شعر از رضا واثق

مدبریت ۹:۱۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

خبراینست ، که اخبار از حد افزون است

به هرکجا خبر از اشک وآتش وخون است

ببند چشم خود ، انگار میبینی، درخواب

که راه ورسم فلک بیخود و دگر گون است

زمین به لرزه فتاده ، زمان گریزان است

هزار حیف ، که قربا نیان هزاران است

تمام شهر به خاک و خرابه یکسان شد

ززهرهسته ای،باران وبرف معجون است

بشر زتخریب زرّات زهر نامرئی

نهاده سر به گریبان به عجز و نومیدی

ازین شرارۀ سوزنده صاحبان خرد

به غم نشسته و جاپانیها جگر خون است

به خشم آمده سیلابِ مست و طوفان زا

که این دگر گونی ، انگار هست سرطان زا

به روز نامۀ هر روز ، یک نظر افگن

که هرکرانه ای خاور میانه مضمون است

زملکِ تونس و لیبی و مصر تا بحرین

رسید آتش سرمست در دیار یمن

سزات اینکه بگویم در آسمان عرب

فضا و جوّ سیاسی ، عجین و مفتون است

برفت دور سلاطین سالمند عرب

نشست سوریه درکام چرخباد عجب

به این غبارو به این چرخباد عالمگیر

عجب مدار،تقاضای چرخِ گردون است

چو چرخباد وزد کوه وکاه شود عریان

برفت و تاخت همین چرخباد تا عمان

که پس ازین ، به کجا خیزد وکجا بیپرد

دمی که لقمه ای این چرخباداردون است

ازاینکه بعضیها رخت سفر همی بندند

زترس خیلی ها چون برگ بید میلرزند

مپرس از چه نشسته خموش آل سعود

زنیکی های فرنگی هنوز مدیون است

ز چرخ باد بناها بزیر خاک شود

قبای کهنه و فرسوده چاک چاک شود

گذشت دوره ای گفت وشنیدو وقت سکوت

زمانه را سخن از جنگ و ازشبیخون است

کجاست گرگ نماروبه گگ که زوزه کشد

که گاه گاهی سرش را زالجزیره کشد

روایت است فراوان ولی سوال اینجاست

مگر اُوسامه هنوزم شبیه به میمون است؟

توهم مپرس که کجا هست مقصد و منزل؟

چومطلب است عیان،نیست حاجت تفصیل

درین زمانه که اندیشه ای دموکراسی

نشانه ای زتمدن و بِه زافیون است

سخن بجای دگر هست ونکته جای دگر

نشسته است ، مگر مبتدا بجای خبر

بزیر کاسه ای نیم کاسه ایست ،درواقع

شعار گرچه زهمکاری و تعا ون است

خلیج فارس ، چو جائ گرفتنِ ماهیست

سخن بجاست ،سخنها هنوز هم باقیست

سوال هاست ولی هیجکس نمی پرسد

ز ناوگانِ که اندر خلیج مسکون است

دراین شرائطی ناساز گا ندی باید

که صلح آورد ، منجیئ آدمی شاید

کجاست اهل خرد تا نظر دهد ایدوست

مگو مها تما با فکر خویش مدفون است

چو نیست هیج کسی تا که از کسی پوید

کجاست مردیکه درصلح ، راۀ حل جوید

نه دادگاه و نه قاضی نه عدل را مفهوم

بگو،جواب بده ؟این چون است وآن چون است

چو جست و خیز درین راستا نداشت خلل

چراغ سبز ترافیک سازمان ملل

بدون تاخیر یک ثانیه فروزان شد

اشاره داد ،که هرگونه حمله موزون است

بدون اینکه شود کانفرا نسها تا سیس

خبر رسید زکاخ سفید در پاریس

سپس به بی بی سی اعلام گشت وتفسیرشد

که از حضورِ نیکولا ، اوباما ممنون است

نهاد گامِ نخستین ، علیهِ قذافی

کسی نگفت کزین تارو نخ چه میبافی

هرآنچه هست ،درینجاست ،بیشک وتردید

مگو که قصه درآنسوی رود جیحون است

زصحنه رفت بیرون ،خانم آنجیلا میر کل

دگر به آتشِ سوزان نمی پرد اوّل

کشیده دامن خود را زشعله افروزی

چو لیلی درغم ودرجستجوی مجنون است

سران ترک و فرانسه زیکد یگر دلگیر

نکات چیست ببا ید در آن شود تد بیر

اگرچه روسیه دارد ، حقِّ ویتو را

زدستِ پوتینِ بیچاره ، چاره بیرون است

خوشا که گلشن زیبای شرق گلگون است

زهر زمان دگر دلگشا و مفسون است

حقیقت است که در شاهراۀ ابریشم

هزار ثروتِ نایاب و گنج قارون است

به انجماد بیپیوست ، بحر اتلا نتیک

به گِل نشسته ودرهم شکست تیتانیک

شب است و سرد وسیا وهوابسی سوزان

نشستگان همگی در هراس و محزون است

فرو رفته به بحران ، فرنگی ها بیتاب

چگونه پا به بیرون نهند ازین مرداب

بیا که است نشسته ، صریحتر گویم

بساط کهنۀ بازار غرب داغون است

کنون که شام سیائی فرنگ دلگیر است

مدبّران فرنگی ، به فکر و تدبیر است

دچار گشته به بن بست ،روزگار فرنگ

جهان غرب ،ازین سکته سخت دلخون است

چو آسیابِ فرنگی ، نشسته ازرفتار

نهاده گام ، به بازار درهم و دینار

سوی سراب دگر رفته چاره میجویند

تهیست چشمۀ بس خسته،گرچه میگون است

ولی زسرعتِ رفتارِ هند و چین ، هرآن

دگرگون است جهان،آدمیست بس حیران

به گیتی اهل خرد کلک زیر دندان ها

زمانه زیرو زبر گشته و پُرافسون است

کنون که خورشید زیبای شرق جلوه گر است

خزان زرد ، ازین خطه غائب از نظر است

بهارِ گلشنِ رعنای عالم مشرق

زهر زمانِ دگردلگشا و گلگون است

ببین که جلوه ای پرواز ازآسمان بالاست

زمین زسایه ای بال وپرِرسا زیبا است

ترا چه باک که در پیچ وتابِ دورانها

فگار سینه ات از تیر دوشمن دون است

بناز برخودو بر بامیانت ای ارباب

زتوست تاریخ ناب و تمدن نایاب

حقیقت است که در شاهراۀ ابریشم

هزار ثروتِ والا و گنج قارون است

رضا واثق  بلژیک  ۲۰۱۱میلادی
+;نوشته شده در ;دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت;۲۱:۱۵ توسط;مدیریت وب سایت ; |;

966بازدید

کامنت بسته شده است.