاغوری هماهنگی می شود.

 تلفن نفیسه فطع شد که علیزاده زنگ زد که دکتر صاحب در جاغوری در بخشی از جاها هنوز سایت ها باز نشده و در برخی مناطق تقلب گویا جریان دارد. گفتم ادرس دقیق بدهید، پیگیری می شود. با قطع تلفن علیزاده، آزاد زنگ زد که دکتر صاحب در بسیار جاهای جاغوری تقلب گسترده است و مسوولان انتخاباتی پاسخگو نیست. گفتم ادرس بدهید، فوری رسیدگی می شود. پس از فرصت کوتا بین زنگ های پیایی، به دوستان مان در دفترهای کمیسیون های مربوط هماهنگی کردیم، که حاجی محمد محقق زنگ زد که دکتر صاحب در جاغوری، مالستان، ناهور، بهسود، بامیان در فلان سایت ها برگه های رای پایان یافته است. فوری با دوستان هماهنگی کردیم و گفتند که در مرکز برگه ی رای است، فوری با چرخبال فرستاده می شود.

تلفن استاد که قطع شد احمدی از مسوولان برگزاری انتخابات در جاغوری زنگ زد که دکتر خواهر زاده، در جاغوری مردم تظاهرات خشونت آمیز کرده و ورق های رای دهی تمام شده است، فوری اقدام شود، گفتم ماما پیگیری می شود. در این زمان دوست دیگرم از جاغوری زنگ زد که دکتر صاحب صدای اعتراض مردم را می شنوی که در نبود ورق های رای دهی تظاهرات راه انداخته اند. فوری به دفتر کمیشنران رفتم و هماهنگی شد و استاد عاکفی به معنوی زنگ زد و از اوضاع هزارستان و جاغوری گفت.

به دفتر که برگشتم آزاد زنگ زد که دکتر صاحب از دست  … متقلب بزرگ انتخاباتی چه بگویم، ایشان دوازده هزار برگه ی رای دهی را پنهان کرده است تا در جریان شب به نفع دوست و قومش علیزاده استفاده کند. گفت که مردم تظاهرات کرده و دوهزار و چهار صد آن را برون داده است. گفت که ولسوال و مسوولان قول داده که به زودی به این موضوع رسیدگی کند. گفتم تلاش کنید در منطقه حل کنید، اگر نشد ما را درجریان قرار بدهید. فوری گزارش جاغوری را هماهنگی کردم.

روز به نیمه رسیده بود و همه خسته، از زنگ های بیشمار و پیگیری های بسیار. در این روز از تمام افغانستان و هزارستان بزرگ، آن قدر زنگ زدند و از تخلف و تقلب گفتند که کم کم باورم شده بود که نکند جدی مشروعیت انتخابات زیر سوال برود. تا غروب اوضاع به این گونه ادامه یافت، ما بودیم و دنیایی از گزارش های درست و غلط که ریشه در بی تجربگی ما در برنامه ریزی انتخاباتی و برگزاری انتخابات و نا آشنایی مردم داشت. غروب که شد، رییس گفت که تا دیر وقت در دفتر بمانید و به پیگری ها رسیدگی کنید. تا دیر وقت ماندیم و در دل شب در ماشین های ضد گلوله وآهنی، خسته از یک روز کاری و گرفتاری بی حد وحصر به خانه برگشتیم.

 فردای آن روز هنوز در خواب بودم که آزاد زنگ زد که …  متقلب، صندوق های شب پرشده را، پنهانی در هوتل دور از چشم ناظران دارد می شمارد. گفتم این کار غیر قانونی و تقلب آشکار است. فیلم و عکس بگیرید و بفرستید که پیگیری شود، صندوق ها فوری قرنطینه و پس از بررسی باطل اعلان می شود. گفت که عکس و فیلم تهیه شده است. آزاد ادامه داد که تقلب در دل شب و به صورت آشکار و پ
نهان در جاغوری به ویژه از طرف متقلب بزرگ … گسترده بوده و بیشتر به نفع علیزاده مصادره شده است. اظهارات آزاد را ثبت کردم و برای پیگری فرستادم. تلفن که قطع شد، علیزاده زنگ زد و از دست آزاد و تند خویی های او شکایت کرد و گفت که  برای رسیدگی، جابه جایی و حمل صندوق ها مشکل ایجاد کرده و نمی گذارد که این پروسه ی ملی به خوبی به پایان برسد. این طبیعی است که در هر انتخاباتی عده ای پیروز اند و برخی شکست خورده، نباید بد اخلاقی انتخاباتی راه انداخت. او گفت که آزاد از احساسات مردم استفاده می کند و شایعه می سازد. گفتم که ماجرای صندوق ها در هوتل چه بوده، گفت که شب دیر وقت از چهل باغتو این صندوق ها آورده شده و به ناچار صبح زود شمرده شده تا پروسه ی انتقال زود صورت گیرد. ادامه داد که در آن صندوق، من نود رای دارم که همه مال آزاد باشد. گفتم در دو سه روز دیگر گزارش فیفا در این مورد به ما کمک می کند.

