هزاره ها و رهبران نا خواسته

مدبریت ۱۲:۱۲ ق.ظ ۱۵

مردم متدین و زحمتکش هزاره ،  شما که فرزندان و بیوه زنان که شوهران تان را برای دفاع از ائین پاک اللهی و احقاق حقوق حقه تان درپیشگاه پروردگار صادقانه پیشکش نمودید و با احترام بخون پاک شهدا میلیونی و شما وارثان شهدا .

اینک  چشم های شما بیش از هر وقت نگران به آینده نگاه می کند آینده ای که با رهبران ناخواسته در پیش رو دارید بیش از هر زمان دیگر شما را مصطرب ساخته است . اگر وضع به همین منوال ادامه  پیدا کند آینده تاریک تار به نظر می رسند .

ازانجایکه بنده فردی ازافراد ان دیارم و همچون شما در دامن پرمهرجهاد رشد یافته ام و اندک سهمی ازجهاد در برابر روسیه متجاوز درکنار شما مردم رنجدیده ایفا نموده ام و از درد و رنجی که شما دردوران مقاومت متحمل شده اید من نیز با تمام وجود لمس نموده ام و شریک درد و غم شهروندان عزیز کابلی در دهه ای  هفتاد می باشم  بر خود لازم می دانم مشاهدات خود را که هر لحظه از جلوی چشمانم می گزرد و مرا آزار می دهند  با شما شریک بسازم  تا شاید دلی پر درد من قرار گیرد  درد نهفته ای در جان من  آرام .

قصه درد رنج ملت ما تمامی ندارد . از اتحاد نا مقدس رهبران ناخواسته امروزی با حزب اسلامی و فرستادن قومندان شفیع با نیروهای تحت امرش به کمک حزب اسلامی در تپه مرنجان و کشاندن جنک به غرب کابل به نمایندگی ازحزب اسلامی گرفته تا کودتای خونین و ضد منافع هزارگی که توسط عاشقان گلبدین حکمتیار و تندروان حزب وحدت اسلامی  علیه سران احزاب منحله – درچوکات حزب وحدت و مخالف پیمان با حزب اسلامی .

جنک خانمانسوز داخلی درگرفت  این جنگ را حزب اسلامی بیش از هر کس به نفع خود می دید . احزاب که در چهار چوب حزب وحدت  بود – مانند سران پاسداران جهاد اسلامی شورای اتفاق دعوت اسلامی نهضت اسلامی و جبهه متحدانقلاب اسلامی – اتحاد با حزب اسلامی را سر اغاز بدبختیهای مردم ما درغرب کابل می پنداشتند این اتحاد را دقیقا مانند کودتای خونین که زکرش رفت  می پنداشتند . 

 فاجعه المبار افشار و بالاخره امضای معاهده ننگین تسلیم دهی غرب کابل به دشمنان بشریت طالبان و ای اس ای و فرستادن استاد شهید مزاری و یارانش بطرف مقرطالبان منطقه دوغ اباد توسط محمد کریم خلیلی در پیشاور و نیز بدون شک تسلیم دهی بامیان بدون مقاومت در راستای همان پیمان باید ملاحظه کرد . 

آری دوستان دیروز تحت عناوین اتحاد  دفاع از مردم هزاره و … رهبران  این بلا ها را بر سر مان اورند امروز وضعبت ما این است !!! و ما نگران فردایم  که با این رهبران ناخواسته چه باید کرد ؟ به چه آینده مواجه خواهیم  شد ؟ !!!

اگر بخواهیم  بار دیگر فاجعه سقوط کابل مزار و بامیان تکرار نگردد  واگر بخواهیم به سردادن  شعار اتحاد  مردم  خود را به احزاب دلخواه خود پارچه پارچه نسازد  چه بکنیم ؟ !!!

