زندگینامۀ اعضاى شورای ولایتی غزنی

عزیزالله جاغوری ۱۱:۰۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
زندگینامۀ اعضاى شورای ولایتی غزنی

ghzni1زندگینامۀ اعضاى شورای ولایتی غزنی وارتباط با آنها

امان الله کامران:

امان الله کامران فرزند قاضى محمد طالب؛ در سال ١٣۶۶ خورشیدى در  ولسوالى اندر ولایت غزنى متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١۴ تعلیمات حاصل کرده و عضو شوراى ولایتى غزنى مى باشد. کامران؛ قبلاً در شهر غزنى دواخانه داشت و تجارت ادویه را به پیش می برد.
شماره تماس: ٠٧٧٧٨٠٠٩٠١

عبدالجامع جامع:
عبدالجامع جامع فرزند محمد زی؛ در سال ١٣۶٩خورشیدى در قریۀ نظروال ولسوالی اندر ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ از پوهنځی حقوق پوهنتون مریم در کابل فارغ گردیده و معاون شورای ولایتی غزنی می باشد. جامع؛ قبلاً مشاور مقام ولایت غزنی و به سمت آمر امورجوانان غزنی ایفای وظیفه نموده است.
شماره تماس: ٠٧٩٨٢٢١۴١٢

عبدالولی خانزاده:
عبدالولی خانزاده فرزند عبدالودود خان؛ در سال ١٣۵٧خورشیدى در قریه محمدعلی خان ولسوالی گیلان ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١۴تعلیمات حاصل کرده وعضو شوراى ولایتى غزنى مى باشد. خانزاده؛ قبلاً به حیث مدیر تفتیش ریاست معارف غزنی ایفای وظیفه کرده و عضو حزب افغان ملت می باشد.
شماره تماس: ٠٧٨٩٩٩۶۶۵۶

سید عبیدالله سادات:
سید عبیدالله سادات فرزند سید عبدالرووف؛ در سال ١٣۵١خورشیدى در قریۀ تاسنگ ولسوالی ده یک متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعلیم دیده وعضو شوراى ولایتى مى باشد. سادات؛ قبلاً در بخش های تشریفات، مالی، ارتباطات و دیگر بخش هاى دفتر مرکزی حزب محاذ اسلامی ایفای وظیفه کرده است.
شماره تماس: ٠٧٧٧٠٢۵١٠١

ذکیه رحیمی:
ذکیه رحیمى دختر زریاب ابراهیمی؛ درسال ١٣۵٨خورشیدى در ولسوالی ناور متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١۴تعلیمات حاصل کرده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. رحیمی؛ قبلاً در غزنی به حیث معلم ایفای وظیفه نموده و عضو حزب وحدت اسلامی می باشد.
شماره تماس: ٠٧٩۵٢۵٧٨٠٩

محمد صافى اکبرى:
محمد صافى اکبرى فرزند محمد انور؛ درسال ١٣۴٢خورشیدى، در ولسوالى ناور ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢تعلیمات حاصل کرده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. اکبری؛ قبلاً در موسسه (IOM) وظیفه داشت و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٧٢٠۶۴۵٩٠

صفرعلی ثاقب:
صفرعلی ثاقب فرزند برات علی؛ در سال ١٣۴٣خورشیدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعلیمات حاصل نموده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. ثاقب؛ قبلاً در غزنی به حیث معلم ایفای وظیفه می نمود و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٧١١۵۵٨٠

على دریاب صالحى:
علی دریاب صالحی فرزند محمد جمعه؛ در سال ١٣٣٠خورشیدى در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ فارغ پوهنځى زراعت پوهنتون کابل بوده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. صالحی؛ در ولایات کندز و غزنی دربخش های زراعت، وظیفه های دولتی را اجرا نموده وعضو حزب وحدت اسلامی می باشد.