به دفتر که رسیدم آزاد زنگ زد که دکتر صاحب صندوق ها به غزنی انتقال پیدا کرده و ما تمام سندها ومدارک تقلب احمدی و علیزاده را در ذیل یک شکایت نامه و همراه نامه ی بزرگان قومی بدست حاجی عباسی پاتو به غزنی فرستاده ایم. نظر شما چیست. گفتم که نیکو است و این شکایت ها پروسه ی رسیدگی اش را طی می کنند و سرانجام به دفتر ما می رسند و ما فوری رسیدگی می کنیم. کمی بعد علیزاده زنگ زد و گفت که مشکل با کمک بزرگان حل شده، شما به آزاد و دوستان توصیه کنید که به الزام های دموکراسی تن بدهند. گفتم که با آن ها گفت و گو می کنم، انشالله درست می شود.

تا شب نفیسه، هما سلطانی از مالستان، عرفانی، دکتر ناصری و ده ها نامزد از جاغوری مالستان و ناهور زنگ زدند و خواهان پیگری چالش های انتخاباتی در منطقه شدند. گفتم که تمام گفته های شما در تلفن ثبت شده از آن ها گزارش تهیه می شود، خودم همه را پیگیری و به کمیشنران می رسانم. آفتاب که به نیمه رسید تلفن ها از نامزدان جاغوری کم شد و از مردم عادی و تحصیل کردگان جاغوری شروع شد. دکتر صاحب آن جا هستید، چرا به مشکلات انتخاباتی مردم در منطقه رسیدگی نمی کنید. گفتم عزیز من یک نفرم و همکار در کمیسیون شکایات انتخاباتی، در حد توانم تلاش کرده ام، شما هم تلاش کنید که مردم گرفتار شایعه های ناخواسته نشود. چشم هرچه در توان باشد، در باره ی حق مردم و رسیدگی به آن ها، تلاش می کنم. اصلا کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه ی وجودی اش رسیدگی به حق مستقیم مردم و رای آن ها در حوزه ی عمومی و سرنوشت ساز است.

نزدیک های غروب رابط مان در جاغوری زنگ زد و گفت که در این روزها بس گرفتار بوده است. مردم منطقه ما خوب رای دادند، مشارکت بالا بود، شعور سیاسی مردم بی نظیر است. از برگزاری انتخابات و آن چه مربوط به مردم است به نیکویی یاد کرد، حالا مسوولان چه کرده اند حلال شان نباد. گفتم از آخرین شمارش رای ها و ترتیب آن بگو. گفت که علیزاده با دوازده هزار رای در بالای جدول قرار دارد. به ترتیب حاجی عرفانی- ولسوال سابق و آزاد است که رای هرسه ی آن ها قابل توجه است و ممکن است که هر سه راه پیدا کند. در بین زنان شاه ګل اول است و دوم نفیسه و بی بی علمشاهی از غزنی و سوم هما سلطانی است که ممکن است  یک یا دو زن هم بتواند راه پیدا کند. چون غزنی یازده کرسی دارد، سه تا مال زنان است با رای و بی رای می روند. چون در جای دیگر رای گیری نشده، امکان رفتن هزارها و به ویژه چند نامزد جاغوری به ترتیب ممکن است. در مناطق پشتون نشین و حتا خود غزنی مشارکت بالا نبوده و با اصلا انتخابات برگزار نشده است. چنین است که قرعه به نام آنان زده خواهد شد. از این گونه است که در قره باغ رای گیری نشده و سید سجادی را نیافته است. او فقط پنج هزار رای از جاغوری، مالستان و ناهور داشته است. وی ادامه می دهد که این شمارش ابتدایی است، برای تنیجه ی نهایی باید به اندازه یک ماه صبرکرد. چون این صندوق ها نخست در کابل باز شماری  می شود و سره از ناسره می شود و پس از بررسی شکایت ها و رسیدگی به آن ها، معلوم می شود که برنده ی واقعی کیست.