آری عزیز برادر : اینک که شاهد معامله گریهای امتحان پاس نشده های دیروز برسرنوشت شما مردم و ساختن شهرکها و بلند منزلها و شرکتهای خارجی و راه اندازی تلویزیونهای تجاری با خونبهای فرزندان برادران و پدران شما و شاهد تقسیم نمودن حزب وحدت نیمه جانی که ثمره خون هزاران شهید و تنها ارثیه استاد شهید مزاری است برای اهداف شوم معامله گران به ۳ حزب ۱ حزب وحدت اسلامی خلیلی ۲ حزب وحدت اسلامی عرفانی یکاولنگی ۳ حزب وحدت مردم افغانستان محقق  چه باید بکنیم ؟ !!!.

من نا گزیر ازانم که درد نامه ام را تحریر و تقدیم حضورتان نمایم . ازانجایکه هدفم رضای خداوند سرنوشت شما و خون پاک شهداست واقعیتهای را که با چشمهایم دیده ام و با گوشهایم شنیده ام و دردهای را که با تمام وجودم حس کرده ام را می نویسم و خواهم نوشت .

اری مردم رنجدیده هزاره ، سرگروپ های دیروز رهبران ناخواسته امروز کانکور پاس ناشده های دیروز استادان والا مقام امروز که از علم و سیاست رهبری تنها چپن پشمینی را بردوش دارند و ازبرکت خون شهدا متاع دنیا را در دست  دارند ،از طرف دیگر  وعده ای ضعیف النفس بسان … دورشرینی به اطرافشان بال می زنند  گناهان آنها را برگردن . راستی با این طیف از ادم ها چه باید کرد  وا مصیبتا .

اری انهای را می گویم که سالها بنام پیروی فلان … فرزندان برادران و پدران شما را در جای جای هزاره جات بجرم اینکه موید سیاستهای مزدور مابانه  و خود خواهانه شان نبودند را بشهادت می رساندند و گورستانهای اقصی نقاط هزاره جات خود فیلم مستند این مدعی است که با هیج نیرنگی محو و نابود شدنی نیست .

 باکی نیست . در دفتر اللهی و سینه پر درد  مثل من رنجور  در دفتر زمان و دفترحقوق بشر ثبت و بعنوان مجرمان جنگی معرفی گردیده  وخواهند گشت . اری کسی را می گویم که در مراسم تشیع شهدای افشار بجای خودش سیاف را قاتل شهدا معرفی نمود و چندی نگذشت که خود دست سیاف را به علامت دوستی فشار داده استاد سیاف خطابش نمود و ارای شما مردم را بعنوان هدیه به قاتل مردم ما به گفته خودش پیشکش نمودند .

ار ی خوب بیاد دارم و وبیاد دارید که درحمله کوچیهای وحشی به بهسود و رد درخواست چپن پوشان از طرف نورچشم شان رئیس جمهورکرزی دست به اعتصاب غذا زد  و محفل دو ودشنام را راه اندازی نمود و ازجملات زشت و زننده ای چون شیطان دروغگو قبیله گرا فاشیزم که به زبان اوردند . چنین جملات که برای کسیکه ازعلم رهبری بهره ای داش
ته باشد زیبنده اش نخواهد بود.

 با ابرازاحساسات کاذب در جمع عوام الناس جرقه ای  امید را دردل مردم ما بخصوص عزیزان بهسودی روشن نمود و مردم نیز با یگدیگر زمزمه می کردند که با رانده شدنشان از دربار کرزی شاید درسی خوبی برایشان شده باشد و دیگر بار باسرنوشت مردم بازی نکنند  و دیگرهرگزشاهد معامله ننگین شان بر سری منافع مردم نباشیم  .

همانطوریکه همگان در جریانند چند صباحی نگذشت هنوز اشک رانده شدن درچشمانش خود نمای داشت هنوز درشتی لبانش که براثر اعتصاب غذا به وجود امده بود حالت عادی اش را نیافته بود ، هنوز زمزمه عوام الناس به خاموشی نگرایده بود که نقاب از چهره معامله دیگر برداشته شد .

سر از پا نشناخته در قرا و قصبات رفته گلو پاره می نمود . مردم  به یگانه شخصیتی که ارمان مردم ما را براورده خواهد ساخت و ما را به قله های خوشبختی وسعادت خواهد رساند دانشمند دلسوز و فرهیخته ما جناب جلالت ماب کرزی صاحب خواهندبود .

