هفتاد روز بدون پناهجو

وزارت مهاجرت استرالیا اعلام کرده است که طی هفتاد روز گذشته هیچ پناهجویی به صورت غیر قانونی وارد ابهای استرالیا نشده اند. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا به شکل نور مال ادامه دارد وهرپناهجویی که تلاش کند به صورت غیر قانونی وارد ابهای این کشور دوباره به کشور مبدا برگردانده خواهد شد.

عملیات محافظت از مرزهای استرالیا به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به ابهای این کشور همچینان ادامه دارد. وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که این عملیات بدون کدام مشکلی به شکل نورمال ادامه دارد. وزیر مهاجرت استرالیا همچنین میگوید که هرپناهجویی که تلاش کند به صورت غیر قانونی وارد استرالیا شود، ازسوی نیروهای دریایی استرالیا متوقف وبه صورت مصئون به همان کشوری باز گردانده خواهد شد که از انجا وارد استرالیا شده بود. وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرده است که این کشور پس ازین پناهجویانی را که به صورت غیر قانونی وارد استرالیا میشوند ترجیحا به جزیره نارومنتقل خواهند شد.

اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که فعلا کدام تضمینی برای امنیت پناهجویان در جزیره مانوس وجود ندارد. این در حالیست که دو هفته قبل در نتیجه اختشاش در کمپ پناهجویان در مانوس دستکم یک پناهجوی ایرانی کشته وشماری زیادی مجروح شدند. اقای موریسون همچنین اعلام کرد که پروسس درخواست های پناهنده گی پناهجویان در جزیره کریسمیس نیز جریان دارد.

حکومت استرالیا به رهبری تونی ابوت تعهد کرده است که جلوی ورود پناهجویان غیر قانونی به استرالیا را بگیرد. اقای ابوت برای تطبیق این پروگرام ، برنامه ویژه محافظت از مرزهای استرالیا را براه انداخت که رهبری ان را یک جنرال ارشد نیروی بحری استرالیا به عهده دارد. به اساس این برنامه هرپناهجویی که تلاش کند به صورت غیر قانونی وارد ابهای استرالیا شوند دوباره به کشور مبدا برگردانده خواهند شد. در عین حال حکومت استرالیا به تازه گی یک شهروند ایرانی را به جرم جابجایی پناهجویان و انتقال شش پناهجو بصورت غیر قانونی به این کشور به سه سال و نیم زندان محکوم کرد.دیدگاهها بسته شده است.