بخش نخست مباحثه درست نویسی

آصف جوادی ۶:۲۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بخش نخست مباحثه درست نویسی

بخش نخست مباحثه درست نویسیIMG-20200827-WA0003
١- نوشتن همزه ( الف) و قواعد آن

س: همزه ( الف) در رسم الخط فارسى چگونه مى شود؟
ج: همزه به فراخور ساخت واژه و کلمه و جمله به گونه هاى مختلف نوشته مى شود:

الف- همزه ( الف) در آغاز واژه و کلمه، همان گونه که شما مى نویسید، نوشته مى شود: اسپ، اداره، اتاق و… مگر این که استثنا باشد مانند: ئیدروژن و…

نکته: ممکن است واژه بیگانه اى وارد زبان فارسى شده باشد که با “S” در زبان انگلیسى یا “س” در زبان پشتو نوشته و “اس” خوانده شود مانند Strategy ، ستر محکمه و ستر جنرال. در نگارش فارسى با الف نوشته مى شود: استراتژى، استر محکمه، استر جنرال.

ب- همزه ساکن در میانه واژه پس از مصوِّت کوتاه زبر ( فتحه) این گونه (أ) نوشته مى شود: رأس، مأنوس، مأخذ و… ( چنانکه در کتاب آمده و در تصویر مى بینید)
یادآورى: در زبان فارسى همزه در وسط کلمه وجود ندارد. شما هم پیدا نمى توانید!
تمرین:
١- صامت ها و مصوت ها را از انترنت پیدا کنید و توضیح دهید.
٢- چند کلمه اى که با همزه شروع شده و چند کلمه اى که همزه وسط داشته باشد پیدا کنید!
٣- آیا واژگان فارسى پیدا مى توانید که در وسط همزه داشته باشد؟

56بازدید

کامنت بسته شده است.