همان دروغگو وقبیله گرای که دیروز به معرفی گرفته بود و فریاد حمایتش از کرزی چنان در سلسله کوهای هندوکش و بابا و مغاره های بامیان و دره های پرپیج وخمی دایکندی پیچید که تا هنوز طنین انداز است  وگیله هایش از مردم بعضی دیار که چرا به جلالت ماب رای ندادند  بشر دوست را انتخواب کردند .

 اری عزیزان با دریافت اندک متاع دنیا تمام دردهای استاد التیام و فریاد و دشنامش تبدیل به درود گردید که گوی مادر مهربانی لقمه نانی بدست طفل گرسنه ای داده باشد و مدت زمانی چنان ارام و پیش قدم از همه درمهمانی های کرزی در قصر حضور می یافت و درپیش پنجره ای جا خوش می کرد .

 اما این ارامش نیز عمری چندانی نداشت باز فریاد استاد در فضای خاک و دود گرفته غرب کابل پیچید و با راه اندازی محفلی در دشت پرچی تمام عقده های دلش را به هوا فرستاد . استاد به خیال گذشته اش که با اندک رجزخوانی و فریاد کودک مابانه کرزی مجبور به معامله خواهند شد غافل ازاینکه این بار با پار فرق دارد . نه انتخابات نزدیک است و نه قصد نامزدی در پیش  ، تا کسانی چون استاد را دراختیارداشته باشد.

استاد هم بدون مطالعه شرایط و زمان متوجه چراغ سبزی ازجانب کرزی نشد ناچارا دست دوستی بسوی کسانی دراز کرد که دیروز بخاطر مقابله با انان در پهلوی سیاف قرارگرفته و دست او را به گرمی فشار داده و احترام خاصی شاگرد به استاد را به نمایش می گذاشت .

 با ائتلاف با رقیبان دیروزش مورد نوازش دوستان قدیم خارجی اش نیز قرارگرفت . طبق عادت همیشگی اش به نمایندگی از رئیس جمهور کشور همسایه انتقاد ازحضور نیروهای خارجی بخصوص امریکا برزبان اورد. عین همان جمله که رئیس جمهور همسایه گفته بود بدون کوچکترین تغیر اینگار زبان او در دهان استاد می چرخد . درحالیکه همه میدانیم اگر وجود خارجی ها به نفع ما نبوده به ضرر ما نیز نبوده و نخواهندبود .

و اینکه جناب استاد روزی با یک پیمان و ائتلاف برای منافع شخصی اش تشکیل می دهد از برکت وجود همان خارجی هاست و الا استاد همان استاد دیروز مزار است که بدون مقاومت خواب الود فرار را بر قرار ترجیح داد و مردم مظلوم مزار را در چنگال گرگان وحشی رها و مردم  هزاره مزار و یکاولنک رها کرد تقاص گناهان استاد را  کشیدند و زهرکه شما کاشته بودید را چشیدند.

 اری فرار شجاعانه شما از مزارشریف و بامیان خود معرف شجاعت و پایمردی شماست که درسینه تاریخ ثبت گردیده است نیاز به رجزخوانی جدید ندارد که گفته اند ازموده را ازمودن خطاست .

اری دوستان : چپن پوشی که بخاطرحفظ چوکی پوشالی اش مرگ دسته جمعی برادران و خواهران خود را نادیده می گیرد و ناله های کودکان معصوم بهسود و دایمرداد را نمی شنود و اگرهم می شنود سکوت خفت باری را پیشه می سازد و دربرابر تبعیضها و تعصبها قبیله گرایان نیکتای پوش مهرسکوت برلب می زند که وجودش در کاخ ریاست جمهوری وسکوتش خود زمینه ساز تبعیض وتعصب بیشتر شده است . درطول ده سال معاونتش کوچکترین خدمتی از وی دیده نشده است . نمی دانم از کدام این استاد ها بگویم ؟!!!

