“کفن کش هفت و هشت!؟”

مصطفی خرمی ۲:۳۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
“کفن کش هفت و هشت!؟”

“کفن کش هفت و هشت!؟””
*****
– “نه کل خیر دیره، نه کادوو، خاک ده سر هر دو!؟”
– یک تلخ صد شیری را باطل می کند!
– کفن کش نو که آمد کفن کش کهنه خدا بیامرزی موشه!؟
****FB_IMG_1525962601713
گویند: کفن کشی، کفن مرده ها را می کشید، اما به خود مرده کاری نداشت! بعد مرگ او کفن کش جدیدی پیدا شد که هم کفن را از جسم مرده می ربود و هم یک میخ ده فلان مرده بدبخت می زد!؟
مردم که این حالت را دیدند، می گفتند: “خدا کفن کش گینه ره بیامرزه که کفن را موبورد و ده مرده کاری نداشت!؟”
****FB_IMG_1525962610868
حکایت “حکومت مجاهدین”، با حاکمیت اسلاف شان در “حکومت خلقی ها”ی پیش از خود شان، دقیقا همان حکایت “کفن کش کهنه و نو است!؟”
زیرا حکومت مجاهدین بعد از به قدرت رسیدن چنان جنایت های عجیب و غریب مرتکب شدند که عملکرد تلخ، تاریک و ویرانگر شان، جنایت های هولناک اسلاف شان در رژیم خلقی ها را خاک پوشی نموده و از خاطره ها بردند!؟
*****FB_IMG_1525962625596
میشه گفت: قضاوت یک جانبه در مورد هر دو رژیم، بر اساس تعصب های خشک مذهبی و گروهی کاملا نادرست و اشتباه است! زیرا هر دو رژیم “خلقی و مجاهدین” روزگار پر فراز و نشیبی از عملکردهای مثبت و منفی داشته اند! درست آن است که هنگام بررسی تاریخ عالمانه نقد کنیم و آگاهانه انتقاد! و هرگز چشم خرد و عقل مان را بر حقایق و وقایع نبندیم!
****
“ویژگی های عصر خلقی ها”
**
ویژگی های مثبت:
– در عصر خلقی ها دریچه های تنگ تعصب و تبعیض تا جای زیادی بسته شد و روزنه ای از برابری، برادری، احیأ هویت و خودباوری به روی اقلیت های محروم در درون نظام و حاکمیت باز گردید.
– به ویژه مردم محروم هزاره به مقام های بالای دولتی، نظامی و انتظامی راه یافتند!
– در صحنه های سیاسی، فرزند هزاره بر بالاترین کرسی قدرت در اداره حکومت و کشور یعنی “کرسی صدارت” تکیه زد!
– تمام دروازه های مراکز تحصیلی، تعلیمی و ترقی که در گذشته مسدود بود، در این دوره به روی فرزندان هزاره باز گردید و…!؟
– به دور از تعصب دینی و گروهی، باید اعتراف نمود که در عصر حاکمیت خلقی ها، در مجموع اقلیت های قومی و نیز قوم هزاره، تا مقام های بالای از پیشرفت و ترقی دست یافتند!
**
ویژگی های منفی:
اما، در دیگر سو، نمی توان منکر شد که سران خام، بی تجربه و عجول رژیم خلقی، با عملکرد های منفی و نابودگر خویش، هم گور خود را کندند و هم کشچر و مردم را تا پرتگاه نابودی سوق دادند:
– بازداشت های گسترده علما، بزرگان و نخبه گان دیگر اندیش مردم!
– کشتار و زنده به گور نمودن هزاران انسان بی گناه! – دعوت از ارتش سرخ در اشغال کشور و… !
– در نهایت همه چیز را خراب کردند که هم خود و رژیم نوپای خویش را به نابودی کشاندند، حکومت را از دست دادند، مرتکب و جرم و جنایت های بسیاری گردیدند و…!؟
***
“ویژگی های حکومت مجاهدین”
– مجاهدین در عصر جهاد و نبرد با اشغالگران خوب درخشیدن و با شکست “غول سرخ” شرق، (شوروی سابق) دنیا را به حیرت واداشتند!
– مجاهدین در روزهای آغازین عصر جهاد با اخلاص، ایمان و فداکاری به میدان دفاع از ایمان و ناموس و میهن گام گذاشتند و در این راه خالصانه جان دادند و جنگیدن و از همه چیز خود گذشتند و…!
***
– مجاهدین هنگام قدرت و حکومت، اسیر دنیا پرستی، قوم گرایی، تعصب های کور قبیله ای و مذهبی و سمتی و لسانی گشتند.
– پایه های رژیم مجاهدین از همان آغاز، در پیشاور بر تعصب و تبعیض گذاشته شده بود، جز حزب حرکت آقای محسنی به هیچ گروه و حزب دیگر شیعه حقی در حکومت داده نشد!
– جنگهای خانمانسوز مجاهدین، کابل را به ویرانه ای تبدیل نمود.
– با عملکرد وحشیانه، غیر انسانی و و یرانگر خود، با جنایت ها و کشتار های بی شمار و… کفن کش سابق را از یادها بردند، تا جای که امروزه مردم داکتر نجیب قصاب پلچرخی را با آن همه جرم و جنایت خدا بیامرزی می کنند و…!؟
– محرومیت کامل هزاره ها از حضور و حقوق شان.
