“هزاره ها درپاکستان”

مدبریت ۸:۰۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
“هزاره ها درپاکستان”
p“هزاره ها درپاکستان”
حضور هزاره ها در پاکستان،به زمان های دور ودراز می رسد بنابر اسنادتاریخی،قوم هزاره برای اولین بار در زمان حاکمیت شاه بیک ارغون حکمران زمینداور و هزارستان به ایالت سند پاگذاشتند و وارد سرزمین هند و پاکستان شدند. گفته شده است که بعدازینکه ظهیرالدین بابر بنیانگذار سلسله گورکانی هند بر منطقه تحت حاکمیت امرای ارغونیه یورش برد،شاه بیک ارغون به این فکرشد که باید منطقه ی را برای رهایش وحاکمیت خود پیدا کند.وپس ازآن به ایالت سند رفت و درآنجا شروع به حکمروائی کرد. همین بود که هزاره درپاکستان جاگرفت و صاحب مال ومنال شد،پس از این بیشترین مهاجرت قوم هزاره درهند و پاکستان در زمان حاکمیت امیرعبدالرحمن خان و آل یحیی شروع میشود که در همین وقت ایالت بلوچستان مخصوصاشهرکوئته به پناهگاه امن هزاره هاتبدیل شد. قوم هزاره در افغانستان مرکزی(آریانای باستان وتاریخی) باجنگ روانی ،نابودی فزیکی و بحران هویت درعصرعبدالرحمن خان روبرو شده و بنابه گفته پدرتاریخ افغانستان ملاء فیض محمدکاتب هزاره نویسنده سراج التواریخ،۶۲فیصداز نفوس قوم هزاره در عصرعبدالرحمن خانی به قتل رسانده میشود و یاهم ناپدیدشد. دیار کوئته پناهگاه امن هزاره ها برای مدت زیادی بود،اما دراین اواخربه قتلگاه هزاره ها در کشورپاکستان تبدیل شده ،مناطق و نواحی که هزاره هادر کوئته به آنجاساکن شده اند درست مثل مناطق اجدادی شان میباشند و همانگونه که در زادگاه پدری هزاره ها از هرطرف مورد دستبرد وغارت قرار میگیرند.درکوئته نیزچنین است. هرفرد هزاره وقتی از مناطق مسکونی شان به بازار میروند مورد حمله قرار گرفته و کشته میشود. یکی از این افراد که در پاکستان به فجیع ترین شکل کشته شد،هنرمند وسیاستمدارهزاره تبار شهید حسین علی یوسفی رهبر حزب دموکراتیک هزاره پاکستان میباشد.
غلام سخی ناصری شیدانی

 

582بازدید

کامنت بسته شده است.