جبهه مقاومت دفاعی درحمایت از مسافران قره باغ – جاغوری ؛

عزیزالله جاغوری ۱۲:۵۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جبهه مقاومت دفاعی درحمایت از مسافران قره باغ – جاغوری ؛

جبهه مقاومت دفاعی درحمایت از مسافران قره باغ – جاغوری ؛taliban-1078x516

خبرگروگان گیری ۲۱ نفر مسافران جاغوری – قره باغ ولایت غزنی از سوی طالبان ، دردآور وتکان دهنده بود، اما این سریال بدبختی هزاره ها از چندین سال بدینسو ادامه داشته ، سرهای سبز زیادی بربادرفته و اموال مسافرین به شمول زیوارت زنان تاراج شده است. دراین مدت مبالغ هنگفتی، همچون یک جزیه به طالبان داده شده است. اما مرزها هرگز مصئون نگردیدند و جاده های عبور ومرور به روی مسافرین همچون جهنم دهان بازکردند.
اگر در این مدت مردم جاغوری ، مالستان ، تمکی وقره باغ دست بدست هم میدادند وسلیقه گرایی شان را کنار میگذاشتند وهم به تحریکات مارهای آستین توجه نمیکردند. پول های باج دهی به طالبان را برای دفاع از مال وجان مردم شان مصرف میکردند ویک جبهه مقاومت نیرومندومتحددفاعی را شکل میدادند. طالبان تروریست با این دیده درآیی ، تعصب وتبعیض نسبت به هزاره ها ی این مناطق برخورد نمیکردند. چون پاسخ مشت را باید با مشت داد . دراینجا مدنی بازی، قلمفرسایی ، فرهنگ مداری پاسخ نمیدهد. دولت هم یا از سر ناتوانی ویا بطور عمدی هیچگونه توجهی به امنیت مسافران هزاره نکرده وپس از این هم نمیکند.
از دید من حالا هم ناوقت نیست، باید خودرا تکان داد، غفلت را کنار گذاشت، سلیقه های متفاوت را کنار گذاشت وچرخه باطل « قریه پرستی » را دور زد، جبهه مقاومت مقتدر را وارد میدان کرد . تنها همین جبهه نیرومند میتواند حافظ « خاتو ، خانه وموتر » باشد. وهم حیات مسافران را ضمانت کند.

علی تقوایی

106بازدید

کامنت بسته شده است.