افغانستان دوباره بسوی پرتگاه ؛ نسیم جعفری- هلند

مدبریت ۷:۳۲ ق.ظ ۱

آرزوی که افغانستان بعد از خروج” ناتو ” باثبات باقی بی ماند,به خاک سپرده شد.بعد از ۲۰۱۴ هرج ومرج قدیمی افغانستان را تهدید میکند.

 کسی که در بهار ۱۹۹۴ از موزه ملی کابل بازدید کرده باشد, اشک هایش سرازیر میگردد.همراه نجیب اللۀ پوپل معاون  موزه ملی –  باروشن کردن یک چراغ گازی توسط کار مند موزه – از محل نیمه تاریک باز دید کردیم, کارمند موزه هر صندوق را یکی پس از دگری کنترول میکرد.گنجینه های موزه را از روی احتیاط در ان صندوق ها پنهان کرده بودند به خاطر که در ان اطراف درگری وجنگ جریان داشت.خیلی از صندوق ها خالی بودند چون انها زمانیکه مجاهیدین انجا را کنترول میکردند غارت شده بودند” میراث ملی از دست رفت”.مثل که این غارت وچپاول کافی نبود ,چند سا ل بعد,  این خشم را  طالبان دنبال کرد انها خیلی از این اشیا موزه ملی را از بین بردند چون انها را مخالف اسلام میدانیستند.

هفته پیش یک خبر خوب از کابل بود .پایتخت افغانستان یک موزه جدید پیدا میکند که توسط یک معمار اسپانیائی طراحی شده است این موزه باید بقایای گنجینه موزه ملی را در خود جاسازی کند .هرچند که هزینه  ساخت این موزه هنوز تکمیل نشده است اما یک استین بالا زده شده است برای کمک برای ساخت این موزه چون امریکاه مبلغ پنج ملیون دولار وعده شده است.این ساختمان دارای سیستیم امنیتی مدرن خواهد بود به امید اینکه نسل های اینده افغانستان از بهترین دست اورد های گذشته کشورش ,لذت ببرند.این موزه میتواند یک سنبل زیبا باشد , موزه  تخریب شده  که مانند یک ققنوس از زیر خاکستر دوباره سر براورده وبه عنوان یک عنصر ارتباط دهنده  در کشور که تاهنوز کمتر از خود همبستگی نشان داده است,تبارز کند.

اما واقعیت جامعه امروزی افغانستان کاملا چزی دیگر است.ازآرزو های ۲۰۰۱ که در افغانستان یک دموکراسی کار امد ساخته شود ,خیلی  دست  اورد کم به چشم میخورد.احزاب سیاسی در پارلمان کشور حضور ندارند از ترس اینکه اختلافات زیاد در پار لمان بوجود اید.حتی یک سر شماری از جمعیت کشور که تناسب گروه های اجتماعی را نشان دهد,دولت جرئت انرا ندارد.

همچنان بعد از یازده سال دخالت ناتو در امور افغانستان  هنوز سلطه دولت رئیس جمهور کرزی در کشور محدود مانده است, به خصوص در اطراف شهر ها قدرت دولت دیده نمیشود.دولت نه از نظر اقتصادی واز نظر نظامی هنوز روی پای خود نه استاده است ,از نظر قانون اساسی بعد از دو سال باید حامید کرزی از وظیفه خود سبکدوش شود اما معلوم نیست اینده کشور چطور باید اداره شود وتا حالا یک کاندیدای جدی خود را معرفی نکرده است.

بسیاری از افغانها فکر میکنند که کشورش  بعد از خروج نیروهای امریکاه ومتهیدانش دوباره به جنگ داخلی کشانیده شودو ممکن است که انها دوباره زیر یوغ جنگ سالاران ظالیم وخود خواه ویا نیروهای شبیه انها مثل طالبان گرفتار رنج ونگرانی گردد.همچنان که یک دهه, بعد از خروج نیروهای اشغالگر روسی –  که توسط خیلی از افغانها منفورپنداشته میشدند – درسال ۱۹۸۹ این اتفاق افتاد که  توسط مجاهدین وپس از ان توسط طالبان , افغانها دچار جنگ داخلی گردیدند.

