سفرنامه یارنج نامه جاغوری!

سفرنامه یارنج نامه جاغوری!شهرستان‌های_غزنی

شهرت سازندگی وآبادانی در ولسوالی جاغوری شُهره‌ای شهر وبرسر زبانهای خاص وعام است!

اما آنچه من دیدم چیزی جز تبعیض ،جفا؛ وناروای؛نیست که برای مردم جاغوری در طول سالیان متمادی ارزانی وپیشکش شده است .

از سالها بدینسو آرزو داشتم جاغوری زیبا را ببینم واز آن همه سازندگی که برای جاغوری حکایت میشد ببینم. اما خوشبختانه نمُردم ودر یک سفر کاری جاغوری را به چشم های عاصی ام دیدم.
درست است که جاغوری با وجود همه ناملایمات روز گار ساخته است. آبادانی نسبی هم در جاغوری دیده میشود اما سوال اساسی این است که این مقدار سازندگی از ابتکار وتوجه دولت بوده ؟یا از پشتیکار وخلاقیت مردمان آن دیار شاید آنانیکه جاغوری وجاغوریان را ندیده باور نکند ولی گزینه‌ای دوم (پشتیکار وخلاقیت مردم) باعث شهرت جاغوری شده نه توجه‌ی حکومتیان عزیز .

جاغوری با وجودیکه ظرفیت یک ولایت بسیار بزرگ را داراست اما اگر یک نگاه مقایسوی با ولسوالی کوچک ونا امن اندر داشته باشیم.به عمق تبعیض علیه مردم جاغوری میرسیم.

ابتداء ولسوالی اندر به لحاظ مساحت به اندازه‌ای یک چهارم جاغوری نیست ، دوم در ولسوالی اندر با وجود کشتارهای ممتد ؛ قتل های زنجیره‌ای ؛ ترور اختطاف ونا امنی ، ده برابر جاغوری بازسازی وانکشاف صورت گرفته است.

اما جاغوری بخاطر اینکه ساکنان آن مطلق هزاره است یاغی وباغی ومخالف حکومت نیست از دهشت ووحشت نیز خبری در آن دیار نیست؛ وزمینه انکشاف وباز سازی صد درصد در آنجا مهیاست ولی همچنان در فراموشی حکومت ودست خوش منافع چند تا وکیل بی کفایت شده است.

در این روزها که شاه حسین مرتضوی از خلاصی جاغوری از زندان طبیعی جغرافیایی داد وهوار راه انداخته ویکتعداد آدمای ذینفع دیگر نیز بخاطر نهای شدن قرار داد پخته کاری ۳۱ کیلو متر سرک قره باغ الی کوتل ‌گاومیشک که مربوط قره باغ ومناطق پشتون نیشین است کلاه شان را به آسمان میاندازد. خواستم رنج نامهء جاغوری را نوشته وبرای وکلای یازده تایی غزنی وخصوصاً وکلای جاغوری پیشکش کنم وبه جرآت تمام بیگویم شرم تان باد که در طول این همه سال کمترین دردِ از مردم جاغوری را دوا نتوانستین واز بودیجه های میلیاردی حتی یک هزار افغانی برای جاغوری گرفته نتوانیستید.

وجاغوری زیبارا همچنان محروم وویران نگه داشتین وخودتان را با اینکه جاغوری مدرن وپیشرفته است بازی دادین ودر حقیقت بزرگترین جفارا در حق جاغوریان عزیز روا داشتین.
نویسنده حنیف رضایی .دیدگاهها بسته شده است.