 شب که از راه می رسد، دوستان نزدیکم زنگ می زنند و می پرسند که سرنوشت انتخابات در جاغوری چه می شود و با شکایت ها چه می کنیم و در آخر شما چه پیش بینی می کنید، آیا نمی خواهید که با تمام تقلب ها و تخلف های انتخاباتی که باید رسیدگی شوند؛ چند نفر از دوستان و قومای جاغوری و هزاره های غزنی به مجلس راه پیدا کنند.

می گویم: با دوستان مروت با دشمنان مدارا. 

+;نوشته شده در ;شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت;۱۶:۲۱ توسط;شریعتی – سحر; |;

2,741بازدید

۳۵ دیدگاه »

 1. عد ا لت کجا ست میزان ۲, ۱۳۸۹ در ۵:۳۴ ب.ظ -

  جمعه ۲ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۷:۳۴

  عبا سی از اول تا ا خر بر ای ما مرد م خیا نت کر ده حا لا که ری نیا ورده میخو ا هد ا ز ا حسا سا ت مر د م استفا د ه کر د ه اعتبا ری علیز ا ده یا عر فا نی ر ا جر یحه د ا ر کند. ا قا ی عز یز شکست بر ا ی هر انسا ن تلخ ا ست پس چا ر ه چیست با ید مر د ا نه و ا ر قبو ل کرد.

 2. مسعود میزان ۲, ۱۳۸۹ در ۸:۳۹ ب.ظ -

  جمعه ۲ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۰:۳۹

  داکتر سائب بهتر است به فکر سلامتی تان باشید و از تن رنجور تان بیش از اندازه کار نکشید این یک نمایش مسخره بیش نبود ! از یک گل بهار نمی شود از جاغوری هر کس که راه پیدا کند به همین اندازه مهم است که یک بار دیگر جاغوری سیاه نام نمی شود وگرنه همه از علی زاده تا آزاد و… همه پیش از آن که به فکر مردم باشند جیب شان ، خانوار شان ، طایفه شان و دسته شان مهم است و گرنه باقی یعنی کشک ّ!! این پاشوم ها شال نمی شود !! برار به فکر سلامتی و معاش کمسیون باش باقی همه حرف است و رنج بیهوده ! به فکر نان باش که خربوزه آب است !! بر میزان معاشت بیفزا و به فکر خانواده و پدر پیرت باش جانم در کشور بی سائب هر چه میتوانی بکن و از خرس موی کندوووووو !

 3. ازپشت ابر میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۶:۵۱ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۸:۵۱

  باسلام
  می گفت جاغوری آدم ندارد مگر داکتر صاحب کم آدم است یک تنه کار صد ها نفر را انجام می دهد و با طی الارض گاهی در پنجشیر میرود و گاهی در جاغوری و گاهی در غرب و گاهی در شرق و در همه جا قهرمان داستان است آنقدر فعال است که حتی اجازه نمی دهد تا دیگران به او داکتر بگوید و… کسانی که به او زنگ زدند نمی دانم چطور فرصت یافتند تا به ایشان داکتر بگوید از اسراری است که اهل راز باید چند و چون آنرا کشف کند به نظر بنده از همه جناب داکترصاحب لایق تر است که به مجلس برود مگر که مجلس توهین به شخصیت ایشان محسوب نشود جناب داکتر التماس می کنیم که همه رای های دیگران را باطل و بنام خود تان ثبت کنید و مجلس افغانستان را با نام داکتر مزین نمائید.

 4. omed میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۷:۳۶ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۹:۳۶

  docter saheb shoma kojaboded chara conded nashoded haq awaliyat az shoma bod .jaghori khili adam darad .afsos gosh man kar boda ki az shoma chizi nashnedem .barak obama ham zang zad masrof boded .

 5. نظر میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۸:۲۳ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۰:۲۳

  داکتر عزیز سلام . بگذار دیگران خودرا ازدرون بخورد و چشم شان تا ابد کور باد .

 6. حکیم میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۰ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۲:۰

  تا جایی که من آزاد را می شناسم البته توهین تلقی نشود ایشان عادت دارند که وقتیکه شکست خورد غالمغال و جنگ راه بیندازد که این از عادت های ایشان است و شناخت دقیق از علی زاده و …. ندارم ولی باید در نظر گرفت که شاید هردو جانب به نحوی همدیگر را متهم می کنند که هردو به نظر من در اشتباه هستند …

 7. خاموش میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۷ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۲:۳۷

  سلام آقای شریعتی بسلامت باشی.

  دوستان خوبم! بجائیکه ما یک جمله ی خوب نوشته کنیم توهین و تجاوز در شخصیت انسان میکنیم این دور از اخلاق و کرامات انسانی است.

