بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن

آصف جوادی ۱:۱۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن

بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن2

( ص٢٢ کتاب)

مقدمه
ضمیر در زبان فارسى دو دسته و هرکدام شش تاست.

ضمیر منفصل:
من، تو، او، (در مفرد) ما، شما، ایشان ( در جمع)

ضمیر متصل:
ام، ات، اش ( درمفرد) مان، تان، شان ( در جمع)
مانند: کتابم، کتابت، کتابش، کتاب مان، کتاب تان، کتاب شان.

در فارسى تثنیه نیست.

الف- ضمیرهاى اضافى پس از اسم بدون همزه ( الف) نوشته مى شود مانند:
دفترم، انگشترت، لباسش.

ب- ضمایر اضافى پس ازمصوت مرکب -َو (واو ماقبل مفتوح) بدون همزه نوشته مى شود مانند:
راهروش، پیروش، خانه نَوش، جلوش، پرتوش، خودرومان.

نکته
در واژه هاى بیگانه پس از مصوت کوتاه -ُ ( ضمه ) نیز این چنین است. مانند:
پالتوم، مانتوت، تابلوش.

ج- ضمایر اضافى پس از هاى بیان حرکت( هاى گرد/ه) حتماً با همزه ( الف) نوشته مى شود. مانند:
خانه ام، نامه ات، جامه اش، برنامه اش.

د- ضمایر اضافى پس از واژه هاى مختوم به مصوت بلند-ِى ( یاى ماقبل مکسور) جدا و با همزه ( الف) نوشته مى شود. مانند:
ماهى ام، ماهى ات، ماهى اش، ماهى مان. ماهى تان، ماهى شان.
کت بارانى اش، برادر گرامى ات، دایى اش.

ه- ضمایر اضافى پس از واژه هاى مختوم به مصوت هاى بلند “- ا” و “-ُو”، همزه اش حذف و در آغاز هر شش ضمیر متصل یا ( ى) اضافه مى شود. مانند:
قلم هایم، کتاب هایت، قلم هایش
قلم هاى مان، کتاب هاى تان، کاغذهاى شان، دنیاى مان. باباى شان، آقاى تان.
نیرویم، نیرویت، نیرویش،
رویش، بویت، شویش، خوى مان، سوى تان، موى شان.
☑️دنیاء تان، علماء شان، درست نیست.
توجه!
برخى این ها را پیوسته و برخى گسسته مى نویسند. اما اگر پیوسته یا گسسته بنویسند باید در یک متن یک دست باشد.

و- عدد “۳۰Th” سى ام و سى امین همیشه با همزه نوشته مى شود.

این بحث به پایان رسید.

تمرین:
١- با هریک از ضمیرها، یک جمله درست بنویسیم!
٢- چرا ضمایر، صفت اضافى داده شده، دیدگاه خود را در دو سطر بنویسیم!
٣- دیدگاه هاى خود را در باره مباحثه بنویسیم!

169بازدید

کامنت بسته شده است.