بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)

آصف جوادی ۶:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)

بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)2

مقدمه
مضاف، مضاف الیه و اضافه را همه دوستان مى دانند مانند جوى آب، اما در فارسى صفت و موصوف را هم اضافه مى گویند مانند خداى بزرگ.

الف- هنگام اضافه شدن واژه هاى مختوم به مصوت هاى بلند -َا و -ُو به یکواژه دیگر، بین مضاف و مضاف الیه حرف “ى” افزوده مى شود. مانند:
خدا ( مضاف) + بزرگ ( مضاف الیه)
خداى بزرگ. املاى کلمه. علماى اعلام. داناى کل.
شوراى ملى. آهوى وحشى. بوى گل. نیروى جوان.
گذاشتن همزه به جاى یا اشتباه است باید پرهیز کرد. مانند:
خداء بزرگ، املاء کلمه، علماء اعلام، داناء کل، شوراء ملى، اهوء وحشى، بوء گل، نیروء جوان و…

ب- اگر واژه به مصوت مرکب -َو ، -َى و مصوت بلند -ِى ختم شود، آخرین حرف مضاف کسره داده مى شود. لازم نیست یا گذاشته شود. مانند:
جوِ نارس، جلوِ دانشکده، پرتوِ روى تو در آیینه جام افتاد، حىِ حاضر، تاکسىِ تلفنى، قاضىِ شرع، منجى عالم بشریت.
بنابراین، جوى نارس، جلوى دانشگاه، و… اشتباه است.

ج- نشانه و علامت اضافه پس از کلمه هاى مختوم به -ُ ( ضمه) به گونه ” ى” نوشته و تلفظ مى شود. مانند: هردو ى شما، رادیو ى بى بى سى، مانتو ى اسلامى، تابلو ى نقاشى. گذاشتن همزه و کسره (ءِ) به جاى یا اشتباه است.

د- نشانه اضافه پس از واژه هاى مختوم به هاى بیان حرکت ( هاى گرد/ ه) به صورت همزه بالاى هاى گرد نوشته مى شود. ( گوشى من هاى گرد و همزه را در صفحه کلید خود ندارد تا بنویسم.) مانند: خانهءبزرگ( همزه باید بالاى هاى گرد باشد.) مانند : آشیانهء عقاب، پسته خندان، دانه گندم، جامه ءنو…
☑️ توجه!
نام افراد به نام خانوادگى اضافه نمى شود بدون یا/ى یا همزه ( ء) نوشته مى شود. مانند: زهرا فاطمى، فاطمه جوادى، مصطفى اکبرى، عیسى حمیدى و…
بحث اضافه به پایان رسید
تمرین:
١- واژه هاى کالا، انگشتر، ساعت، کتاب، گویا، رویا، پالتو، گفت و گو را مضاف قرار بدهید و به کلمات دیگر اضافه بکنیم!

185بازدید

کامنت بسته شده است.