عید فرخنده بعثت مبارکباد.

عید فرخندة بعثت، سالیاد گزینش عصارة خلقت، سالروز ظهور ختم نبوت و یادوارة پدیداری خاتم رسالت بر شما خوبان امت، مبارکباد!

عید مبعث، عید انسان، عید اوجی بندگی *** عید خاتَم، عید خاتِم، عید مهر و زندگی

عید مبعث جلوه ای از سرّ و اسرار خدا *** در حقیقت لطف حق، جاری ز انهار خدا

دوست انسان، عشق رحمان، خالد خلوت گزین*** غرق در بحر تفکر، سالک سیر برین

احمد است و کوی یار و غار حرا منزلش*** مهر یزدان، عشق انسان، در روان و در دلش

ساز و سوز وصل در خلوتگة هرساله اش*** سر به سجده، دل به جانان، حب حق اندیشه اش

******

ناگهان شوق پیام حق ز جانش برد تاب***هم سکوتش سخت بشکست، هم ز چشمش برد خواب

قاصد مهر و مروت، با کلامی بی بدیل*** کرد نجوا سوره ای «اقرأ»، به جانش جبرییل

شور حق همچون نسیم صبح در جانش خلید*** عشق در گلبرگ روحش، مثل شبنم شد پدید

روح حق در جسم و جانش بردمید و نبض گشت *** شاخسار باورش، پربرگ و بار و سبز گشت

خورشید ختم رسل، از قله های افتخار*** طالع مهر و امید تا انتهایی روزگار

عید مبعث، عید انسان، عهد با حق زنده باد

نام و یاد و دین احمد تا ابد پاینده باد!؟

مصطفی خرمی ۵  / ۳/ ۱۳۹۳دیدگاهها بسته شده است.