 اینجاست که سئوالاتی ذهن هر هزاره ازاد اندیش و چیزفهم را می فشارد  که ایا با داشتن رهبران نا خوانده با سابقه سیاه و تاریک ، مبارزه ما در برابر تبعیض و تعصب که ریشه بس طولانی دارد به پیروزی خواهیم رسید ؟ ایا مردم ما به حقوق ازدست رفته شان دست خواهند یافت ؟ ! ایا زخمهای مردم ما التیام خواهندشد با این پهلوان های دیروز اساتید امروز  ورهبران آینده فردا چه باید کرد ؟ !!!.

 با مطالعه دقیق از اوضاع واحوال  وجود معامله گران بوالهوسی که به جز منافع شخصی به چیز دیگر نمی اندیشند هرگز و درچنین شرایطی جامعه هزاره  به جای نمی رسند آینده تاریک پیش روی ما است . خطر ناک تر از آن توجیه کردن گناهان تابخوشودنی آن هم از قشر به اصطلاح روشن فکر جامعه ،  این را درد را بکجا باید برد ؟

من فکر کی کنم جامعه ما در صنف نیاز شدید به پالایش دارد. هنوز گرایش های دوران جهالت احزاب بر سایه بسیاری در هر صنف مع تاسف سایه انداخته  هنوز قلم زهراگین اش گاه گاهی دل شرحه شرحه بسیاری را آزار می دهند .

 اینجاست که وظیفه علما دانشمندان دانش پزوهان و محصلین عزیز آنهای که به دور از گرایش های مختلف فقط دلس برای این مردم می سوزد بیش ازپیش سنگین تر شده است .

اگر علما و دانشمندان قیام عمومی برای پاکسازی  گرایش های کهنه و احیای هویت ناب هزار گی  و به حمایت از این م
ردم  فعالیت جدی را اغاز نکنند بدون شک با سکوت خفت بار و بازیهای بچگانه چپن پوشان و اجیران  و کودن های شان با گرایش های احمقانه اش ،  سرنوشت مردم ما مجهول و جامعه ما درتاریکی بیشتر فرو خواهند رفت .

والسلام علیکم حاجی علی علیزاده

+;نوشته شده در ;پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت;۰:۱۲ توسط;حاجی علی زاده; |;

2,137بازدید

۱۵ دیدگاه »

 1. محمد علی ثور ۲۱, ۱۳۹۱ در ۹:۴۰ ق.ظ -

  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۹:۴۰

  سخن های شما قابل قدر است

 2. مهدوی ثور ۲۱, ۱۳۹۱ در ۱۰:۵۷ ق.ظ -

  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۰:۵۷

  بهترین رهبربرای مردم ما جناب طویل اللنگی …. هرات مالستانی می باشد که حضرت ایشان درچپاول دزدی ادم کشی کلاهبرداری و خیانت یدطولانی دارد که ازویژگی رهبری خوب در افغانستان می باشد . زنده باشد …. . حیف که ازتولیدنسل مانده است .

 3. Jaghori ثور ۲۱, ۱۳۹۱ در ۵:۲۴ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۷:۲۴

  Khalili badtar az dane saratan dar badani insan. Khalili khodesh dar chatalistan masrofe moamila bod wa Shahid Mazari ra dar dame adamkoshan andakht. Qarar az shawahidi ke wojod darad, Khalili az yag taraf Ustad Mazari ra deldari medad ke az tarafi Taliban khater jam bashad wa metana bora ba Taliban mozakira kona, wa az tarafi digar ba Taliban moamelam mekard ke chi raqam Ustar ra shahid konad.. toff bar royi in khabis. In harfa az nazdikan khalili, Taliban wa Jornalistan badast amada.l

 4. فروغ ثور ۲۱, ۱۳۹۱ در ۶:۱۰ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۸:۱۰

  سلام و درود بر شما انسان والا اقای حاجی علیزاده!
  خوشحالم که بادر ک مسولیت های اعتقادی خود برای روشن گری و بیان حقابق اقدام نمودید ، باور کنید که دین در برابر خون شهدای مظلوم من وتو را در فردای قیامت یخن گیری خواهد کرد ، گه اگر چشم بر خیانت های خایین های ملی مردم مظلوم خود بپوشیم و به افشاگری از شهرک های انان در دبی و …. و حرم سرا های انان پرده برنداریم.
  خداوند یار و همراه تان !!!

