بحران انتخاباتی در غزنی راه حل دارد

عزیزالله جاغوری ۶:۳۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

بحران انتخاباتی در غزنی راه حل دارد

تصمیم کمیسیون انتخابات برای تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی اقدامی غیر قانونی و در جهت اعمال سیاست تبعیض و نابرابری در راستای منافع یک قوم و علیه یک قوم دیگر در این سرزمین است.
یک کشور و دو نظام انتخاباتی یا به عبارت دیگر برای ۳۳ ولایت یک نظام و برای ۱ ولایت نظام متفاوت، نمی تواند توجیه حقوقی داشته باشد.
تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی در واقع تخصیص چوکی های نمایندگی بر اساس هویت های قومی است؛ چیزی که در سایر ولایات افغانستان عملی نشده است.

تقسیم کنندگان برای توجیه تصمیم شان باید به این پرسش‌ها پاسخ داشته باشند:
اول – تقسیم یک ولایت به چند حوزه انتخاباتی چرا فقط در غزنی؟
دوم – اگر پاسخ این باشد که غزنی دارای تنوع قومی است؛ چرا در ولایات مشابه غزنی، چوکی های نمایندگی میان منسوبین اقوام تقسیم نمی شود؟
سوم – اگر ادعا شود که در صورت یکپارچه بودن ولایت غزنی، کاندیداهای یک قوم خاص قادر نخواهند بود که در رقابت انتخاباتی پیروز شوند؛ آیا این موضوع تنها منحصر به غزنی است؟
در سایر ولایات آیا اقوام دیگری نبوده اند که در رقابت انتخاباتی نتوانسته اند وکیلی به مجلس بفرستند؟
در این صورت تقسیم ولایات مشابه، به حوزه های انتخاباتی قومی ضرورت نیست؟
چهارم – منطق تقسیم کنندگان شاید این باشد که در غزنی منسوبین یک قوم به متحد بودن این ولایت در نظام انتخاباتی مخالف بوده اند؛ پرسش اینجاست که موافقت یا مخالفت قومی می تواند مبنای تصمیم‌گیری نهادهای دولت باشد؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا به مخالفت های گسترده تر اقوام دیگر نسبت به فیصله ها و تصمیم های سیاسی، انکشافی و امنیتی ترتیب اثر داده نمی شود؟
در خصوص مسایل انتخاباتی نیز، اگرمنسوبین قومی دیگر خواسته ای مشابه داشته باشند، آیا به این سرعت مورد رسیدگی و موافقت قرار خواهد گرفت ؟

با توجه به پرسش های فوق که به نظر نمی رسد حکومت و کمیسیون انتخاباتش پاسخی معقول و منطقی به آن داشته باشند و از سوی دیگر با توجه به بحرانی شدن موضوع انتخابات در غزنی، یک راه حل دیگر می تواند پایان دهنده به این بحران باشد.
تقسیم ولایت غزنی به دو ولایت می تواند راه حل منطقی و عادلانه برای این بحران باشد. با این تصمیم موارد ذیل درنظر گرفته می شود:
الف – دو مطالبه منسوب به دو قوم در غزنی همزمان تأمین می شود؛ هزاره ها به مطالبه ولایت شدن جاغوری دست می یابند و پشتون ها چوکی تضمین شده در پارلمان خواهند داشت.
ب – برای تأمین مطالبه یک قوم، قانون انتخابات نقض نخواهد شد و همچنان «ولایت» حوزه انتخاباتی برای پارلمان در سراسر کشور خواهد بود.
ج – تبعیض و نابرابری بیش از این در کشور گسترش نخواهد یافت و مردم از هر قوم و تباری اطمینان نسبی خواهند یافت که به مطالبات شأن در یک سطح و سویه رسیدگی خواهد شد.

امیدواریم نمایندگان مردم در حکومت و مراکز تصمیم گیری در این خصوص، با بهره گیری از «دانش» حقوقی شان و متکی بر عنوان رسمی «قانون پوهی» به مواردی که در این یادداشت کوتاه اشاره شد استدلال نمایند و با منطق حقوقی و شجاعت سیاسی در برابر تصمیم تبعیض آمیز و غیر منطقی بایستند.

بهزاد

110بازدید

کامنت بسته شده است.