  و هیچ گونه در حوزه عقلانیت و انسانیت سازگاری ندارد نمی دانم شاید راست باشد

  همین دوست ما حکیم نظر اش در مورد معلم آزاد راست است، من شاگرد ایشان بودم از صنف ۱۰ تا ۱۲ مرا درس داده مدیون او هستم درد کشیده و درد دیده هست درد هزاره گی داره.

  با علیزاده هم آشنا هستم او آدم ارام و بیان ضعیف دارد و و علمیت ایشان نسبتا خوب هست شیخ میباشد.

  آقای شریعتی!!! در نظر من نباید ما ملیت را قربانی احساسات این و یا آن کینم. به فرض اگر علیزاده تقلب هم هزاره هست و از خیلی کسا که در جاغوری نامزد کرده بهتر و خوب تر توانائی دارد… ولو که در تقلب شود باید رفت هر کسی باشد اگر همان ۱۱۲کارت رائ دهی در بین تمام تقسم میشد بز ده برگ نمی شد.

  خوب گزشته که گزشت او هم هزاره هست نباید برای او دوسیه میساختی پشتون از خدایش هست خوب حزف میکند. تو آمده برای قانون مداری میکنی نقص قانون حساب میکنی، پارلمان که حالا روی کار هست دیدیم که چگونه قشری عمل کرد.

  من احترام به قانون دارم و می دانم که وطن ما قانون ستزی بوده این گونه شده ایم .
  ادامه

 8. خاموش میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۱۱:۱۳ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۳:۱۳

  اما خوب میدانیم که همه وهمه پیش رعایت قانون، قشری عمل میکنند از تاجیک تا پشتون تا نورستانی، پس راهش همین هست که تنها ما قربانی و قانون مداری کنیم تا دیگران را آشنا با قانون کنیم؟؟؟
  و تنها ما راه های ممکن که برای رسیدن به آرمان هزاره گی هست صد کنیم به نام قانون حتی پیش از دشمن بدست خود، خود را فلج کنیم؟؟؟

  آیا در صد کردن راه علیزاده و یا عرفانی و غیره هزاره کشور به سوی قانون مداری سوق و حرکت خواهم کرد؟؟
  آیا با روی دست نگرفتن یک برنامه خوب و سنجیده و استراتیژی برای برون رفت از چرخه ی ظلم، ستم، بی عفتی، تلخ کامی، بردن ما در حاشیه ووو صد ها تراژیدی انسانی دیگر بخاطر قانون، دیگران احترام در قانون خواهد گزاشت و قانون ستزی نخواهند کرد؟؟؟

  آیا آنچه ما ژیست انسانی، اومانیسم و یا لیبرالیسم را بخود بیگیریم در نظام قبیلوی که از شصت پا تا فرق سر غرقی در خرافات و قشری گری است تاثئر خواهد داشت؟؟

  آقای شریعتی!! چرا ما هزاره همه چیز را جداگانه بر جسم و افکار خود و ملیت خود بار بار تجربه میکنیم؟؟
  آقای شریعتی به فرض تو! در قسمت جاغوری خوب عادلانه و که کاپی براداری از عدالت علی بوده باشه و یا بهتر از عدالت علی، عدالت تو باشد، دیگر قسمت های کشور، چه که در کنده پوشت صندوق ها را پر میکنند؟؟
  آقای شریعتی!!! حضرت بشر دوست ما از بس ملی عمل میکند خود را فراموش کرده که هست از کدام قوم هست، چه تاثئر در نظام قبیلوی و اجتماعی برای وحدت و قانون مداری گزاشته که تو هم این گونه رفتار میکنی؟؟؟

  و صد ها سوال دیگر!

 9. خاموش میزان ۳, ۱۳۸۹ در ۱۱:۴۵ ب.ظ -

  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۳:۴۵

  آقای شریعتی!! نمی دانم چرا تحت تاثئری آقای آزاد قرار گرفته؟؟؟

  چرا مردم را قربانی احساسات میکنید؟

  آیا او شیخ بوده آزاد نبوده او گنده فکر بوده ازاد روشنفکر تو خود را جز از روشنفکر میگرفته این گونه پا فشاری کرده آری؟؟؟؟

  پس مردم خاک خورده و زجر کشیده و با لبان خوشکیده که برای تعین مسیرآینده خود آمده چه؟؟
  آگر شما این گونه مسوولیت دار و درد مند و هزاره پرست خود را حساب میکنید، از هدر رفتن رائ مردم جلوگیری میکردین از اول حساب میکردین اگر نه سکوت میکردین بهتر نخواهد بود؟؟

  در ماه ۴ مردم دایکندی از فقر علف میخورند بامیان در مغاره ها زنده گی دارند گوشه، گوشه وطن برای ما شیکار گای انسان هزاره هست این قانون ستزی نیست؟

  اگر شما و اقعا محقق آنه عمل میکردین باید جلوگیری میکردین و نباید پرونده تشکیل می شد.
  در انتخابات گزشته اکثر بعضی از برادر ما از افغان ملتی ها کمک مالی می شد در کمپاین ها خوب می دانیست که من توانائی پارلمان را ندارم با پولی باد آورده از دشمن به سرنویشت مردم بازی شد و رائ مردم خراب شد و مردم نابود شد.

