حکمتیار می آید یا او را می آورند؟

مدبریت ۷:۵۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
حکمتیار می آید یا او را می آورند؟

hekmatyar2بسمه تعالی
حکمتیار می آید یا او را می آورند؟
عبدالطیف پدرام
دستگاه دیپلوماسی آمریکا فعال شده است تاحکمتیارهرچه زودترواردافغانستان شود.فرانسوااولاندریس جمهوری فرانسه باآمدن حکمتیارمخالف بودوهمین گونه ولادیمیرپوتین.جان کری درگفتگوهای جدی بااولاندوپوتین آن هارامتقاعدساخت که باآمدن حکمتیارموافقت کنندوچنین هم شد.
عده ای ساده لوحانه وازسرتنبلی فکری می گویند:حکمتیارمهره ی سوخته است،مریض است،پیرشده است.کاری ازاوساخته نیست.فقط می خواهدبه کابل بیایدتاآبرومندانه دروطن اش بمیرد.به تحلیل واطلاعات من چنین پنداشتی ازبیخ وبن غلط است.
حکمتیاربه عنوان زعیم وبه ویژه زعیم مجاهدین جابجامی شود.همان گونه که ملامحمدعمردرآن جایگاه قرارگرفت حکمتیارنیزدراین جایگاه قرارمی گیرد یاقرارداده میشود.رهبران کنونی مجاهدین فاقدتوانایی هاوامکانات حکمتیارهستند.پروژه ی اصلی این است که حکمتیارحرف اول رادرجامعه ی دینی مابگوید ودرآن شمال افغانستان راتحت قیمومیت خودقراربدهندونیزمیبایدعناصرمزاحم درشمال وشمال شرق حذف شوند.دراین صورت راه به سوی آسیای مرکزی آسانتربازمی شود. حکمتیاروپروژه ای که قراراست تطبیق شودخطرناک وویرانگراندجنگ درآسیای میانه شعله ورشدنی است.این جنگ به کانونی ترین مناطق آسیایعنی سمرقند وبخاراهم کشیده خواهدشد.هدف مهم همان دوکانون اسلامی-خراسانی است یعنی قدیمی ترین شهرهای فرهنگی ما.
نیروهای وفاداربه حکمتیاردرافغانستان فعال اند.وهم اکنون عده ای قابل ملاحظه ای ازاعضای حزب او دربحرین، درسوریه،ودرآذربایجان حضورفعال نظامی دارندومی جنگند.نیروهای حکمتیاردربحرین رابطه ی تنگاتنگ بااتحادنظامی عرب علیه سوریه ویمن دارند.نیروهای او ازطریق عربستان سعودی وبرخی کشورهای دیگرمنطقه، حمایت لوژیستیکی می شوند.نیروهای اودریمن هم اکنون درخدمت ارتش سعودی می جنگند.حکمتیارازپشتیبانی چندکشورمقتدردرمنطقه ما وخاورمیانه برخورداراست.کشورهایی که عملامنافع آمریکارادرمنطقه تامین می کنند.حکمتیار مهره ی سوخته نیست.همان شمشیرلنگردارآدم کوب آمریکایی است.شمشیری که اینبارباتمام قدرت برفرق مافرودخواهدآمد.
لطیف پدرام

482بازدید

کامنت بسته شده است.