««به سیاستمداران بی شخصیت و قانونمداران دزد!؟»»

مصطفی خرمی ۹:۵۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««به سیاستمداران بی شخصیت و قانونمداران دزد!؟»»

a=gh

چورلمان!!؟

چورلمان!!؟

به سیاستمداران بی شخصیت ما که آنقدر لجبازی کدند تا «کِری» پچقای شانه پراند!!؟ و به دزدان چورلمان ما که با قانون بازی بیمه عمریه خود و خانواده شانه می خواهند!؟

تشبیه این دو تن به موش ها، جانی
به گمانم به موش توهین است!؟

خاک بر سر، بیچاره مردم ما
رهبرانش، موشا و موشین است

ملتی جیب سوراخ و کله به باد
روزگارش همیشه غمگین است

این حقارت گهی تمامی نیست
تا که در کله هاش سرگین است

نه هویت نه شخصیت ما را
نقلی باشد و جمله چوبین است!

تا زمانیکه غربیان شوهر !؟
شخصیت در جوال و خورجین است

تو شنیدی که خانه ای ملت
موش ها ساکنند و موشین است

موش وش ها جویده اند قانون
سکه خوارند به چین و ماچین است

پاس نه تنها برای خود خواهند
که بری چوچه هاش جورچین است

افتخار است کشوری اوغووو
که سیاستمدار، موشین است

افتخار است مریض مردم ما
رهبرانش همیش موشین است

۲۳/ ۴/ ۱۳۹۳ مصطفی خرمی کویته – پاکستان

685بازدید

کامنت بسته شده است.