مقاومت آگاهی بخش، برای آزادی !

عزیزالله جاغوری ۵:۲۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
مقاومت آگاهی بخش، برای آزادی !

مقاومت آگاهی بخش، برای آزادی !FB_IMG_1542054872387
تهاجم طالبان برمناطق هزارستان، هر گز پایان رستاخیز عظیم آگاهی برای داد خواهی نخواهد بود.طبیعت سرزمین هزارستان دژتسخیر ناپذیر است. دها تهاجم سنگین طالبان، تا کنون با شکست سختی مواجه شده است. جنگ با طالبان ، چشم هزاره هارا، از خواب گران شعار دروغین مبارزه “تنهامدنی وسیاسی” باز خواهند کرد. درسالهای آخیر،هزاره ها، پاک فراموش کرده بود که واقعیت زندگی در افغانستان از هر لحاظ؛ خشن وقبیلوی است. زندگی خشن وقبیلوی با زورچند نظامی غربی وشعاردموکراسی ازسوی نسل جوان،تغییر نخواهد کرد.چنین جوامع بشکل طبیعی باید از مسیر متناسب تحول یابد. مدتی بود، جامعه هزاره که عاشق کار، وزندگی است، فراموش کرده بود که در افغانستان زندگی می کند.
پس از یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ این مردم، تا اخرین توان،درمیدان رقابت تحصیل، هنرواقتصاد ،امده بودند؛ تا افغانستان را وخود را دگرگون نمایند.اما اکنون با تهاجم طالبان، هزارها به واقع بینی روی خواهند اورد.ذهنیت ها از افق های دور؛ از اروپا از اسمان، به زمین واقعیت زندگی در افغاستان فرود خواهند امد.
آن واقع بینی این است که در افغانستان باید خود مردم اززندگی، اقتصاد وشرایط زندگی خود، دفاع نمایند.آنان که فکر می کنند درافغانستان برای صلح وزندگی ، باید تفنگ را به کسانی دیگرتسلیم کرد،تنها با تظاهرات، راهپیمای وگرم کردن محافل فرهنگی وعلمی ؛ مدنیت ،عدالت وبرابری را تامین می نماییم؛ سخت به “کژراهه” روان است. درافغانستان صاف وپست کنده؛ برای تحصیل، برای زندگی، برای سازندگی، برای رفاه وآسایش، برای دموکراسی وبرای ازادی وعدالت، باید تفنگ را برزمین نگذاریم.
هزارها بیش از هرمردم دیگردرافغانستان، از جنگ صدمه دیده وخواهند دید.اما واقعیت این است که در این خراب آباد ، بدون جنگ وتفنگ ، راه برای زندگی ومدنیت وجود ندارد.تصور کنیم برای لحظه ی که طالبان برقریه وقصبه ای مسلط خواهند شد. دها جوانی رشیدی به خون خواهند غلطید. طالبان برابادی های بی کرانه ای” نیورک وواشنگتن “مسلط نمی شود. طبیعت هزاره جات سنگر است. سنگرازسنگ ها ودره ها.اما به یاد داشته باشیم که هیچ گاهی طالبان درین کوه پایه ها نمی تواند ماندگارشوند.بکذارید با شهادت دها جوان رشیدی، از بازارمعامله، ذلت وسیاست برده ساز اوغانی، به شهامت وتفنگ برمی گردیم.برای اینده، برای تامین صلح، برای عدالت، برای برابری وبرای ازادی ؛ مسیرمتناسب زندگی در افغانستان را انتخاب می نماییم.

رجا رفیق

437بازدید

کامنت بسته شده است.