انتقاد شدید یک مقام ارشد حکومت پاپوا گینه نو از وضعیت کمپ های پناهجویان دراین کشور

یک مقام ارشد حکومت پاپوا گینه نو از وضعیت کمپ های پناهجویان درین کشور به شدت انتقاد کرده است. والی شهر پورت مورسبی پایتخت پاپوا گینه نو میگوید که پناهجویانی که به خاطر ورود غیر قانونی به خاک استرالیا هم اکنون در کمپ مانوس نگهداری میشوند در وضعیت خوبی به سر نمیبرند.

پاوز پارکوب والی شهر پورت مورسبی پایتخت پاپوا گینه نو در یک نامه سرگشاده به وزیر خارجه این کشور گفته است که پناهجویانی که درین کمپها نگهداری میشوند مجرم نیستند ونباید مانند مجرمان در کمپهای که شبیه زندان هست نگهداری شوند. وی گفته است که وضعیت بد کمپها میتواند پناهجویان را دچار بیماریهای روانی نماید. وی همچنین گفته است که نگهداری پناهجویان در کمپهای که شبیه زندان میباشد مخالف سنت ، فرهنگ وارزشهای دینی انان مییباشد.

پاوز پارکوب والی شهر پورت مورسبی میگوید که حکومت پاپوا گینه نو به صورت کورکورانه از پالیسهای حکومت استرالیا در قبال پناهجویان پیروی میکند در حالیکه این پالیسی خلاف کنوانسیون بین المللی مهاجرت نیز میباشد. وی پیشنهاد کرده است که به جای نگهداری پناهجویان در کمپها برای انان زمینه کار داده شود تا انان بتوانند در جریان پروسس درخواست های پناهنده گی شان مصروف کار باشند. این نامه که در روزنامه های پاپوا گینه نو منتشر شده به نخست وزیر استرالیا ونخست پاپوا گینه نو نیز فرستاده شده است.

حکومت استرالیا سال گذشته در توافق با نخست وزیر پاپوا گینه نو کمپی را درین کشور اعمار نموده است که در انجا پناهجویانی نگهداری میشوند که تلاش کرده اند به صورت غیر قانونی وارد استرالیا شوند. هم اکنون صدها پناهجو به شمول پناهجویانی افغانی درین کمپ نگهداری میشوند. از سویی هم حکومت استرالیا در ادامه پالیسی سختگیرانه خود علیه پناهجویان غیر قانونی، یک کشتی حامل پناهجویان را از ابهای استرالیا دوباره به اندونیزیا باز گردانده است. حکومت استرالیا تحت برنامه حفاظت از مرزهای استرالیا که در ماه فبروری سال جاری روی دست گرفته تا اکنون هشت کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی را دوباره به اندونیزیا باز گردانده است.دیدگاهها بسته شده است.