در سالهای اخیر جنرالهای امریکائی به مردم وعده داده بوندند که نگران آینده نباشند وانها در واقع بشدت مصروف تربیت نیروهای ارتش ملی بودند در حالیکه این نیرو در مقابل طالبان کمترین کامیابی داشتند.هفته پیش این داستان اشکارگردید موقع که “ناتو” تائید کرد که نیروهای انها با همکاران افغان خود کمتر به گشت زنی امنیتی میروند نه به خاطر اینکه نیروهای افغان روی پای خود استادند – در حالیکه به نظر بیشترین افسر های افغان هنوز خیلی زود است –  بلکه از ترس اینکه  نیروهای خارجی بیشتر توسط همکاران افغان انها کشته میشوند. در سال ۲۰۱۲ تا هنوز۵۱ نیروی ناتو توسط نیروی افغان کشته شده است در این مورید باید ناتو اقدامات انجام دهند.اما این اقدامات معمولا موقتی است. به نظر می رسد که یک مشکل ساختاری در دو طرف وجود دارد وان ” عدم اعتماد بین طرفین است” واین بزرکترین شکست است به نظر نماینده گروپ بحران بین الملل در کابل “اگر نیروهای امریکائی جرئت  نتوانند با همکاران افغان خود یک جا کار کنند باید تمام پشرفت های گذشته را فراموش کرد”

خیلی از افغانها از این امر نا امید شدند که امریکا موفق نشد تا طالبان  را بطور دائمی به زانو در اورد. همچنان عملیات تحت عنوان “موج” که در زمان زئیس جمهور ببرک اباما که در حدود ۱۰۰ هزار نظامی امریکائی در ان شر کت نموده بودند هیج دست اورد نداشت.هر چند که طالبان نسبت به گذشته بیشتر به عملیات های تروریستی پنا اوردند بجای حمله های گسترده نظامی اما انها هنوز زنده هستند.اسامه بن لادن از بین رفت اما ملا عمر رهبر مرموز طالبان هنوز زنده است.نیروی اضافی ” سورگه ” یا موج وجود ندارد هفته پیش کاخ سفید اعلام کرد که این نیرو ها همه به امریکا برگشتند.خشونت همچنان  مقابل خارجی ها وافغان ها ادامه دارد.

هفته پیش دوازده تن از جمله انها ۸ خارجی در یک مینی بوس در کابل کشته شدند.این کارحزب اسلامی سازمان است که در سالهای ۹۰میلادی مسئو لیت بمباران کابل را به عهده داشت وبخشی از کابل را تخریب کردند.

 نیروهای ناتو هشت زن را در ولایت لوگر کشتند بعد از انکه انها خودرا نزدیک به شوریشی ها نشان میدادند.

دوهفته پیش در ولایت جنوبی هلمند طالبا
ن هفده نفر از اهل یک ده را کشتند چون انها جسارت کرده بودند که در یک کنسرت موزیک رقص کنند .

بد بینی افغان ها نسبت به اینده تنها از خشونت های جاری نیست بلکه اعتماد انها از دولت کرزی سلب شده است.در طول سالهای اخر صداقت کرزی که اورا امریکا در سال ۲۰۰۱ به قدرت رساند زیر سوال رفته است همچنان در انتخابات ۲۰۰۹ تقلب گسترده در انتخاب دوباره وی صورت گرفت ,شبکه های فساد وجرائیم همچنان بدون کدام مشکل دست شان باز است ودولت برای جلوگری انها هیج اقدام نکردند.واز جمله رشوه خواری بازارش گرم است.نهاد امنیتی پلیس کاملا در فساد غرق میباشد.پلیس به عنوان یک شغل پر درامد تبدیل شده است وبرای برخی از شغل های پرنفع حتی ۵۰۰۰۰ هزار دلار به مافوق پرداخت میشود که تا ان وظیفه را اشغال کنند.از سال ۲۰۰۷ به بعد فساد مالی بطور چشمگیری بالا گرفته است, به نظر سازمان دیده بان صداقت افغانستان .

بدبینی افغانها نسبت به  اینده شان باعث یک حرکت درون قومی شده است از این روگرایش های قومی افزایش یافته است وهر گروه قومی کوشش میکند که روی پایگاه قومی خود تکیه کنند از انجایکه نیروهای خارجی تصمیم خروج از افغانستان را دارد به خصوص پشتون ها وهم چنین تاجک ها در صدد بدست اوردن بشترین پست های موثر در دولت ونیروی نطامی هستند.رئیس جمهور کرزی که خودش یک پشتون است وبه این دلیل رئیس ستاد ارتش افغانستان هم میباشد دوسال پیش بسم اللۀ محمدی تاجیک را از سمتش برکنار کرد از ترس اینکه او کودتا نکند اما” خان ”  ازانجائیکه تعداد زیاد از افسران تاجیک را همراه داشت , کرزی جرئت نکرد که به طور دائیم ازاو خدا حافظی کند به همین خاطر اورا وزیر داخله معرفی نمود وحالا نامزد وزیر دفاع است ( این نویشته پیش از رای اعتماد پارلمان به اقای خان به عنوان وزیر به چاپ رسیده است)

به قرار گزارش ها بسیاری از احزاب دوران مجاهدین از قبیل حزب اسلامی پشتون جمعیت اسلامی تا جیک وحزب وحدت هزاره در نطر دارند که دوباره مسلح شوند .بسیاری کسانیکه از طبقه متوسط جامعه هستند ودرشهر ها زندگی میکنند در تلاش هستند برای اطمنان بیشتر چزی در خارج برای خود مهیا سازد از خروج پول وحساب بانکی گرفته  تا پاسپورت خارجی  واز جمله” گرین” کارت امریکاه اگر انها واقعا افغانستان را ترک کنند مثل سالهای ۹۰ میلادی کشور بسوی فقر کشانده خواهد شد. پشرفت های محدود سالهای گذشته در حوزه اموزش ,صحت عامه و پشرفت نسبی زن ها در جامعه از دست خواهد رفت .