 5. nasim ثور ۲۱, ۱۳۹۱ در ۷:۰۱ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۹:۱

  سلام جناب آقای علیزاده نوشته های شمارا در جاغوری۱ خواندم قبل ازین فکرمیکردم که خیلی آدم قابل احترام هستید ولی حالا فهمیدم که اشتباه میکردم٬ فقط همین قدر برایت میگویم که آدم های بزرگ ازیاوه گویی های آدم های حقیر مثل شما کوچک نمیشود.

 6. ali ثور ۲۱, ۱۳۹۱ در ۱۰:۵۵ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۲۲:۵۵

  سلام برادر انتقاد کردن اسان است شما لطف نموده در کنار این انتقاد ها
  راجع بخود گذشته خود کار کردهای خود و بلاخره اگر شما بو دید چه کار می کردید و چه راه کاری برای اینه داری.
  چون انتقاد گر زیاد است

 7. الف ثور ۲۲, ۱۳۹۱ در ۶:۰۳ ق.ظ -

  جمعه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۶:۳

  – این علیزاده هم بلا میکند! او جناب حاجی، کربلای، زوار ، جمدار ، خلیفه ، باشی …. علیزاده صاحب تا حال تو کجا بودی و خود جناب عالی بغیر از انتقاد چه کار تا حال برای ای مردم کدی فعلا چه برنامه و پروگرام قابل ارائه داری؟ بقول دیگر برادران که ما انتقادگر و نق زن زیاد داریم، دروغگو و فحاش هم زیاد که نمونه اش هم همین فروغ و لومانی خودمان!
  - کل هم و غم تان این است که چرا بردر خلیلی شهرک ساخته، خوب او اگر نمی ساخت برادر کرزی و یا مارشال صاحب می ساخت. من از یک اوغو نشنیدم که گفته باشد چرا کرزی خیل نصف شهر قندهار را تصاحب کرده و یا تاجیک ها از تصرفات و امپراطور سازی مارشال فهیم شکوه کرده باشد. از نق زن های ازره هم نشنیده ام که به کرزی خیل و مارشال والا اوخ گفته باشید! هی چسپیدید به خلیلی که چرا برادر ات شهرک ساخته، من میگویم خوب کرده و به .ک. بچه یا نواسه کرده، چشم شما حسودا کور که به اوغو و… روا دارید و به ازره خود نه. آن زمین ها نه مال بابه شما بود و نه از ما. اگر حاجی نبی نبود مجبور بودیم از کوچی بخریم، خوب شماها کوچی و کرزی و مارشال را میخواهید یا حاجی نبی برادر خلیلی را؟ من که روک و راست میگویم که حاجی نبی را ترجیح میدهم. و میدانم که شماها خواهید گفت که هیچکدام را اما واقعیت همین است دیگر که یا نبی یا زی و یا شال. انتخاب فروغ و لومانی که مارشال صاحب است اما دیگر نق زنان چه؟

 8. عقیل ثور ۲۲, ۱۳۹۱ در ۶:۲۸ ق.ظ -

  جمعه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۶:۲۸

  حاجی و هابی و صادق ناصری شما با اینهمه په په و چه چه تان فکر میکنید که این مردم هزاره مردم ۱۰ سال پش است کور خواندی مگر گوش شنوا و چشم بنای تان
  کر و کور شده که هر سال که میگوزرد در جمع هواداران بابه مزاری زیاد شوده
  و در هر جای این کره خاکی هر سال از شهید مزاری با شکو تجلیل میشود

 9. حق شناس ثور ۲۲, ۱۳۹۱ در ۹:۳۳ ق.ظ -

  جمعه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۹:۳۳

  سلام جناب آقای علی زاده وتمامی دوستان شرکت کننده در نظرات .

  شناختن ادم ها یکی از راه ها از طریق افکار آنها است واقعا به چنین ادم های که دغدغه ملتش را دارد جای افنخار است .

  من متاسفم از کامنت های که افرادی حتی درست نوشتن را بلد نیستند هر چه از دهن شان بر می اید علیه همدیگر می نویسند .

