خط قرمز ما نفی تبعیض سیتماتیک هوشیار باشید معامله گران دست به کار شدند

اسلم جوادی ۶:۲۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
خط قرمز ما نفی تبعیض سیتماتیک هوشیار باشید معامله گران دست به کار شدند

jraخط قرمز ما نفی تبعیض سیتماتیک هوشیار باشید معامله گران دست به کار شدند

عده ای در صدد هستند به بهانه طرح کمیسون از طرف ریس جهمور مردم را به آرامش به اصطلاح خود شان دعوت کند واستدلال می کنند که منتظر نظر کمیسیون باشیم .
شما مگر در این کشور فلگ زنده زندگی نمی کنید کدام کمیسون نتیجه اش مشخص شده باشد که این کمیسون نتیجه بدهد . کمیسیون قتل عروس غوری، کمیسیون حادثه ی المناک جلریز، کمیسیون سقوط ناگهانی شهر قندوز و ده ها کمیسیون دیگر .طرح کمیسون در این کشور به دنبال نخود سیاه فرستادن است .
در این طرح بوی معامله به مشام می رسد . این طرح توطئه بیش نیست توطئه برای خاموش کردن جنبش عدالت خواهی روشنایی .
هیچ کسی منتظر نتیجه  هیچ کمیسون نیست .
طرح توتاب سالها روی آن کار شده ۴۰۰ صفحه دلایل ترجیحی و توضیحی از طرف بزرک ترین و معتبر ترین شرکت المانی دارد . کمیسون دیگر چه طرح می تواند بدهند.
ما هیچ طرح را دیکری نمی پذیریم و به هیچ کمیسون هم باور نداریم . خواسته ما نفی تبعیض سیستماتیک در این فغانستان است بس . توتاب یکی از کوچک ترین گام درنفی تبعیض سیستماتیک در این مورد است . توتاب فقط از مسیر بامبان و بس .
امید که جنبش عدالت روشنایی برقی به جنبش عدالت خواهی روشنایی فکری برای بسیاری تبدیل گردد . وفاشیزم از نیم درصد فکر خود استفاده منطیقی کند.

663بازدید

کامنت بسته شده است.