فراموشم، نمی جوشم، خموشم

ز اشکم جامه می پوشم خموشم

(س) نم آن سوی اقیانوس رفته

شراب بلخ می نوشم خموشم!

***

ز دوری اش زمانی گریه کردم

ولی امشب نهانی گریه کردم

من ای دل! درمیان پیرن اشک

برنگ ارغوانی گریه کردم!

***

خدایا! خیلی نامردی کجایی!

خوشی از اینکه افگندی جدایی!

نگفتی این حفیظ تنها میمانه!

بگوشت می رسد امشب صدایی؟!

***

سفرموره سفرموره دیده مه

ازی کوه و کمر موره دیده

گوسپون اله گگ نذری سفرشی

سفرشی بی خطر، موره دیده مه!

***

ازی آغیل خاو و رویای مه موره

ازی قریه همه دنیای مه موره

دلمه دریای خونه چیم مه چیشمه

ازی چشمه کلان دریای مه موره!

***

مثل دریای طوفانیه دل مه

مثل گوسپون قربانیه دل مه

گل و بلبل و فصل بار مه تیرشد

آوور باریشه، خزانیه دل مه!

***

آوور مه چومه، زمستان مه پیشه

کوه و صحرا و دشتستان مه پیشه

چراغ خانه مه سفر راییه

روزای سخت پریشان مه پیشه!

***

پریشانوم پریشانوم سخی جان

مثال شار ویرانوم سخی جان

آتش ده دل مه واره شوله وروم

آووروم، چنگوم، طوفانوم سخی جان!

***

ده ای روزا گرفته یه صدای مه

نامالومه اول و انتهای مه

پس نماز دعا کدوم که شاید…

قبول نکرد امو نامرد خدای مه!

***

نمیرسه ده خدا امشو صدای مه

ندره هیچ کس ده ای روزا هوای مه

دست مه کوتا، پای مه کوتا، چه سازوم

ده دورایی تمام شد ماجرای مه!

***

از نحو دل ضمیر مای مه موره

از قصه عاشقی لیلای مه موره

قصیده و غزل، شعر و دوبیتی

از شعرنیمایی، نیمای مه موره!

***

همیشه درده، درمانه، دوایه

برای درد بی درمان شفایه

برای دیگرو لطفه، عطایه

به مو که می رسه قهر خدایه!

***

برای زرگرو بازار زره

برای شاعران فنه، هنره

شکره، گل قمره، پرگهره

در موکه می رسه چیمای شی تره!

***

موگیه:که آیه های رازه آلی

بخشی عاشق پر پروازه آلی

کمالات خدا کل شی ده او جم

از همه سره، دختر بازه آلی!

***

ده بین دخترو سرداره ماه گل

چراغ گیز ده شاو تاره ماه گل

بهاره، گل بیاره، گل بپاشه

ده چیم دشمنای خو خاره ماه گل!

***

تن تن، ته تن، ته تن، ته ته، تن تن

ته تن، تنه. صبح سپید شام سیه

عاشق منه. درغربت همیشه ی این خوابگاه درد.

بی آب و خاک، بی سرو سامان، وطن، تنه!