نقطه سر خط ۵۵

نقطه سر خط ۵۵
۱. تالبان در جاغوری در کنار جمع آوری اسلحه، مهمترین بخش فعالیت خود را به جمع آوری عشر و زکات اختصاص داده است. در این روزها در هر جای هزارستان کلمه عشر خیلی زیاد شنیده میشود. عشر کمی شبیه خمس و زکات است. عشر کلمه عربی و به معنی یک دهم است و نام یک عبادت و وظیفه ی مخصوص بندگان است که از ما حصل زراعت و از تمامی چیزهایی که از زمین روئیده و بدست میآید، پرداخت میشود.
۲. تالبان یک کمیسیون را مخصوص عشر و زکات درست کرده و از اهل تشیع نیز که جزء واجبات شان نیست جمع آوری میکنند.
۳. پول دیگری که تالبان در این ایام از بازارهای هزارستان جمع آوری میکنند، پول کمک برای مدارس دینی است. این کمک اختیاری است، اما اکثر مردم آن را میپردازد.
۴. کوچی ها در مناطق مختلف هزارستان از جمله در حسینی، شیر داغ، ناور و برخی نواحی جاغوری رمه خود را آورده و به زراعت مردم نیز آسیب رسانده است.
۵. حضور زنان در بازارهای جاغوری مثل گذشته است هرچند پوشش شان فرق کرده است. دختران و زنانی که در جاغوری از موتر و موتور استفاده میکردند، اکنون به چشم نمی خورند.
۶. تقریبا در حدود نود درصد کارمندان دولتی اعم از ملکی و نظامی، جاغوری را ترک کرده اند.
۷. بی اعتمادی بین مردم و تالبان احساس میشود و تالبان در کسب اعتماد مردم موفق نبوده است.
۸. تمام پروژه های دولتی اعم از سرک، ساخت مکتب، ساخت پل و پلچک و ساخت ساختمان اداری میدان هوایی بعد از سقوط نظام قبلی، بصورت کامل تعطیل گردیده است.
۲۸ سنبله ۱۴۰۰دیدگاهها بسته شده است.