  اقای علیزاده عزیز
  بازار تملق وچاپلوسی در این کشور که ناشی از عقده کور دوران احزاب منحله است هنوز در مخ انسانهای عقب مانده وجود دارد داغ داغ است . تعریف تمجید به یکی از اوصاف خصییه لاینفک آنها تبدیل شده است .

  هنور انتقاد را وجایگاه آن را بخوبی نمی داند عزیز برادر شما به خدا نظر تان را بدور از گروه گرای بدهید گناهان کسان را که به منظور پر کردن جیب شان انجام می دهند چرا شما به گردن میگرید .

  کسی نگفته که شهرک سازی کار بد است و نباید اقدام می کرد سوال این است این آدم حتی به به گفته های شهید مزاری که شما سنگ شان را به سینه می زنی هم عمل نکردند . همان وحدت مزاری به سه تکه میان خود تقسیم کردند که اقای علی زاده به خوبی توضیح داده است .

  مگر کی گفته روزه گرفتن بد است ولی این کار اگر برای فروش من تو باشد وفریب افکار عمومی چیه ؟ براستی اگر مزاری می بود همین کار را می کرد ؟

  هنور گروه گرای چشم بسیاری اهل فکر را کور گوش های شان را کر کرده است . بابا چرا خلط مبحث می کنید . خوب ممکین است کسی خدمت ویا طرح مشخص نوفق به انجام آن نشده باشد ولی این باعث می شود که خیانت های دیگران به رخ شان نگشند ؟.

  بابا این مردم دیکر به قول شما اینقدر احمق نیستند می داند این آقایان در فکر چه اند چه می کنند بچه گانه استدالال نکنید . بجای فحاشی بد بیراه به همدیگر استدلال و مسایل را تحلیل کنید . اگر از پس شان بر نمی اید ساکت بهترین راه برای کسانی که حرف زدن را بلد نیستند اری و گر نه عرض خود میبری زحمت دیگران را میداری ؟

  مدیر صاحب در پاسخ نصیر یک سوال را مطرح کرده بود که چرا این اقایان به ارمان های مزاری خیانت کردند حزب وحدت را به چند حزب نقسیم کرده اند ؟

  مگر کر هستید ؟ چرا در این زمینه نمی نوسید ؟ بگذارید هرکسی که خود را به زور زر تزویر به گرده مردم سوار کرد به این راحتی به چور چپاول مردم ادامه ندهند من تو خواب را از چشمان شان بگیریم .

 10. ناصری ثور ۲۲, ۱۳۹۱ در ۳:۵۳ ب.ظ -

  جمعه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۵:۵۳

  آقای علی زاده سربلند ودر روزمحشر سرخ رو باشید . بدون شک درکوره است که میتوان زر را از زرنما تشخیص داد ! ودر روزگاران ظلمانی وفساد پرور است که شایسته گی وتعهد خود را به نمایش میگذارد . امید در امر رسوا سازی هرچه بیشتر رسوا های تاریخ ادامه کار ونیرومندباشید .

 11. watandar ثور ۲۲, ۱۳۹۱ در ۳:۵۷ ب.ظ -

  جمعه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۵:۵۷

  salam bibakhshid computer azma farsi nadra
  ma amiqas mogim aga mazari tahal zinda mobood chizi az nofus hazara baqi namomand man dalil daram waqti kasi bajang bozoorg mesha faqat jangidan wa taktik hai jangi ra yad migra wa akharish khoshi ham mordar mosha misl maseod maz… wa binladan khan tarikh watan azmo sabit kada hakas ki da qoodrat dast paida konad akhar shi zoor go wa qatil jor mosha wasalam

 12. ص.م ثور ۲۲, ۱۳۹۱ در ۷:۴۷ ب.ظ -

  جمعه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۹:۴۷

  با سلام خدمت همه بزرگواران
  از مدیریت وبلاگ جاغوری یک به خاطر نشر این مطلب سپاسگذارم.

  بدون شک این مطلب شما را فقط کسانی با جان و دل درک کرده میتوانند که اول از همه دیگر جیره خوار و فرمانبردار این و آن نباشند و فکرشان دیگر فقط محدود به یک حزب و گروه خاص نباشد.

