اسامی پذیرفته شدگان شاگردان لیسه شهدای غوغه

عزیزالله جاغوری ۴:۴۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اسامی پذیرفته شدگان شاگردان لیسه شهدای غوغه

اسامی پذیرفته شدگان شاگردان لیسه شهدای غوغهFB_IMG_1501648840365

۲ J07003142 اخترمحمد چمن علی – علی احمد شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۳۴۴٫۲۰۲
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
۱۸۸۴ J07003140 محمدذکی برکت الله – غلام علی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۹۸٫۴۴۶ دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
۴۶۱۲ J07003147 ارشاد محمدایوب – محمدجمعه شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۷۶٫۴۲۷ دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
۷۲۹۸ J07003145 شفیق الله محمدحکیم =- محمدموسی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۶۱٫۲۹۸ دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
۱۰۰۵۷ J07003143 افتخارعلی محمدرضا – محمدحسین شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۴۹٫۶۲ دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
۱۰۱۷۹ J07003141 شریفه غلام سخی – اسحق علی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۴۹٫۱۰۱ دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
۲۱۹۵۱ J07003148 حسین علی عیسی خان =- نوروزعلی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۱۶٫۵۴۸ دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل
۲۳۹۷۴ J07003139 عارفه عبدالکریم – اسحق علی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۱۲٫۸۶۴ دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
۲۵۶۳۸ J07003138 زربخت علیاور = احمدعلی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۱۰٫۱۳۵ انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی
۳۰۶۲۱ J07003146 محمدمهدی اسحق علی = محمدجمعه شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۲۰۲٫۸۴۵ انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی
۱۲۹۰۵۰ J07003144 نجیبه محمدحکیم – محمدموسی شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۱۸۰٫۷۶۵ واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی
۱۳۰۲۲۰ J07003137 حنیفه عبدالله – خان محمد شهدا غوغه ۱۳۹۵ ۱۶۲٫۴۸۲ واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی

221بازدید

کامنت بسته شده است.