منطق کهنه ای ” مرگش یک وزارت و چند سفارت است “

عبدالله وطندار ۹:۲۹ ق.ظ ۰

منطق کهنه ای ” مرگش یک وزارت و چند سفارت است “

به نظر می رسد که داکتر عبدالله، محکم و استوار ایستاده است، و پمپیو نتوانسته است وادار به عقب نشینی اش بکند. این کار داکتر عبدالله و دوستانش ستودنی و حیاتی است. برعکس تندگویی های آدم های چون سلطانزوی و آقای مرتضوی و امرالله صالح، قدرت و جایگاه غنی لرزانتر از آن است که تصور می شود. غنی دارد با سر تمبگی و به سرعت به سمت بن بست می راند. مدعیان بسیار قدرت افغانستان در طول پنجاه سال گذشته در این بن بست گیر کردند و به سرنوشت تسلیم شدند.

پست جدید آقای مرتضوی هم نشان می دهد که دچار ترس و دستپاچگی شده اند. آنها به خوبی می دانند که مقاومت داکتر عبدالله و تیمش نمی تواند بدون رایزنی با برخی از کشورهای نگران منطقه باشد. متاسفانه آقای غنی و جوان های “انگلیسی فام ” و خیالپرداز دور و برش، شناخت خوبی از جامعه ای افغانستان و محرک های اصلی جنگ پنجاه ساله ای ما ندارند. پایان دادن به این جنگ و ایجاد یک حاکمیت قومی با تکیه بر یک کشور خارجی و کمک چند جوان خوشخیال اگر این قدر ساده می بود، این کار دهه ها قبل صورت گرفته بود. غنی و دوستانش هنوز دارند با همان منطق کهنه ای “مرگش یک وزارت و چند سفارت است” محاسبه می کنند، اما توافق امریکا با طالبان، و رانده شدن جبری رهبران عمده سه قوم بزرگ افغانستان در یک تیم، بازی را از بنیاد دگرگون کرده است. غنی و دوستانش، غلط محاسبه کردند / می کنند. وقت آن است که چشم ها را باز کنند، از خیال پردازی دست بکشند، و یک نگاه واقعبینانه تری به پیرامون شان بیاندازند. بیرون از ارگ، زیر پوست شهر، چیزهای مهمی شور می خورد !

خلیلزاد هم کم کم، متوجه محدودیت استفاده از زور و امکانات یک قدرت خارجی خواهد شد. بی توجهی پمپیو به وی در ملاقات هایش نشان می دهد که ایستادگی تیم داکتر عبدالله، اعتبار این مرد قومگرا را هم دارد خاک آلود می کند. من شکی ندارم که اگر رهبران و نیروهای عمده سه قوم بزرگ افغانستان که در تیم داکتر عبدالله جمع شده اند در کنار یکدیگر محکم و جدی ایستاد شوند، و به تمرکز بیش از حد قدرت، و روند قومی شدن حاکمیت نه بگویند، هیچ قدرتی در شرایط امروزی منطقه، توان آن را ندارد که خواست های شان را نادیده بگیرد.

-

50بازدید

پاسخی بگذارید »