شبکه روشن درجاغوری!!!

عزیزالله جاغوری ۵:۰۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
شبکه روشن درجاغوری!!!

شبکه روشن درجاغوری!!!Screenshot_۲۰۱۸۱۲۰۲-۲۰۲۵۲۱_1
پایه های شبکه مخابراتی روشن را که طالبان منهدم کرده اند، دریک نقطه کاملاً آسیب پذیر،برسرکوهیکه ازمنطقه ی زیرک قابل مشاهده است،وبه نسبت دوری از زیرک،این موقعیت بنظرمن زیاد مناسب نیست تا دوباره ازهمین پایه جاغوری به شبکه مخابراتی روشن وصل شود.
ازانجایکه مردم جاغوری بیشترین استفاده را ازشبکه مخابراتی روشن درطول بیشتر ازیک دهه نموده اند،وباازبین رفتن این شبکه یک چالیش بزرگ ارتباطی درجاغوری ایجاد شد ،تقریباً بخش عظیمی از شایعه پراگنی هادرعدم وجود شبکه مخابراتی باعث ایجاد رعب ووحشت گسترده که نتیجه آن فرار ده ها هزار انسان اعم ازپیروجوان وزن وکودک ،درسرمای سخت وطاقت فرسا ازطریق ولسوالی ناهور بطرف غزنی وبامیان گردید، ایجاب می نماید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان -وزارت جلیلیه مخابرات برشبکه مخابراتی روشن فشار وارد کند که جاغوری را هرچه عاجل تر از راه مطمین تر به شبکه عمومی روشن وصل نموده تاخدمات اطلاع رسانی وفعالیت کابل بانک بصورت اساسی ومطمین ازسرگرفته شود.
امروزه بخش عظیمی از مناطق جاغوری درعدم فعالیت شبکه روشن ازخدمات ارتباطی وانترنیتی عملاًمحروم گردیده است ٫
درقسمت های عموم از انگوری وهوتقول که نیاز اشد به اطلاع رسانی دقیق از خط نبرد به مردم را دارد هیچ شبکه ارتباطی کار نمی دهد.
اگردرصورت که شبکه روشن دراین روزهای سخت ودشوار وسرنوشت ساز حاضربه فعالیت نیست ،درصورت تعلل مسولین شبکه روشن ،بیجا نخواهد بود که مردم دریک اقدام منطقی ،قانونی وفوری،شرکتی را جایگزین این شبکه کرده وخواهان قطع کامل ودایمی شبکه درسراسرجاغوری ومالستان شوند.
ازانجایکه روشن درجاغوری ومالستان درطول فعالیت بیشترازیک دهه خویش ملیاردها افغانی سود خالص برداشت کرده است وهمچنان دولت سالیانه مبلغ هنگفتی را به عنون مالیات اخذنموده است ایجاب می نماید که بانصب انتن های مصون ومطمین درمرگزجاغوری ٫جاغوری را بصورت مستقل به شبکه مخابراتی وصل نموده وبه رفع نیازی مندی مردم اقدام عاجل وبموقع نمایند.

علی روین

152بازدید

کامنت بسته شده است.