آیا جرقه امید وجود ندارد ؟ آیابرگشت به گذشته اجتناب ناپذیر است؟ با اینکه ۱۱ سال تمام ,کمک های خارجی باپرداخت میلیارد ها دلار وباقربانی شدن بیش از ۳۰۰۰ نیروی انسانی,ایا کوچک ترین تغییر ایجاد نکرده است ؟ این طورنگاه سیاه الزاما نیاز نیست .جنگ داخلی یک امری حتمی نیست به شرط که خارجیها وطالیبان از گذشته درس گرفته باشند .بنظر میرسد در هردوطرف یک درک جدید پیداشده است مبنی بر اینکه هیجکدام نمیتوانند به طور دائیمی همدگررا از صحنه خارج کنند قرائین نشان میدهد که طالبان ویا حد اقل یک بخشی از انها تمایل به گفتگو دارند .در صورت مطلوب با امریکائیها ودر غیر ان حتی با کرزی گرچند که تلاش های اولیه صلح در قطر ناکام ماند.

” میگوید:war studie king college Lodon ,Anatol Lieven

طالبان درک کردند که دگر نمی توانند تمام افغانستان را بدست اورند وهمچنان کابل را احتمالا تصرف نتواند ” وی در تابیستان امسال با سه تا از همکاران اکادمیک خود با چهار نفر از طالبان سابقه ملاقات داشتند انها متعجیب شدند از اینکه طالبان ادعی دارند که سی در از مردم افغانیستان از انها حمایت میکنند به خصوص پشتون ها .حتی  حضور پایگاه    امریکا در کشور یک اعتراض شدید از سوی انها نیست گرچند که این قول وقرار ها چندان پایدار نیست.

هویت هرچهار افغان به هیچ قیمت قابل افشا نیست از ترس اقدامات انتقام جویانه لیفین اشاره نکرده که کدام طرف برای این ملاقات اقدام اولیه را اغاز کرده است.او در راپورت که این ما به چاپ رسیده به صحبت های اقایان الیف,ب,ث ود اشاره کرده است.لیفین اولین کسی است که میگوید که خیلی از گروه های طالبان باور به گفتگوندارند همانطوریکه در امریکا یک وحدت نظر وجود ندارد وزارت خارجه بیشتر علاقه به گفتگو صلح دارد تا پنتاگون, شبکه مشکوک بنام گروه حقانی که روابط تازه با پاکستان برقرارکرده است برای گفتگو علاقه نشان داده است ,خیلی از حملاتی روی اهداف امریکائی ها را به نام خود ثبت کرده است این شبکه جدیدا در لیست گروه های تروریستی از سوی امریکا قرار گرفته است ودولت هم علاقه به گفتگو به این شبکه ندارد.در سالهای ۹۰ موقع که روس ها افغانستان را کرد کشور در جنگ داخلی سقوط کرد والقاعده به اسانی در کشور لانه کردواز انجا حملات را روی اهداف امریکائی انجام دادند.

Thomas Rutting, from Denktank Afghan Analysts Network “

    محقق المانی میگوید: من عقیده ندارم که بعد از ۲۰۱۴ یک سقوط اجتناب ناپذیر پیشرو باشد او یاد اور میشود که انتظار عمومی براین است که امریکا بعد از ۲۰۱۴ همچنان افغانستان را کمک نظامی کند همچنان که ناتو وعده داده است که کمک های خود را به ارتیش افغانیستان ادامه دهند.اما او اطمنان ندارد که ناتو به وعده های خود عمل کند به خصوص اگر کشور های ناتو دچار مشکلات مالی گردد.

لیفین” اظهار امید واری میکند که منابع ارزشمند معدنی  افغانیستان  از جمله سنگ معدنی مس,سنگ آهن,طلاوبرخی منابع دگر متواند این کشور را بسوی خود کفائی وعدم وابستگی سوق دهد اگر چنانچه به خوبی از ا

1,082بازدید

یک دیدگاه »

  1. علی میزان ۲۸, ۱۳۹۱ در ۱:۳۸ ب.ظ -

    جمعه ۲۸ مهر۱۳۹۱ ساعت: ۱۳:۳۸

    سلام.وبلاگ خوبی داری از مطالب جالبی استفاده کردی خیلی خوشم اومد.قالب ساده وخوبی هم داری
    به وبلاگ منم سر بزنی خوشحال میشم منتظر هستم