  افرادی که ا میخواهند با فکری روشن و باز وبا یادآوری دردهای گذشته مسایل ره بینند.ا ز خوتریزی هاو برادرکشی های گذشته به ستوه آمده باشندو میخواهند با فکری روشن و باز وبا یادآوری دردهای گذشته مسایل ره بینند و با نگاه عادلانه و بی طرف به تاریخ پردرد این قوم و درکل مردم افغانستان میخواهند پیام آور تغییر و نوسازی و یافتن راه حل های تازه باشند تا پیش وجدان خود شرم نباشند.

  میگویند اول باید انتقاد کرد و انتقاد پذیر بود تا امکان پیشرفت دریک جامعه به وجود بیاید
  بدون شک نسل نو این سرزمین به انسانهای بی طرف و حقیقت گو نسل پیشین نیازمند است تا با آگاهی اتحاد و تلاش بهتر از نسل قبل خود عمل بتوانند.

  موفق باشید
  حق یارتان

 13. hadi ثور ۲۳, ۱۳۹۱ در ۳:۰۰ ب.ظ -

  شنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۵:۰

  salam badostani side jaghori1 taki sazmani nasr azbaini azmo washomi goom nashawad gireftari tamam nameshawad bakhateri ki jooz khodi shan kasi degarra qabool nadarad agar qabool ham kard ba bahanaye az bayn mebarad shooma khodi tan qazi ki chekaraie ki ta hala nakardah azrozi ki da afghanistan amdah jooz khana jangi kare dega ra anjam nadadah az kasani dam az hazaragi mezanad gahi ba khateri masjid gahi nakhateri qawmi ama manzori shan sazman zinda kardani dobarah ast hamin na baraye hazara kar kardan ast was salam hadi az australia

 14. فروغ ثور ۲۶, ۱۳۹۱ در ۲:۰۱ ق.ظ -

  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۲:۱

  الف جان خوبی!!!
  نمیدانم جناب شما از احزاب سه کانه که توسط خلیلی ، محقق و عرفانی یکارو لنگی براگزار شده است اطلاع دارید ؟ کدام یک در مسیر حذب است و کدام یک بر باطل ؟ ایا اینان از بقای همان موسسین اند و یا از نو به این جریان پیوسته اند امید میرود که بزودی از گوشه کنار یاز هم مغازه های چدیدی دیگر هم براید.
  شهرک مال خلیلی حاجی نبی بیچارده و این سرمایه ؟؟؟؟
  جناب الف نکند که شما هم سهمی درین وند دارید؟؟؟!!!

 15. hazara ثور ۲۶, ۱۳۹۱ در ۷:۱۵ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۹:۱۵

  دو تن دیگر به شهادت رسیدند
  بعد از امنیت نسبی چند روزه متاسفانه امروز سه شنبه، ۲۰۱۲/۰۵/۱۵م، بازهم تروریستان، هزاره های شهر کویته را به سوگ نشاندند. ساعتی قبل در جاینت رود نزدیک دفتر پاسپورت دو تن دیگر، از هزاره های کویته که در انتظار باز شدن دفتر پاسپورت بودند، مورد حمله تروریستان سوار بر موتر سایکل قرار گرفتند، که در نتیجه آن هردوی شان جابجا شهید شدند و نیز یکتن دیگر به شدت زخمی گردیده است. شهدای حادثه هم اینک به امام بارگاه نچاری انتقال داده شده است و مردم سوگوار در امام بارگاه نچاری جمع اند. قرار بعضی گزارش ها هر دوشهید، با هم برادر اند.

  تروریستان مثل تمام حوادث قبلی بعد از انجام عمل زشت و بزدلانه شان از صحنه فرار کرده اند و نیروهای انتظامی نیز مثل گذشته بعد از حادثه به صحنه رسیده و تلاش شانرا برای دستگیری عاملان حادثه شروع کرده اند، تلاشی که هیچ وقت نتیجه نداده است و تا هنوز توسط نیروهای انتظامی عاملان هیچ یک از حادثه ها دستگیر نشده اند.