به طالبان اعتماد نشاید !

به طالبان اعتماد نشاید !
مصاحبه افراد کندک انتحاری و استشهادی طالبان گاه گاه از طریق همایون افغان درکابل وپنجشیربه تصویرکشیده میشود.
این اواخرطالبان درجاغوری به اساتید مکاتب و لیسه ها ابلاغ نموده که افراد داعش مکاتب را در جاغوری تهدید نموده است بلا وقفه همه مکاتب در جاغوری تعطیل شده است .!
به یک تحلیل بین تفکر گروه داعش وطالب تفاوت خاص وجودندارد زیرا طی بیست سال اخر ملت افغانستان شاهد انتحاری درمساجد و تخریب مکاتب و انچه جنایت بشری بود از طرف گروه طالبان هم شاهدش بود!
قرار اطلاع دقیق طالبان به سران جاغوری دستور داده است که افراد داعش وارد قلم رو جاغوری شده ومردم خود مکلفند که برای امنیت مساجد ومراسم سلاح از امارت طالبان بگیرد و دراین مورد تذکر داده است کسان که خود سلاح شخصی دارد هم میتواند ثبت گروه مذبور نموده وبا سلاح خود ، خود امنیت مراسم خودرا بگیرد یعنی اینکه طالبان به سلاح شخصی مردم کارندارد !
دوم : طالبان ازینکه از عهده پرداخت معاش اساتید و معلمین درجاغوری بر نمی اید با این چل ونیرنگ از این مخمصه هم رهایی می یابد !
نکته اخر من باورمندم که انتحاری مساجد شیعه وهزاره درولایت کندوز و قندهار زیر سر طالبان بوده است و جاغوری اگرامروز تحدید میشود هم صدها انتحاری یابقول خودشان استشهادی در انتظار حوریان بهشتی لهظه شماری میکندکه بعدها وارد عمل خواهدشد .!
درواقع موجودیت داعش را من در قسمت مشرقی ولایتهای کنر ، خوست و جلال اباد بعضا ولایتهای هم جوار شان را منکر نمی شوم اما در کابل و جاهای دیگر موجودیت داعش خیال بیش نیست !
داعش که با طالبان مخالف است هم اکنون طالبان کندکهای مشخص نظام قارولهای مشخص در شهر کابل وهمه ولایتها دارندچرا از طرف داعش مورد حملات انتحاری یاهم حملات تروریستی قرارنمی گیرد چون داعش درکارنیست انچه که است از طرف طالبان یک جنگ روانی دیگربا ملت بیچاره هردم شهید است، مِن بعد هر انتحاری بالای مردم هزاره صورت بگیرد تحت نام داعش ختم میکند !
مردم جاغوری نباید سلاح دست داشته شان راثبت گروه طالبان کند زیرا با این طرفند میخواهد شناسایی ودر مراحل بعدی همه را جمع آوری نماید .
بزرگان جاغوری طالبان را متقاعد بسازد که طالبان در هرکوی وبرزن مسول امنیت جان مردم است وطالبان نباید با مردم نیرنگ کند و به چشم مردم خاک بپاشد .

ولی حیدریدیدگاهها بسته شده است.