حمیده دانش:
حمیده دانش دختر مردان علی؛ درسال ١٣۵۴خورشیدى در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ در بخش اداره ماستری دارد و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. دانش؛ در ولایات غزنی و دایکندی وظایف دولتى ایفا کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩١٠٣٠۵٠

ژولینا فیضی:
ژولینا فیضی دختر غلام ربانی؛ در سال ١٣۴٣خورشیدى در ولایت کابل متولد گردیده است. نامبرده؛ باشنده مرکز غزنی بوده، فارغ پوهنځى حقوق پوهنتون کابل و منشی شورای ولایتی غزنی می باشد. فیضی؛ قبلاً در ستره محکمه و وزارت معارف ایفای وظیفه نموده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٩٠٠۵٨۵٧

حمیده گلستانی:
حمیده گلستانی دختر محمد موسی؛ در سال ١٣۵۴ خورشیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد شده است. نامبرده؛ از پوهنځى طب پوهنتون کابل فارغ گردیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. گلستانی؛ قبلاً در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایفای وظیفه نموده و در سازمانهای مختلف سیاسی فعالیت کرده است.
شماره تماس: ٠٧٨٩۵٧٩٧۶۴

جمعه خان ترکی:
جمعه خان ترکی فرزند شیرخان؛ در سال ١٣۴٧خورشیدى در ولسوالی ناوۀ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده تا صنف ١٢تعلیمات دیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. ترکی؛ قبلاً پیشۀ آزاد داشته و فعالیت سیاسی ندارد.
شماری تماس: ٠٧٩٩٠٠٢٠٨١

نادر خان گیرو وال:
نادرخان گیرو وال فرزند جمعه خان؛ درسال ١٣۴۴خورشیدى در ولسوالی گیروى ولایت غزنی متولد گریده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعلیمات دیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. گیرو وال؛ قبلاً در انجوها و شرکت ها ایفای وظیفه کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٩٣٨٣٩١۶

عزیزالله پویا:
عزیزالله پویا فرزند بازمحمد؛ درسال ١٣٣۶ خورشیدی در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی متولد گریده است. نامبرده؛ تا صنف ١۴تعلیمات حاصل کرده و رییس شورای ولایتی غزنی می باشد. پویا؛ قبلاً در ریاست عمومی امنیت ملى و به حیث ولسوال در غزنی ایفای وظیفه نموده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٧٠١٣٠۶۴

حمیدالله نوروز:
حمیدالله نوروز فرزند نوروزعلی؛ در سال ١٣۵۶ خورشیدی در ولسوالی جغتوى غزنی متولد شده است. نامبرده؛ از پوهنځى ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ گردیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. نوروز؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.

عزیزه میثم:
عزیزه میثم دختر یزدان بخش؛ درسال ١٣۴٩خورشیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ از تربیۀ معلم کابل فارغ شده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. میثم؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه نموده و عضویت حزب وحدت اسلامی را دارد.
شماره تماس: ٠٧٩٨۵۴٩۶٧٩

مرضیه رحیمى
مرضیه رحیمی دختر غلام رضا؛ در سال ١٣۵٣خورشیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ هم اکنون در یک پوهنتون خصوصی در بخش اقتصاد مصروف تحصیل است و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. رحیمی؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه نموده است و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٠١۶٠۵

حفیظ الله امیری
حفیظ الله امیری فرزند عبدالمومن؛ در سال ١٣۴٧خورشیدی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعلیمات حاصل نموده و عضو شورای ولایتی می باشد. امیری؛ قبلاً در یوناما ایفای وظیفه نموده و با احزاب مختلف جهادی کار کرده است.
شماره تماس: ٠٧٠٠٨۶٢٨۶۵

قاضی صاحب شاه
قاضی صاحب شاه فرزند محمد ایاز؛ در سال ١٣٣۶خورشیدى در ولسوالی ناور غزنی متولد گردیده بود. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعلیمات حاصل نموده و رییس شورای ولایتی غزنی بود. امیری؛ در دوره گذشته نیزعضو شورای ولایتی غزنی بود و عضویت حزب وحدت اسلامی را نیز داشت. نامبرده؛ به تاریخ (هشتم سنبله ٩١) با شلیک گلوله توسط طالبان مسلح، در شهر غزنی کشته شد.

1,208بازدید

کامنت بسته شده است.