  این بار چون ولایت های پشتون نشین نا امن هست در رائ دهی مردم کم هست، نماینده کم می آید پس تعداد کارت رائ دهی و مرکز رائ دهی را در مناطق هزاره ها و ازبک تاجیک کم میکنیم. نباید نماینده زیاد شوند.

  قانون مداری شما هم ما را شاید فلج کند. پیش از بدست تو برادر ملیت فلج شد.

  خاموش تحریر کرد تا شریعتی بخواند.

 10. یارمحمدی میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۱:۱۸ ق.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱:۱۸

  سلام دوستان مخصوصا جناب خاموش وباقی دوستان روده کش همه کش کش …
  چند نکته در خور یاد آوری است .
  یک : اولا مراجعه کنندگان این سایت اکثرا جاغوری ها هستند . پس اگر یک غیر جاغوری من با تصادف به این جا سرزد فکرمی کنید با چه مواجه خواهند شد . به یک مشت روده کش ک ک کش و . . . شما به خدا اسم مستعار که قحطی نیست یک اسم مناسب دیگر انتخاب کنید. چرا یک کش را شما به خود نسبت میدهید دو تا کش دیگر دیران به شما وصل خواهند کرد آن وقت بکش بند دول ره . و دیگر اسامی مستعار غیر منطقی دیگر .
  دو : هنوز در نظرات آدم مریض پیدا می شود که مرض حسادت امانش شان نمی دهند . بابا شما به خدا دست بردارید !!! نظیر نوشته از پشت ابر و نظرات دیگر …
  سه : در خصوص نظر آقای خاموش : من برداشت دیگر از نوشته و یا گذارش داکتر شریعتی دارم . ایشان اگر دقت کرده باشی نفس جریان آنچه را اتفاق افتاده بیان می کند . گفتند فلانی زنگ چنان گفت و یا در بین مردم همچی صحبت های وجود دارد . دیگرایشان نسبت به کسی قضاوت خاص نکرده است .
  ایشان در اخیر در ضمن اینکه همه را به آرامش دعوت می کند نظرش را به این صورت بیان می کند .
  می گویم: با دوستان مروت با دشمنان مدارا.

  چهار : نکته که من فکر می کنم کم شما را ترسانده ویا احساس می کنید نسبت به حرف های است که نامزد های علیه همدیگر می گوید و احیانا دعوا های است که عیله همدیگر اقامه می کند .
  دوست عزیز از این ناحیه نباید ترس داشته باشید چون در باره خود جلالت ماب کرزی هم این حرف ها را زده شد اما امروز از همه سفت تر در مقام تکیه زده است . اگر رای شان جدی باشد که جدی است این سرو صدا به جای نمی رسد .

  نباید این قدر ترسو باشیم. چه ما بگویم چه ما نگویم این حرف را رقیب می زند بگذار خود مان بزنیم که یک وقت رقیب فکر نکند از این حرف می ترسد ویا ترس دارد .

 11. حبیب میرزایی میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۷ ق.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۰:۷

  جالب است این غالمغالها. من خود شاهد رای گیری در جاغوری بودم و خوب می دانم که جاغوری چه خبر بود.و …… اما تقلب سیستماتیک و هدفدار با پشتیبانی مقامات رسمی دولتی در هیچ جای کشور قابل قبول نیست.

 12. نظر میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۱۰:۲۹ ق.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۰:۲۹

  اقای خامو ش برار سلام .
  میدانم دل پر دردی داری و احساس نیک قوم دوستی .
  اما بیچاره داکتر ازدستش کاری ساخته نیست ودر حد توانش تلاش میکند و از توانش بالا تر نمیتواند و مردم ما بیشتر از کسا نیکه از نام هزاره به نام و بیلدنگ سازی رسیده تو قع نماید تا دراین مورد مردم بیچاره هزاره را یاری نماید .

 13. نظر میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۵ ق.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۰:۳۵

  واقای سحر برار شما هم در حد توان خود از نزدیک شاهدش هستید این زخمها را درمانش کنید و نگذارید بیشتر در مجموع هزاره اسیپ پذیر شود و رقابت های شخصی خودرا بگذارید کنار . رقابت با غیر هزاره واجانب الزامی و ضروری است .

