استاد شفایی و ترور نافرجام

shafayiاستاد شفایی و ترور نافرجام

امروز چهار شنبه ۶ ثور ۱۳۹۶ساعت چهار بعد از ظهر استاد شفایی یک تن از علمای جاغوری باشنده حوتقول که از طرف سنگماشه به طرف حوتقول با چند تن دیگر در حرکت بودند توسط افراد ناشناس تعقیب و در منطقه لوخک توسط فیر تفنگچه زخمی گردیده و به شفاخانه منتقل میشود در این حادثه به سایر سرنشینان موتر آسیبی نرسیده است .
افراد ناشناس موفق به فرار شده و جستجو برای شناسایی آنها جریان دارد.
نوت : امیدوارم مردم فهیم وصلح دوست امنیت خواهی جاغوری از این حادث ترورستی به سادگی چشم پوشی نکنند چون باعث ناامنی برای عموم مردم می شود.
همه برای دستگیری فرد یا افراد ضارب خصوصا پولیس وامنیت ملی تلاش کنند تا جامعه ما مانند مناطق دیگر نا امن نشود.

احمد صابریدیدگاهها بسته شده است.