ده مرده ای جاغوری الگوی موفق در کل هزاره جات است

عزیزالله جاغوری ۱۰:۳۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ده مرده ای جاغوری الگوی موفق در کل هزاره جات است

ده مرده ای جاغوری الگوی موفق در کل هزاره جات است – همه وبخصوص دوستان ارزگان بخوانند!Screenshot_۲۰۱۸۱۱۰۳-۱۴۰۶۴۲_1
—————
ده مرده ای جاغوری درست دروسط برادران پشتون ما واقع شده واز چهار طرف در محاصره ای انها می باشد گرچند هزاره وپشتون باهم برادر هستند اما درخیلی از شرائیط که اوضاع بین هزاره ها وافغانها بحرانی می گردد مردم ده مرده بسیار منظم وتشکیلاتی سنگر های اماده ای خودرا اشغال کرده وهمیشه هرخانه اسلحه داشته واز خود دفاع می نمایند این شهامت باعث گشته است که هیچ گاه همسایه های ده مرده هوس تصرف زمین های این مردم را درسر نه پرورانند
اما با کمال درد باید گفت که مردم ارزگان وبخصوص باغچار که همیشه در محاصره ای افغانها بوده اند دراین جهت توجه نداشته اند لذا دراولین درگیری متاسفانه همه خانه های خودرا رها کرده ودر مناطق دیگر مثل هرات جاغوری وایران پناهند ه شده اند واین مردم دیگر حال وروز خوبی ندارند کاملا یک مردم بی خانه وبی زمین بوده ونا امید زندگی می نمایند اگر این مردم مثل ده مرده ها همه درخانه های خود مسلح می بودند وازخود دفاع می کردن یقینا سرزمنشان به تصرف افغانها قرار نمی گرفت امروز اگر در ارزگان مردم جوی نو ششپر کندلان وحسینی وجاهای که هم مرز با افغانها هستند اگر از قبل همه مسلح می بودند به هیچ عنوان کسی جرئت تجاوز به سرزمین انها را نمی کردند وقتی در شرائیط جنگ وعدم اطمنان به همدیگر دست خالی باشند بدون شک روزی درجنگ وتهاجم دشمن شکست خورده ومنطقه را رها کرده وتسلیم افغانهای محل خواهند نمود ازدیر بار عده ای از افغانهای جوی نو ششپر به هزاره ها گفته اند که دیر ویازود این زمین ها از افغانها خواهد شد باید این تهدید را هزاره های ارزگان جدی گرفته واز سرزمین خود مثل مردم ده مرده دفاع نمایند اگر خدای نخواسته افغانهای منطقه روزی دست به تعرض زده ومنطقه ای ششپر را که بهترین زمین وحاصل خیز ترین زمین هزاره ها هست تصرف نمایند باید از طریق زاولی وحسینی وکندلان که متصل به مالستان وشیر داغ هست منطقه ای اب پران را تصرف نمایند وبعد به سوی ششپر پیشروی کرده وزمین های خودرا از چنگ دشمن نجات دهند وچنین امر کاملا شدنی وحتمی هست باید گفت اگر منطقه ارام بود برای همه واگر ارام نبود برای همه نا ارام باشد تا باور مندی همه برای صلح وبرادری فراهم شود تا زمانی که طالبان ودهشت افرینان هست مردم باید مسلح بوده ومنتظر دولت نمانند من به یقین می گویم که هیچ جای افغانستان به حدی منطقه ای ده مرده در محاصره وخطر افغانهای محل نبوده ونیست چون مردم منطقه ازقدیم اماده دفاع بوده اند وتا کنون سنگر هایشان اماده ومشخص هست کسی به انها چپ نگاه نتوانسته اند هزاره ها جنگ نمی خواهند اما برای دفاع از خود باید اماده باشند جنگ فعلی ممکن است خاتمه یابد ولی نگرانی ها همچنان وجود دارد جهت حل نگرانی ها همه ای مردم باید در خانه های خود سلاح داشته وسنگر های دفاعی خودرا همیشه اماده داشته باشند دراینصورت مردم می توانند کمی ارام وبدون دغدغه زندگی نمایند والا منتظر تکرار حادثه ای تلخی باغچار بوده ودر هر جا سرافکنده زندگی نمایند.
تصاویر از جوی نو ششپر ارزگان وده مرده ای جاغوری هست هردو در محاصره ولی با دو سرنوشت باهم متفاوت.

صادقی

247بازدید

کامنت بسته شده است.