اهمیت تاریخی ولایت شدن جاغوری ؛

عزیزالله جاغوری ۷:۰۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اهمیت تاریخی ولایت شدن جاغوری ؛

اهمیت تاریخی ولایت شدن جاغوری ؛FB_IMG_1540494407691
********************************
اگرازسخنهای های فیشنی بگذریم، جاغوری خودش بار ارزشی تاریخی دارد که در متن خود « هزاره » را گنجانیده است واین نام میتواند تبیینی ازتاریخ ملتی باشد که در طی سده ها قامت اش در برابر ستم خم نگردیده، به رغم فراز فرود های دهشتناکی که برتبار جسورهزاره درجغرافیای زیستی شان از جمله جاغوری، وارد شده است ولی قامتها استوار، اراده ها آهنین وسنگرهای دفاع از هویت، فرهنگ وتاریخ این ملت همچنان گرم وآتشین باقی مانده است.
جاغوری تنها یک نام نیست، جاغوری بخشی از یک هویت کتمان شده است که خواستند بدینسان هویت یک تباربزرگ را به طاق نسیان بگذارند. اما جاغوری این گذرگاه فرهنگ ، ادبیات، هنرو آگاهی تبلوری ازآن مدنیت شکوهمند غزنه بود که زمانی زاولشاه کبیر مرکزش را با کمی تغییر « هوسینه » ( غزنه ) قرار داد وبعد سلطان محمود غزنوی ترک تبار، غزنه را مرکز امپراطوری خود قرارداد که نه تنها برکل بلاد شرق حکومت میکرد، بلکه بنای بزرگ ادبیات، شعر وفرهنگ زبان فارسی را پی گذاشت و به گفته فردوسی که از«باد وباران » گزندش نبود. اما ولایت شدن جاغوری هرگز محروم شدن از این تمدن زاولیان وغزنویان نبوده بلکه « جاغوری » بخشی بسیار مهمی از این تمدن بزرگ آنزمان شمرده میشود.
حال که صداهای از اینسوو آنسو در مورد « ولایت شدن جاغوری » شنیده میشود، وبرخی دوستان – طبعاْ از روی دلسوزی – « غزنی باختری » را مطرح میکنند ونگران هستند که با ولایت شدن جاغوری، گویا از سهم تاریخی تمدن غزنه محروم میشوند ، به باور این قلم این برداشت روشنفکرانه ودرعین حال خیال پردازانه هم می باشد. تمدن این خطه درکلیت خویش یک تمدن مشترک است که در آن ساکنان همه این مرزو بوم شریک اند. تقسیمات اداری به هیچ عنوانی نمیتواند که مردم را ازاشتراکات فرهنگی وتمدنی سرزمین اش جدا نماید. تمدن بامیان، بلخ ،غور وهرات باستان، تمدن مشترک همه تبارهای این کشور است. باوجود که این ولایات از لحاظ تقسیمات اداری از همدیگر جدا می باشند. لذا برداشت ها را نباید در سطح لغزاند ، کمی با ژرف نگری بدانها اندیشه کرد.
ولایت جاغوری، بنام « جاغوری » بارارزشی تاریخی دارد. ولایت شدن، تبعات بسیار مثبتی برای ساکنان آن ولا دارد. از تشکیلات اداری و نظامی گرفته، تا بودجه های انکشافی واقتصادی، ازاجراات در سطح یک ولایت گرفته تا به ولسوالی ها، هرکدام مزیت های خودرا دارد. اگر جاغوری ولایت شود – که باید هم شود – دیگر خودش حاکم برسرنوشت خود وولسوالی خود می باشد. تمام راهکارهای اداری، اقتصادی، نظامی وامنیتی در سطح خود ولایت پیاده شده واجرایی میگردد. دست نگر کسی نبوده وخودش متکی به خوددرچوکات قوانین عمل میکند. ازهمه مهمتر که بودجه های انکشافی خودرا خودش برای رفاهیت مردم خویش، استفاده می نماید.
جاغوریان، ولسوالیهای مالستان، ناهور وقره باغ، باید دست در دست هم بدهند، وولایت شدن جاغوری را به عنوان یک اصل مسلم و به عنوان یک خواست محوری با دولت وحدت ملی مطرح نموده ودر پای خواست شان قاطع ومصصم بایستند. فرصت را از دست ندهند واگر عزمها استوار باشند ، زمان تحقق این خواست فرار رسیده است.
به پیش بسوی ولایت شدن جاغوری !

علی تقوایی

241بازدید

کامنت بسته شده است.