نشست بن گامی در راستای موفقیت!

مدبریت ۱۲:۴۱ ق.ظ ۱

                                                      بنام خداوند!                                        

                                  ستم در آتش اندازیم و طرح نو در اندازیم!

 => نشست بن؛ گامی در  راستای موفقیت!!

 گاهی لحظات  در چگونه گی تعیین سرنوشت تاریخی جمع  از انسان ها تعیین کننده و کار ساز بوده اند! چه بسا  عملکرد معقول و خرد مندانه یی دریک مقطع  کوچک از تاریخ ، ارمغان   بس بزرگ، تعیین کننده و افتخار برانگیز ی را ثبت تاریخ  بشریت  نموده  است. که؛  سعادت، افتخار و شرف جمعی فرد و جامعه؛ زاییده خردمند ی تاریخی آنها میباشد. زاییده جهت گیری ها، در راستای درک و تشخیص از واقعیت و نیازمندی های تاریخی یک نسل میباشد!

گاهی یک جرقه یی و لو کوچک توام با اندیشه انسان بالغ و رسالت مند، سینه معبد نو بهار بلخ را به وسعت امپراتوری ایران زمین مشتعل نموده؛ و، گفتار، پندار و کردار نیک را همچون سفیر صلح بر بام جهانیان به اهتزاز در آورده  است و…

 هرچند، در بادیه استبداد، « افغانستان» همواره خون بوده است و نفرت!  بیداد بوده است و کینه!  سیاهی بوده است و تباهی!   تا بدان پیمانه که؛ برادر در کمین برادر تیغ از نیام بر کشیده اند !! دریغ و فسوس که خون هم ریخته اند!! و ارباب ستم؛ کرکس وا ر بر نعش برادران مان رقص جنون پر پا داشته و پیروزی خویش  به جشن گرفته اند!

دیدیم؛  دریغا و افسوسا!!

دیدیم که نفس ها در سینه ها بند مانده و گلو سوز گردیده بود.  سرزمین خورشید، در باتلاق آغشته به خون فرزندان خویش جرسومه  ننگین طالبانیزم را در اوج شکوفا یی تمدن بشریت، همچون لکه ننگی بر دامن خویش به تحمل  نشسته بود!

 دیدیم در دهه حضور دموکراسی توام با فضای آغشته به تعفن اندیشه های تک محوری طالبانیزم در ارگ ریاست جمهوری،  تعدادی بر دروازه ارباب قدرت زانو ادب زده، و ترحم  وا ر  سهم قدرت را از پیشگاه « برادر بزرگ!!؟» به گدایی نشسته  اند!

دیدیم کبر، غرور و نخوت استبداد را بر روح و روان جمعی مان؛ فخر شمله و خشتک و…!!! دیدیم تبعیض و ستم عریان را که چگونه حتی، کمکهای کشورهای خارجی به یغما گرفته گردید! و؛ دیدیم که ستم چگونه از برادران فراری خویش در سطح ملی و بین المللی قهرمان سازی نموده و پروسه مبارزه با استبداد« ارتجاع طالبانیزم» را همچون طلسم شکست ناپذیر با هزار ترفند  و فریب، در باور های ملی و بین المللی جا گزین نموده اند!

 افغانستان سرزمین استبداد متداوم؛  ای وای که ستم چی بی محابا در این بادیه به تاختن گرفته است؛ گویی بر نعش مرده گان!!

اما نه؛ گویی هنوز زنده گان ی نفس میکشند؛ گویی هستند کسانی که میخواهند قامت راست بنمایند و سینه در سینه استبداد سپر مام میهن نموده و  هم کیشان خویش را از رنج اسارت تاریخی، بسوی  رهایی رهنمون  بنمایند!

تا حال، گزینه استبداد به عنوان یک اصل، یک رسم متداول و پذیرفته شده، به گونه تغیر نا پذیر بر اندیشه و باور های ستمدیده ترین نسل در لفافه های از رذالت مندانه ترین دسیسه ها به القا گرفته شده است! 

 و حال اما، میشود بر اندیشه  های ترسیم شده و کلیشه یی از جانب استبداد خط بطلان کشید! میشود اندیشه های  ویران کننده منیت های  کاذب و دروغین دیکته شده از جانب ارباب ستم را به زباله دان تاریخ  دفن نمود. و میشود تا برادران هم ریشه از میان هاله های از تردید و نا باوری ها، همدیگر را باز یابند و  دست هم به فشردن گرفته و در پرتو اراده در تغیر تقدیر و سرنوشت؛ سرزمین خورشید به اعمار گرفت…

و حال؛ ققنوس  وا ر از درون آتش  ستم،  نسلی زنده دل  زنده میشوند. نسل که میرود تا درفش کاویانی بر بام میهن بر افرازند….

  در راستای تغیر و تحولات بنیادی در کشور؛ یکی از کارساز ترین عملکرد ها حضور رهبران اپوزسیون در نشست ی با نماینده گان از کانگرس ایالات متحده امریکا در شه

658بازدید

یک دیدگاه »

  1. مجید وارسته جدی ۲۵, ۱۳۹۰ در ۱۱:۲۹ ق.ظ -

    یکشنبه ۲۵ دی۱۳۹۰ ساعت: ۱۱:۲۹

    نمیدانم بعضی نظریات چرا امکان نشر نمی یابد آقای مومن زاده. شاید به شما نرسد یا فرصت کافی ندارین که همه نظریات را خوانده و نشر کنید. مثلا در لینک مربوط به چگونگی کار سرک مرکز الی انگوری و مصاحبه با مجری آن ، اینجانب نظریات خودرا در مورد بررسی وضعیت حقوقی آن نوشتم و ارسال کردم که مورد تایید هم قرار گرفت. اما هنوز از نشر آن خبری نیست .