خبر مهم را جع به دستگیری قومندان علیپور

عزیزالله جاغوری ۹:۲۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
خبر مهم را جع به دستگیری قومندان علیپور

دستگیری قومندان علیپورFB_IMG_1538802403620

——————————————
صبح امروز به تعداد چهار فروند هلیکوبتر m17 از کابل به مقصد لعل پرواز نموده وقطعه ای ۲۲۲ را جهت دستگیری علیپور به این محل می رساند ونیروهای پیاده شده ودست به عملیات ودستگیری علیپور می زند ومدت ده دقیقه چهار هلیکوبتر بالای ساحه ای عملیات منطقه را زیر نظر می گیرد وعلیپور دستگیر می شود بدنیال ان موج از اعتراض مردم در منطقه لعل شروع گشته وبه سرعت در مناطق بامیان دای کندی وغورگسترش می یابد ومردم کابل نیز همه منتظر بودند که خبر ها بصورت دقیق مشخص شود وازسرنوشت علیپور باخبر شوند اگر احیانا وی دستگیر شده وبه کابل اورده شود همه در خیابان ها سرازیر گشته واعتراض مدنی داشته باشند صفحه ای مجازی فبس بوک هم در اشغال خبر امروز لعل بود قومندان های امنیه بامیان ودایکندی وغور که هرسه ازبرادران تاجیک وجمعیتی هستند نیز نیرو جهت دستگیری علیپور اماده کرده وطرف لعل درحرکت بودند در اثر حضور با موقع ورو به گسترش مردم در بامیان دایکندی وبهسود حکومت از انتقال علیپور منصرف گشته ووی را ازاد کرده است ونیروهای امنیتی به محل اصلی خود برگشته وهواپیماها نیز ساعت ۴ بعد از ظهر به کابل بر میگردد منبع خبر نامش را فاش نکرده است وخبر دیگر اینست که علیپور ازصحنه فرار کرده ونیروهای امنیتی موفق به دستگیری وی نشده است وحال دررابطه این امر چند مطلب مهم را به اطلاع دولت ومردم شریف می رسانم
۱ – قومندان علیپور فشرده ای از هزاران درد ورنگ وجوی خون است که درمسیر لعل تا کابل جاری شده است هنوز قاتلان عروس فیروز کوه مجازات نشده است وهنوز قاتلان صد ها انسان بی گنا درمسیر جلریز وبامیان دست گیر نشده است وهنوز خطر ادم کشان طالب وداعش ازاین مردم کم نشده است وهنوز مردم بهسود در خطر جدی کوچی های زور گو وچپاول گر قراردارد اگر علیپور در قلب مردم جاگرفته است دلیلش خواب ارام است که علیپور برای انها به ارمغان اورده است اگر علیپور ونیروهایش نبودی معلوم نبود که جنایت های گرگان وادم کشان طالب ، داعش، دزدان اشنا و… چه قدر از کشته ها پشته ها می ساختن.
۲ – علیپور نباید با خیلی از دمرولها وخود سران تبه کار جاهای دیگر که پرونده ای جنایی دارند مقایسه شود درد علیپور را یک قربانی هزاره می دانند نه کسانیکه دربستر مخملی ارام خفته وصدور فرمان می نمایند ونه قومندانهای که به دل عقده مند هستند علیپور همیشه نه تنها درمقابل اردو نبوده بلکه همواره به فریاد اردو رسیده است وبا حکومت معاونت دارد او دشمن نیست بلکه برای حاکمیت یک دوست وفادار وبدون هزینه می باشد .
۳ – علیپور دربین مردم رسوخ دارد وی برای امنیت جان وناموس مردم از تمامی دارای های خود دست برداشته واماده ای قربانی در جهت برگشت امنیت مردم بوده است دولت اگر پرونده ای جنایی مستند ازوی دارد باید بامردم شریک نموده تا جلو یک جنایت کار گرفته شود والا اگر می خواهد پروند سازی نماید بداند که هزینه ای ان برایش خیلی سنگین خواهد بود چون دولت توان برقراری امنیت مردم را ندارد ومردم بدون امنیت به دولت حرمت نمی گذارد وتنها به کسانی که برای مردم امنیت خلق می نماید حرمت نهاده وتا اخرین قطره خون وتوانش ازان حمایت می نماید .
۴ – خلق فتنه در چنین شرائیط شکننده برای دولت پرهزینه بوده نمی دانم با چه معیار وتحلیلی حکومت به این نتیجه ای خام وضرر اور رسیده است چرا دولت در شرائیط انتخابات سعی می کند با عمل ناشی خود مردم را برعلیه خود بشوراند کاری که با هیچ محاسبه درست در نمی اید .
۵ – جادارد که از حضور بسیار هوشیارانه وبا موقع مردم که در صحنه ای عملی ومجازی نقش بازدارنده داشته ودولت را متوجه اشتباهاتش نموده اند قردانی کرده وبر پیشانه ای یکایک انها که به سرنوشت خود حساس هستند بوسه زده ومردم با چنین کار خود حساب درست بدست تصمیم سازان وهبران حکومت داده تا دراینده با حرکت خام وناگهانی وغیر قابل استدلال خود نزنند .
۶ – مردم افغانستان خیلی خسته هستند وسرگردان امنیت گمشده ای خود بوده وتا داعش وطالب ودزدان اشنا در افغانستان حضور داشته باشند وجود افرادی چون علیپور نیز ضروری هست ودولت باید سعی نماید که ازوجود چنین نیرو ی کمک کننده بهره ای مثبت برده ودر تقابل قرار نگیرد.

حبیبی

241بازدید

کامنت بسته شده است.