کرایه ها ماشین تعین شد

مدبریت ۷:۳۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
کرایه ها ماشین تعین شد

کرایه ها ماشین تعین شدFB_IMG_1592913359196

طی یک نشست با حضور ولسوال جاغوری،قومندان امنیه،آمر امنیت ملی مسولین ترانسپورت های مسافر بری نماینده جامعه مدنی وبازاریان کرایه موتر های مسافر بری مسیر های جاغوری کابل وغزنی وداخل جاغوری را کاهش دادند
جاغوری کابل موتر کاستر ۴۰۰افغانی،جاغوری کابل موتر خورد سواری ۷۰۰افغانی،جاغوری غزنی ۴۵۰افغانی،سنگماشه غجور۴۰افغانی،سنگماشه انگوری ۱۲۰افغانی،سنگماشه بابه ۸۰ افغانی وسنگماشه چهل باغتو ۱۲۰افغانی تصویب گردید.

رادیو جاغوری

100بازدید

کامنت بسته شده است.