شجاعی ها وعلیپورها سنگرداران عزت هزاره ها؛

عزیزالله جاغوری ۴:۰۵ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
شجاعی ها وعلیپورها سنگرداران عزت هزاره ها؛

شجاعی ها وعلیپورها سنگرداران عزت هزاره ها؛Screenshot_۲۰۱۸۱۰۲۹-۰۷۳۲۵۸_1
*****************************************
شجاعی این مرد بی بدیل وسنگردار عزت هزاره ها، به رغم زخمی شدن دیشب در مبارزه با طالبان تروریست، با افراد باقیمانده اش بار دیگر سنگردفاعی خودرا گرم نگهداشت وتوانست که از مناطق هزاره نشین حسینی و کندلان ارزگان، به دفاع جانبازانه بپردازد. در این نبرد تعدادی شهید وتعدادی هم زخمی شده اند. اکنون شجاعی ومردم در مرز میان شیرداغ وکندلان قراردارد . ( گزارش مفصل وتازه این هجمه ای اوغان های ارزگان درسیمای طالبان را، در اولین کامنت بخوانید.)
اما داستان ارزگان داستان یک تاریخ است که تراژیدی اشغال این سرزمین هزاره به دستور جلاد تاریخ افغانستان یعنی عبد الرحمن رقم خورد واوغان های کوچی وغیر کوچی را دراین منطقه بزرگ وحاصلخیز، سکنا دادند وهزاره ها ی این منطقه را قتل عام کردند، کوچانیدند ویا به بردگی وکنیزی در آوردند. ابعاد این فاجعه بزرگ به حدی بوده است که کاتب فیض محمد ، قتل عام وآوارگی ۳۰۰ هزارخانوار هزاره ای ارزگان را ثبت تاریخ می نماید. همه اینها سبب میشود که دفاع برحق سنگرداران هزاره در وجود شجاعی ها وعلیپورها، باید تقدیس گردد. تنها تقدیس نه، بلکه وجیبه تاریخی هزاره ها است که این سنگرهای عزت وشرافت شان را از منظر مادی ومعنوی حمایت بیدریغ نمایند. صدای شجاعی ها وعلیپور هارا باید درسطح جهانی طنین انداز ساخت. چون برای دفاع از عزت جامعه وارد میدان شده اند. نه برای هجوم، تعرض، انتحار، انفجار ویا کشتن سربازان جامعه بین المللی.
جامعه هزاره ای عمدتاْ غرب نشین، نباید از بیرون دادن صدای سنگرهای دفاعی هزاره، هراس داشته باشند. در کنار کمک های مالی به سنگرداران عزت وشرافت هزاره، بازتاب دهی صدای این مردان غیور، کمترین کمکی به مردم ما خواهد بود که باید انجام دهیم. اگر توان رفتن به سنگر ها را نداریم با انجام این رسالت پایه های دفاعی این بزرگمردان شجاع وغیور را تقویت کنیم.
از دید من در این اوضاع بحرانی، آشفته وآمد ، آمد طالبان تروریست، هیچ رسالتی مهم تر، ارزشی تر وبرجسته ترازمحکم کردن سنگرهای دفاعی علیپورها وشجاعی ها نمی باشد. هرگونه تمهیداتی که بتواند به تقویت این «جبهات دفاعی وعزتمندی هزاره » بیانجامد، نباید دریغ نماییم. چون رسالت تاریخی ما است که صداهای در گلو خفه شده ای پدران مان را، امروز بلندتر، رسا تر وشکوهمندتر، فریاد نماییم.
به پیش بسوی تقویت واستحکام سنگرهای دفاعی عزت وشرافت مردم ما !

علی تقوایی

231بازدید

کامنت بسته شده است.