 14. و ا ی بر این با سو ادان جا غوری میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۱۲:۳۲ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۲:۳۲

  ا قا ی د ا کتر خیلی شکسته نفسی میکنید چر ا ذ کر نکر دید که ا قا ی با را ک اوبا ما و بان کی‌مون هم با شما تما س گرفتند. دو ست عزیز عطر انست که بیبو ید نه انکه عطا ر بیگو ید. تنها امید بنده از این سا یت این بود که از احو ا ل جا غو ر ی عزیز بد و ن کد ام انگیز ه سیا سی ا طلا ع یا بم ا ما میبینم که مدیر محتر م سایت همش به فکر ی بد نا م کر د ن یک شخص و یکطر فه طر فد ا ر ی کر د ن از شخص د یگر ی هست این هم از قلم بدستا ن ما جا غو ر ی. ا قا ی عز یز جنا ب مو منز ا ده ا یا و ا قعن ا ین مقا له قا بلیت پخش کر د ن ر ا د ا شت ا گر شما کد ا م انگیز ه شخصی نمید ا شتید

 15. وطندوست میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۲:۲۵ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۴:۲۵

  …. حالا که باخته … مادر شروع کرده به … مادری حالا بان که علیزاده یا هرکس که هست اگر قلابی هم که کرده هزاره خو است . نوش جان علی زاده …. اگر مرد هستی برو در اندر از ان وکیلان سوال کنید که تقلب می کنید.

 16. بهروز میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۳:۰۳ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۵:۳

  آفرین بر مدیران سایت.
  همینکه خلاف روش نفاق افگنانه تان نظردادم به زودی حذف اش کردید،آری به این می گوید،تطبیق ازادی بیان البته به شیوه آخوندی.
  اصلا مایه فساد مدیران این سایت است نه کسانی دیگر،زیرا به هر نظر که باعث نفاق و پراگندگی شود اجازه نشر می دهد.

  —————
  سلام دوست عزیز بهروز

  متاسفانه در دنیایی مجازی از مردم افغانستان بیشتر در نظرات بعضا کسانی شرکت می کند مخصوصا از جاغوری که سواد کافی ندارد . یکی همین نظر شما بجایی استدلال و یا تحلیل شروع تهمت و افترای به دیگران می کنید . توقع دارید که این افترای بماند ونشر هم شود .
  فکر نمی کنید توقع زیادی باشد که اگر هرچیز طبق میل شما بود نشر شود اگرنبود نشر نشود .
  شما در همین نوشته بالای تان یک نگاه بیندازید چند تا تهمت ردیف کرده اید .
  استدلال و تحلیل کنید نه تهمت و افترای دوست عزیز . باتشکر
  یکی از مدیران

 17. خاموش میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۳:۱۴ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۵:۱۴

  سلام آقای محمدی و نظر.

  آقای محمدی من هم برداشت کامل را از نوشته آقای شریعتی دارم که شخص ایشان در کمسیون سمغ شیکایات کار میکند. و باید هم مردم که تقلب را در پیش چشم خود ببینند در ایشان تلفن کنند، چه محقق چه کرزی چه خلیلی… چون ایشان وظیفه داره باید پیگیری کند.

  در آن مورد حتی خود کرزی وظیفه نداره در میدان عمل آمده کار کند وظیفه از این چهار نفر عضو هستند که مردم تلفن کنند.

  آقای نظر!! میدانم فرد نمی تواند خیلی کاری کرد اما فرد باعث خیلی کاری مثبت و منفی میشود.
  صرف خوست مردم ما از آقای شریعتی این است گرچند این خواست خلاف وظیفه ی ایشان است، باید آزاد که از احساسات کار گرفته بوده یک قسم او را منصرف میکرد.
  چون آزاد عقدئی هست و حق هم داره شیخ ها در مورد حضرت وهریز هم شب نامه پخش کرد به دین خواند و هم در مورد خود آزاد همین کار را کرده است به دین سکولار خوانده است. صرف مانع احساسات میشد از دوسیه جلو گیری میکرد.

 18. پیام میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۳:۲۳ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۵:۲۳

  سلام به همگی. کاش میشد با انسانیت حقیقت ها را می شنیدید و نقد میکردید.

 19. بیسو اد میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۴:۵۹ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۶:۵۹

  همین هم ما ند ه بود که مدیر محتر م همه را بیسو اد بیخو ا ند مسل انکه همین چند هفته پیش همه کا ند ید ا ن ر ا بیسو اد خو ا ند ند. ا قا ی عزیز خیلی خود را با سو ا د جلو ه ند ه بسیار یک انسا ن جا هل گستا خ و خود خو ا هستی.

