رستاخیزهویتی هزاره های سنی؛

عزیزالله جاغوری ۵:۳۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

رستاخیزهویتی هزاره های سنی؛
**************************
مبارزات مدنی هزاره های بغلان برای دفاع ازحق رای مشروع شان، در حالی وارد دومین روزخود شد که دیروزساعت ۷و۳۰ شام، پلیس حکومت محلی بغلان بر تظاهر کنندگان شلیک کرد ودرنتیجه یک تن را کشت و۶ تن دیگر را زخمی ساخت واین مبارزه مدنی هزاره های سنی را با خون فرزندان شان رنگین نمود.
هزاره های سنی واسماعیلیه بغلان که نزدیک به ۷۵ درصد نفوس این ولایت را تشکیل میدهد، ازمشارکت سیاسی درقدرت محروم بوده است. بطورمثال دکتاتورغنی چندی قبل درسخنرانی خود گفت که : « درصورتیکه هزاره های ولایت بغلان اکثریت نفوس این ولایت را تشکیل میدهد، چرا ازمشارکت درادارات دولتی این ولا محروم باشند ؟ » اما دکتاتورغنی مانند هرحرکت پوپلیستی وکمپاینی خود، نه تنها به این سخن فریبکارانه خود وقعی نگذاشت، دیروزاعتراض مسالمت آمیرهزاره های سنی را بخاطردفاع ازرای پانزده هزاری محبوب الله غفاری سرکوب نمود. غفاری را آگاهانه ازچرخه ای انتخابات دوره هفدهم پارلمان خارج کردند وبعد اورا درکابل زندانی ساخت. فاشیسم یکباردیگر نشان داد که: نه تنها به مشارکت سیا سی کل هزاره ها نقطه پایان گذاشته است بلکه از لحاظ فزیکی درپی نابودی این تبارمیباشد.
من این حرکت مدنی هزاره های سنی وبستن شاهراه کابل – بغلان را بخاطر دفاع ازحق مشروع شان یک رستاخیزهویتی میدانم که درآوردگاه مبارزه مدنی شکل گرفته وبرفراموشی تاریخی این مردم خط بطلان میکشد. رزم آوران جسور وشجاع بغلان امروزهم به رغم سوگواری شهید وزخمیان شان، کفن پوشا ن با قامت استواربه مبارزه مدنی خود پا می فشارند. با شعارهای دفاع ازحق رای شان ورهایی بدون قید وشرط غفاری نماینده واقعی مردم بغلان، درخیابان هستند وشعار« آزادی وعدالت » سرمیدهند.

من بدینوسیله همبستگی عام وتام خودرا ازمبارزات مدنی هزاره های بغلان اعلام میدارم وباوردارم که این حرکت به محوراتحاد همه هزاره ها تبدیل میشود وکل هزاره ها، حامی ، مدافع وپشتیبان بدون قید وشرط این مبارزان حاضر در خیابان کابل – بغلان می باشند.

علی تقوایی

110بازدید

کامنت بسته شده است.