به فرسایش کشیدن نیروی اعتراضی مردم

اسلم جوادی ۳:۳۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
به فرسایش کشیدن نیروی اعتراضی مردم

jra

(امروز بعد از ختم مشارکت هزاران نفری مردم برای تصمیم گیری میلیونی، در غرب کابل، بلا فاصله رییس جمهور غنی در یک پیام ویدیویی از طریق تلویزیون ملی گفت: کمیسیون ملی را ایجاد می کنم تا دیدگاه های گوناگون در مورد توتاپ را بررسی و بعدا دیدگاه کامل و منسجمی را ارایه کند تا در روشنی آن تصامیم در آینده گرفته شود.)

به فرسایش کشیدن نیروی اعتراضی مردم:
من به عنوان شهروند معترض نسبت به پیشنهاد حکومت بد بینم. چیزی نیست که درباره لین برق پنجصد کیلو ولت پنهان باشد. کارشناسی همه جانبه پیشاپیش از سوی یکی از بهترین شرکت های تخنیکی صورت گرفته است. کارشناسی مجدد چیزی فراتر از آن نمیتواند باشد. مردم مسؤل وقت کشی حکومت نیست. بحران را تصمیم تبعیض حکومت ایجاد کرده و مسؤلیتش هم با حکومت و حاکمان است. پیشنهاد حکومت بیش از آن که برای حل مشکل باشد برای به فرسایش کشانیدن نیروی نیروهای معترض است. مسؤلیت شرایط شکننده تنها به دوش مردم نیست و مردم تا اینجای کار نیز قربانی ها و هزینه های زیادی متحمل شده اند. رهبران دولت همواره شرایط شکننده را محملی برای توجیه تصمیم های غلط و حق تلفی های خویش درست کرده است. از دید من تنها مصلحت و منفعت ملی پایان بخشیدن به تبعیض سیستماتیک و تن دادن به خواست معترضان است. در وضعیت کنونی مسأله ساده است: لین برق باید از مسیر بامیان بگذرد و کسانی که با تعصب و تبعیض وضعیت را به اینجا کشانیده اند برکنار و محاکمه کشانیده میشود. تبعیض با مذاکره و گفت و گو رفع نمیشود . در عمل باید تغییر کند. بی برقی را میشود تحمل کرد اما تبعیض سیستماتیک بیش از این قابل تحمل نیست. خواست معترضان ساده، صریح و غیرسیاسی است: پایان بخشیدن به تبعیض. لغو تصمیم کابینه و گذشتن لین برق از بامیان میتوتند اندکی آب اعتماد از دست رفته را به جوی باز گرداند. هر اتفاقی به جز این قناعت بخش نیست.

644بازدید

کامنت بسته شده است.