افت شدید کیفیت تحصیل در جاغوری

عزیزالله جاغوری ۱۰:۳۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
افت شدید کیفیت تحصیل در جاغوری

افت شدید کیفیت تحصیل در جاغوریScreenshot_۲۰۱۸۰۸۰۳-۱۵۰۲۵۶_1

امسال امار شرکت کننده دانش اموزان جاغوری در کنکور وبدست اوردن نمرات لازیم افت شدید داشته است عوامل چنین امر نا خوش ایند چیست؟
دراین نوشته از ۱۲ عا مل پرده برداشته شده است
وطرح راه حل نیز به زودی در ۵ صفحه
————————————————————–
در پاسخ به این سوال چند مطلب مهم بعنوان عوامل افت کیفیت یاد اوری می شود
بصورت مقدمه باید گفت که جاغوری برای اولین باردرسال ۱۳۱۷توسط مرحود رئیس عبدالله خان صاحب مدرسه می شود یعنی پیش از اینکه دانشگاه در افغانستان تا سیس شود جاغوری صاحب مدرسه دولتی شده است وازجهت تاریخی قدمت زیادی دارد
و جاغوری دراوج جنگ های داخلی ودوران جهاد گرچند اسیب زیاد دید ولی به تعطیلی کشیده نشد وبه همت مردان متعهید دراوج فقر ونبود امکانات مالی به عمرخود ادامه داد
و دردوران دموکراسی رشد کمی وتا حدی کیفی خوبی داشت ودراین دوران انگیزه ای درس خواندن برای دانش اموزان خیلی عالی بوده است
در حال حاضر بیش از ۱۰۵ مدرسه ولیسه با ۶۷ هزار دانش اموز مشغول کار هستند که متاسفانه دچار افت شدید گشته وخروجی نامطلوبی دارد
۱ – عدم بازدهی رضایت بخش
جاغوری چون از نظر زمانی نسبت به خیلی از جاهای دیگر درورد به دانشگاهاپیش قدم بوده وزودتر از هر جا شاهد موج برگشت تحصیلی بوده ودر چنین مقطع در اشتغال یابی وجذب درادارات موفق نبوده ونوعی از سرخوردگی رخ نما شده است وچنین امر به شدت انگیزه درس خواندن را ضربه زده است .
۲ – پاین امدن کیفیت تحصیل
بر اساس تجربه ای جناب اقای بختیاری که مدتهای طولانی مدیر لیسه ای فیضیه بوده است کثرت لیسه وتعدد انها درجاغوری باعث کاهش کیفیت درسی شده است چون نبود معلمین توانمند ونبود امکانات مادی سبب شده است که لیسه ها کیفیت خودرا ازدست دهد ونتیجه ان بی انگیزه شدن دانش اموزان وعدم موفقیت انها در راه یابی به دانشگاها می باشد .
۳ – نوعی از رقابت های منطقوی ودخالت افراد غیر مسئول ونا اشنا به امور اموزشی ورو اوردن به تعدد لیسه ها وعدم توجه به محتوا ومدیریت خوبی ان
۴ – رو اوردن به مهاجرت به خارج از کشورو پروراندن دنیایی روئیایی که چنین عامل دست دانش اموزانرا ازاسمان وپا رااززمین بریده است .
۵ – تهیه ای بی زحمت هزینه های زندگی از خارج
مردم جاغوری بیشتر ازدیگر مناطق به کشور های اروپایی راه یافته اند وهزینه ای زندگی خیلی از خانواده هارا فراهم نموده وچنین امر برای خیلی ها باعث تنبلی در زندگی وکار ودرس خواندن شده است بجای اینکه از چنین فرصت استفاده ای بهتر داشته وبا علاقه درس بخوانند متاسفانه در بسیاری از موارد کفران نعمت نموده ودرس خواندن را رها کرده اند .
۶ – عدم اشنایی والدین به اهمیت درس خواندن
در خیلی از خانواده ها متاسفانه توانمندی در جهت خلق انگیزه ای قوی برای فرزندان وجود ندارد وفقط با خواسته های کلی وکور که درس خواندن خوب است اکتفا نموده وبصورت جزئی ومنطقی اهمیت قضیه را برای فرزندان باز نمی توانند وچنین امر باعث دل سردی فرزندان می شود ونمی توانند که با میل وعلاقه درس خوب بخوانند .
۷ – جذبه های گمراه کننده ای رسانه
گرچند رسانه های تصویری ومجازی وبازی های سرگرم کننده ظرفیت خوبی درجهت رشد دانش اموزان دارد اما متاسفانه دربعد تخریبی ان بیشتر توجه نشان داده می شود وچنین ابزار ها وقت دانش اموزان را تلف نموده واز درس خوانده باز می دارد وافت کیفیت درسی را به جا می گذارد وچنین امر همه جا درد مندانه دامن گیر نسل جوان شده است .
۸ – عدم توجه دولت به سیستم اموزش سراسری
دولت بعلت ناتوانی ونداشتن امکانات مادی ومعنوی خوب به کیفیت سیستم اموزشی توجه نکرده وعملا مدیریت رها شده را در بخش اموزش درپیش گرفته است .
۹ – فقر اقتصادی خانواده
دربعضی موارد خانواده های که در خارج کسی ندارند ودر داخل با مشکلات جدی زندگی سپری می نمایند درنتیجه نمی توانند که توجه به تحصیل فرزندان خود داشته وسعی می کنند که از وجود فرزندان خود درجهت بدست اوردن لقمه ای نان بهره گیرند .
۱۰ – تجمل گرایی
چه بسا نوعی از تظاهر وتجمل گرایی درزندگی وصرف نمودن اوقات طلایی به زندگی پر عیش مصرف شده واهمیت درس خواندن را حقیر شمارند که چنین وضعیت افت جدی برای قشر دانش اموز می باشد
۱۱ – راه یابی اسان وپولی به دانشگاهای خصوصی
یکی از عومامل عدم توجه به درس خواندن با کیفیت راه یابی به دانشگاهای خصوصی است که می شود با پرداخت هزینه وارد شد ومدرک فراغت گرفت وچنین ذهنیت دانش اموزان را از زحمت کشیدن مطالعات وکسب نمره ای خوب در کنکور باز می دارد ودر نتیجه افت شرکت با کیفیت را درکنکور باعث می گردد.
۱۲ – سیستم مدیریت کهنه وعدم نظارت دقیق اموزشی
گرچند در تمامی مکاتب افغانستان متاسفانه هنوز سیستم کهنه وغیر پاسخ گو حاکم بوده وچنین وضعیت در جاغوری نیز افت افرین بوده است باید مدیریت ورهبری ان توام با سیستم درسی بصورت ابدیت منظور شود .

عواملی دیگر نیز هست که باید روی ان توجه شود
به باور بنده چنین روند کشنده است اگر توجه به جلوی گیر از چنین افات نشود نسل بعدی ما فاجعه افرین خواهند بود بر همین مبنا دوستان باید طرحی جهت راه حل ارائه نمایند وبا مردم شریک سازند وشخصا در حد توان طرح ۴ صفحه ای نوشته که بعدا نشر خواهم نمود امید که نسل رها شده وجوان ما با مدیریت خود چایگاه شایستهای خودرا بدست اورند.
صادقی

232بازدید

کامنت بسته شده است.