 20. بهروز میزان ۴, ۱۳۸۹ در ۵:۱۶ ب.ظ -

  یکشنبه ۴ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۷:۱۶

  جناب مدیر سلام
  هرگز ادعا نکردم که هر چیز مطابق میل من بود،نشر اش کنید،من فقط دفعه قبل یاد آوری کردم که کامنت های که خلاف عفت کلام وقلم است از نشر اش جلو گیری کنید،برادر.این کجایش طبق میل من بود؟شما متاسفانه ،خود عامل سخیف شدن این سایت هستید که به دست فرزندان جاغوری گردانده می شود.شما منحیث آدمهای با سواد جاغوری چطور اجازه می دهید که یک عده هر چیزی که خواست،دراین جا به نام،نظر یا کامنت پخش شود،ولو اگر به حیثیت شخصی یک شخص توهین شود.در همه سایت های انترنتی روش خوب پخش نظرات را دارند اگر نظری خلاف روش نشرات همان سایت باشد،بدون وقفه از نشر اش جلوگیری می شود ولی دراینجا مردم هرچیز که خواست می نویسد وشما هم نام آنرا گذاشتید آزادی بیان،به نظر من فرق ازادی بیان و ازادی زبان باید متمایز باشد.

 21. ناروی میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۱۲:۲۰ ق.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۰:۲۰

  سلام داکتر صاحب. این پیام‌ها را یک بار به خوبی‌ بخوان تا از بیماری خود بزرگ بینی‌ نجات پیدا کنی‌. بلا می‌‌زدت یکبار از کمبود برگ های رای هم چند کلمه منویشتی. ننویشتی چون تو هم دستی‌ در کاسه داری. نوش جانت. گور پدر تبعیض. خلیلی فروخت تو هم بفروش. اصلاً خون دیگران از خون تو که رنگین تر نیست.

 22. sakhi haidari میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۵:۱۴ ق.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۵:۱۴

  tashakor az nazarate pak qawma .kishwar hay pishrafte ta hanoz damangiri chinin taqallob hast way ba hali afghanistan wa jaghori hahahaa ba nazari ma wa ta jay ki ma ma Alizada ra mishnasom . eishan bisyar shakhsi pak nafs wa 1 insan dorost mibashad dar tamai umrash kasi az firib kari ya taqallob dar karash shahid nist .rasti shikast talkh ast bayad haqiqat ra paziroft ba talkhi ash .wa tawhin tohmat balay ham digar wa istifada az ihsasat mardom dar moqabili hamdegar kari dar shan kasani nist ki ba namayindagi az mardom rawshan wa khobi jaghori dar majlis bashad .wa az shinakht ma taqalob ein qadar gostarda nakhad boda bashad ki Azad baradar miga ba ummid kamyabi pak qawmay gooollllllllll

 23. تماشا چی میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۸:۴۷ ق.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۸:۴۷

  او برادران جاغوری زیاد به سر وکله ای یکدیگر خو نزنید امی سایت را بجز از جاغوری گو مردم های زیاد دیگر هم میخواند اول خو در بین خو به توافق نرسیدید رای مردم را به ۲۱ صندوق تقسیم کردین باز آفرین به امو یکعده مردم که آگاهانه به امو چند نفر بهتر رای دادند هنوز هم معلوم نیسته که راه پیدا مونه یا نه حالا باسواد وبیسواد شروع کردین به تصفیه حساب های شخصی به جان یکدیگر لطف کنید در منافع عمومی که رسید امو خصومت های شخصی خود را یکطرفه بگذارید

 24. اوتقولی میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۱۲:۱۱ ب.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۲:۱۱

  سلام به همه
  ب خصوص به … شریعتی سحر … داکتر!
  خیلی قلم ات تیز شوده است هرروز یک چیزی مینویسی بگفته دوست بالا بان کی مون و اوباما هم زنگ زدند یا نه.
  برادر این وبلاگ ره رایسکل بین جورنکنین.
  در اخیر باید گفت که خالق آزاد واقعا شایستگی وکیل شدن را ندارد چون ایشان یک آدم خودخواه، ازخود راضی، احساساتی و تندخوی هست و تحصیل و تجربه سیاسی هم ندارد.
  در جاغوری اگر از حق نگذریم صرف یک نفر لایق داشتیم که ضایع شد.
  خداوند همه جاغوریها را موفق بدارد و قلم… شریعتی را تیز تر

 25. بازهم اوتقولی میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۱۲:۲۷ ب.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۲:۲۷

  . . . سحر سلام
  تورا خدا با یک مقاله اینقدر بازی یعنی جی؟ از زاویه دیگر، از خانه دیگر و بعد هم از کوچه دیگر و در اخیر از جاده دیگر.
  یکی نوشتی هم خواند و رفت پی کاریش و دیگه نیاز به اینهمه شفت و نفت ندارد.

