طرق عملی کردن طرح پیشنهادی …

مدبریت ۹:۵۸ ق.ظ ۱

طرق عملی کردن طرح پیشنهادی …

 مقدمه

   دوستان نهایت عزیز و محترم ، وطنداران گرامی!

چندی قبل در ضمن  مطلبی بنام « افشاز زخم خونینی در قلب هزاره» ، طرح پیشنهادیی را در رابطه به ایجاد یک سازمان سرتاسری هزاره های جهان  ارایه کرده بودم.  ممنون و متشکرم از دوستانیکه به این طرح واکنش  نشان داده و عملی شدن آنرا پیش زمینه ی  برای نجات  ، تامین و تضمین امنیت و ارتقا و رشد سطح فرهنگی  و اقتصادی ملیت هزاره دانستند. بر علاوه حس مسئولیت خودم ، همین واکنش دوستان ، مرا واداشت تا به تعقیب ارایه این طرح ، نحوه اجرا و عملی کردن آنرا ( از دیدگاه خودم) نیز پیشنهاد نمایم تا از یکطرف تصویری که در نزد یکعده از وطنداران ما که با شک وتردید به این طرح می بینند وآنرا  مشابه به رها کردن تیر در تاریکی میدانند ، روشنتر گردیده و از طرف دیگر به هواداران این طرح ، راه امکانات عملی ساختن آن را باندازه توانم رهنمایی کرده باشم.

 مقدمتاً باید عرض کنم که ، من باور کامل دارم که ملیت هزاره شایستگی بیشتر و بالاتر از موقف سیاسی و اجتماعی کنونی اش در افغانستان را دارد . تنها راهی که  به آن میتوان دست یافت ، اتحاد وهمسویی همان استعدادهای تیت و پراکنده وشخصیتهای ناشناخته شده ملیت ما است که باید همه در یک سازمان واحد جمع گردیده وبه  استعدادها سمت و جهت مثبت داده شود. با جرئت میتوانم بگویم که، جوانان ملیت هزاره  یکی از نیرومند ترین،  بیدارترین ، آگاه ترین ، صادق ترین ، متمدن ترین، بادرکترین و با احساس ترین جوانان در کشور و منطقه میباشند. نیروی فزیکی و دماغی این جوانان باید در راه احیای هویت هزاره ها ، آبادی ورشد اقتصادی مناطق هزاره نشین و تنویر ذهنیتهای مردمش بکار گرفته شود . ذهنیت هاییکه مارا بنام های شیعه و سنی و اسماعلیه و جعفری ، راستی و چپی  و .. تقسیم کرده و فقط میتوانند به نفع دشمنان ملیت هزاره و یا طفیلی هایکه ازنام مذهب و ملیت خود، زندگی کرده و تفرقه را وسیله قیادت و سیادت خود میدانند  ، باشند .  ذهنیت های مردم وملیت ما  باید همه برای تحقق احیای هویت هزارگی و ایدیای ایجاد یک هزارستان جدید آماده گردند.

  تاریخ ۲۵۰ سال اخیر نشان میدهد که صرف یاد آوری از حقایق تلخ تاریخی و بگریه وزاری پرداختن و نوحه و مرثیه  سردادن، دردهای ملیت ما نه تنها مداوا نکرده بلکه دیگر هم بیشتر  ساخته است. ناله وفغان سردادن ، به سر و صورت خود کوبیدن و از یک فاجعه تا فاجعه دیگر زیستن و منتظر قتل و کشتار دسته جمعی بعدی بودن ، در حقیقت به  معنی تسلیمی  بوده و تمام عمر در ترس و لرز زندگی کردن است . همان تسلیمی و ترس ولرزی که ، همه غرور و غیرت وهمت و مردانگی مارا تا بنیاد خدشه دار ساخته است. بیایید یک کمی خودرا مطابق بشرایط کشور و جامعه ایکه در ان زندگی میکنیم عیار بسازیم . درمقابل سیاست خشونت  از خشونت و درمقابل سیاست نیرنگ از نیرنگ و در مقابل سیاست صلح از صلح کار بگیریم. سیاستهای مطیع و منقاد بودن بیش ازحد ما ،که عمدتاً از طرف عده از رهبران و متنفذین محلی، بر مردم ما تحمیل گردیده است ، بیشتر برای کسب و جلب توجه حاکمیت های مستبد ملی ، نسبت بخود این رهبران و به تحت الحمایه گرفتن آنان جهت سرکوب و اتلاف بیشتر حقوق این ملیت میباشد. سیاست خاموشی مطلق و قناعت ،که بگفته این رهبران   « بهتر است دیو را از خواب بیدار نکنیم » تا اکنون نتیجه نداده و بعد ازین نیز نتیجه نخواهد داد. دیو همیشه بیدار  و در هر لحظه آماده وارد کردن ضربه های مهلک جدید بر پیکر در غیر انهم توته و پارچه ملیت ما و قربانی گرفتن جدید از ملیت ما است . بر عکس این ما هستیم که تا حال در خواب گرانیم .

   بیایید هنوز هم دیر نشده از خواب بیدار  و  آماده دفاع ازننگ و  ناموس و مردم  و خاک و وطن خود گردیم.

  همه آگاهی داریم که نظر به اسناد و شواهد معتبر تاریخی ۶۲% مردم ومنطقه هزارستان توسط عبدالرحمان جابر تباه و بغارت رفته است . ما نسل کنونی حق نداریم که در سرزمینی که مردم آن از جمله نفوس بومی بحساب آمده و از هزارها سال باینطرف  نیاکان ما تمدن کیانیان و زابلستان و شاران و شیران و غوریان را داشته و صفحات آفتخار آمیزی را در تاریخ این خطه ثبت کرده اند،  همان ۳۸% دیگر را نیز از دست دهیم.

نسل آینده هزاره و تاریخ این ملیت هرگز مارا نخواهند بخشید.

  دیده میشود که، در شرایطیکه وضع امنیتی در کشور  روز بروز رو بخراب شدن واوضاع سیاسی برای ملیت هزاره در نازل ترین سطح قابل قبول قرار دارد ، رهبران کنونی ملیت هزاره آنهاییکه تا هنوزهم از نام بهترین فرزند صادق و فداکار این ملیت شهیدعبدالعلی مزاری ، بهره برداری سیاسی میکنند ، صرف بفکر خود بوده  ، آگاهانه و یا ناخود آگاه آینده ملیت مارا بسمت نا بودی سوق و رهبری میکنند. انزوای سیاسی ملیت هزاره در سطح کشور و بی اعتمادی کشورهای غربی نسبت به ملیت هزاره به اتهام تمایل ایرانی داشتن  مل

1,235بازدید

یک دیدگاه »

  1. ازره حمل ۱۹, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۴ ق.ظ -

    پنجشنبه ۱۹ فروردین۱۳۸۹ ساعت: ۱۰:۴

    سلام قومازردادی . تو که احساس خوب داری اما مردم از مو از تقسیم به چور خوش است . شما کی پیشنهاد خوب دارید مردم باز میه پیشنهاد خوره پیش مونه .
    امی آمدزاده را موگوم . اگه قاضی باشه از خاطر دل خلیلی خوب قضاوت مونه .
    خلیلی که از خاطر دل کرزی خان ده ولوسوالی مارجه رفت . از خاطر دل ازره خود خو ده بیسود یک دفه از راه دور هم تسلیت نگوفت . آمد زاده یالی امی عدد روبروی تایپ راهم بسته کده کی دیکه مردوم نظر ندیه .