  چیزها نو بنویس از خالق آزاد و زندگینامه و عقیده ای سکلاری اش بنویس – از علیزاده و دفتر راهنمای معاملات کویته اش بنویس- از عرفانی و کشتارها و جنایات اش بنویس – از شاه گل جان و کارنامه و دوستان بنی بلند اش بنویس – از نفیسه و انجنیری دروغین اش بنویس که خجالت نمی کشد انجنیر نشده خوده انجنیر میگه – از فیاض و ولایت اش بنویس – از عباسی و گلبدین اش بنویس – و بالاخره از هرچه دلت شد بنویس اما تکراری ننویس که ضیاع وقت است.

 26. ع میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۱۲:۳۰ ب.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۲:۳۰

  اودقولی از اودقول انگوری حیچ یاد نکردی انجا هم غدر ادم روی خو ره سون پارلمان
  کده خو مونه

 27. داکتر جان میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۱:۳۳ ب.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۳:۳۳

  داکتر صاحب چقدر … هستی خود را خیلی ادم کلان نشان دادی . یک کارمند معمولی انتخابات هستی …

 28. خاموش میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۲:۰۷ ب.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۴:۷

  سلام دوستان!!!! من از تمامی نظر داران خوبم تشکر میکنم.

  احداقل اگر رحم در شخصیت آقای شریعتی نمی کنید، بر شخصیت خود تان رحم کنید.

  چه قدر مایه و توان علمی خود را به نمایش گزاشتیم و یاشد یاز هم بگزاریم دوستان عزیز بس کنیم خوب نیست البته با عرض پوش جمعی از دوستان فرهختگان و دانشوران و پژوهیشگران خوب. تشکر دوستان!

 29. ناروی میزان ۵, ۱۳۸۹ در ۵:۱۸ ب.ظ -

  دوشنبه ۵ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۷:۱۸

  سلام سحر گرامی !
  امید که بعد ازین دوستان احساساتی وارد عمل نشود و تحقیقی بدون دشنام و توهین با فرهنگ تحمل پذیری وارد دیالوگ و گفتگو شود . ناروی, خلیلی
  نظر اول بنام ناروی از من نیست .

 30. علی میزان ۶, ۱۳۸۹ در ۱۰:۴۴ ق.ظ -

  سه شنبه ۶ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۱۰:۴۴

  سلام اگر میشه خود را معرفی کنو آقای داکتر
  تشکر از گذارش تان

 31. محمد جاوید بوستانی میزان ۱۱, ۱۳۸۹ در ۱۱:۵۵ ب.ظ -

  یکشنبه ۱۱ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۳:۵۵

  باعرض سلام خدمت همه هزاره های جهان
  اول از همه تشکر می کنیم از آقای داکتر که کزارش ها را داده
  و از برادر محترم آقای مومن زاده بی نهایت تشکری می کنیم که مارا از وطن مان منطقه مان اطلاعات وخبررسانی می کند
  واقعآوبلاک بی جوره داری
  و به امید موفقیت هرچه بشتر آقای مومن زاده در راستای اطلاع رسانی
  و به امید اتحاد همه هزاره ها وشیعه یان جهان ومسلمانان جهان
  محمدجاوید بوستانی از کویته

 32. گل میزان ۱۱, ۱۳۸۹ در ۱۱:۵۶ ب.ظ -

  یکشنبه ۱۱ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۲۳:۵۶

  سلام دوستان گل

 33. خاینان جاغوری میزان ۱۲, ۱۳۸۹ در ۱۲:۰۳ ق.ظ -

  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۰:۳

  واقعآمتسفم چرا آنهای در دوره اول انتخابات پارلمانی شکست خوردند دوباره شرکت کردن
  بغیر علی زاده و عرفانی که رای زیاد دارد
  به نطرم ایهایی که در دوره گزشته شرکت کردن و این بار هم شکست خوردند
  خاین است

 34. به میزان ۱۲, ۱۳۸۹ در ۱۲:۰۴ ق.ظ -

  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۰:۴

  سلام

 35. long live hazara میزان ۱۲, ۱۳۸۹ در ۱۲:۱۸ ق.ظ -

  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ ساعت: ۰:۱۸

  long live hazara
  long live hazara
  long live hazaralong live hazara
  long live hazara
  long live hazara
  هزاره های جهان متحد شوید نفاقگرا را دور بندازین