– حملات سنگین بر مناطق هزاره نشین و کشتار هزاران انسان بی گناه توسط حکومت مجاهدین در فاجعه افشار و غرب کابل و…!؟
– بدون تردید، ظهور پدیده ای به نام طالب نیز ماحصل جنگ های داخلی مجاهدین بوده است، اگر مجاهدین در عصر حاکمیت خود همه چیز را به گند نمی کشیدند، یقینا کابل ویران نمی شد، فاجعه افشار اتفاق نمی افتاد! هزاران انسان بی گناه در غرب کابل شهید نمی شدند و در نهایت پدیده شومی به نام “طالبان” نیز ظهور نمی کردند و…!؟
****
“پس خدا بیامرزی کفن کش سابق، نتیجه عملکرد خونبار و جنایت آمیز کفن کش جدید بوده است!؟”
****
به مناسبت هفت و هشت ثور، با اندک تأخیر!
******
م، خرمی
۱۴ ثور ۹۷
*****
– “نه کل خیر دیره، نه کادوو، خاک ده سر هر دو!؟”
– یک تلخ صد شیری را باطل می کند!
– کفن کش نو که آمد کفن کش کهنه خدا بیامرزی موشه!؟
****
گویند: کفن کشی، کفن مرده ها را می کشید، اما به خود مرده کاری نداشت! بعد مرگ او کفن کش جدیدی پیدا شد که هم کفن را از جسم مرده می ربود و هم یک میخ ده فلان مرده بدبخت می زد!؟
مردم که این حالت را دیدند، می گفتند: “خدا کفن کش گینه ره بیامرزه که کفن را موبورد و ده مرده کاری نداشت!؟”
****
حکایت “حکومت مجاهدین”، با حاکمیت اسلاف شان در “حکومت خلقی ها”ی پیش از خود شان، دقیقا همان حکایت “کفن کش کهنه و نو است!؟”
زیرا حکومت مجاهدین بعد از به قدرت رسیدن چنان جنایت های عجیب و غریب مرتکب شدند که عملکرد تلخ، تاریک و ویرانگر شان، جنایت های هولناک اسلاف شان در رژیم خلقی ها را خاک پوشی نموده و از خاطره ها بردند!؟
*****
میشه گفت: قضاوت یک جانبه در مورد هر دو رژیم، بر اساس تعصب های خشک مذهبی و گروهی کاملا نادرست و اشتباه است! زیرا هر دو رژیم “خلقی و مجاهدین” روزگار پر فراز و نشیبی از عملکردهای مثبت و منفی داشته اند! درست آن است که هنگام بررسی تاریخ عالمانه نقد کنیم و آگاهانه انتقاد! و هرگز چشم خرد و عقل مان را بر حقایق و وقایع نبندیم!
****
“ویژگی های عصر خلقی ها”
**
ویژگی های مثبت:
– در عصر خلقی ها دریچه های تنگ تعصب و تبعیض تا جای زیادی بسته شد و روزنه ای از برابری، برادری، احیأ هویت و خودباوری به روی اقلیت های محروم در درون نظام و حاکمیت باز گردید.
– به ویژه مردم محروم هزاره به مقام های بالای دولتی، نظامی و انتظامی راه یافتند!
– در صحنه های سیاسی، فرزند هزاره بر بالاترین کرسی قدرت در اداره حکومت و کشور یعنی “کرسی صدارت” تکیه زد!
– تمام دروازه های مراکز تحصیلی، تعلیمی و ترقی که در گذشته مسدود بود، در این دوره به روی فرزندان هزاره باز گردید و…!؟
– به دور از تعصب دینی و گروهی، باید اعتراف نمود که در عصر حاکمیت خلقی ها، در مجموع اقلیت های قومی و نیز قوم هزاره، تا مقام های بالای از پیشرفت و ترقی دست یافتند!
**
ویژگی های منفی:
اما، در دیگر سو، نمی توان منکر شد که سران خام، بی تجربه و عجول رژیم خلقی، با عملکرد های منفی و نابودگر خویش، هم گور خود را کندند و هم کشچر و مردم را تا پرتگاه نابودی سوق دادند:
– بازداشت های گسترده علما، بزرگان و نخبه گان دیگر اندیش مردم!
– کشتار و زنده به گور نمودن هزاران انسان بی گناه! – دعوت از ارتش سرخ در اشغال کشور و… !
– در نهایت همه چیز را خراب کردند که هم خود و رژیم نوپای خویش را به نابودی کشاندند، حکومت را از دست دادند، مرتکب و جرم و جنایت های بسیاری گردیدند و…!؟
***
“ویژگی های حکومت مجاهدین”
– مجاهدین در عصر جهاد و نبرد با اشغالگران خوب درخشیدن و با شکست “غول سرخ” شرق، (شوروی سابق) دنیا را به حیرت واداشتند!
– مجاهدین در روزهای آغازین عصر جهاد با اخلاص، ایمان و فداکاری به میدان دفاع از ایمان و ناموس و میهن گام گذاشتند و در این راه خالصانه جان دادند و جنگیدن و از همه چیز خود گذشتند و…!
***
– مجاهدین هنگام قدرت و حکومت، اسیر دنیا پرستی، قوم گرایی، تعصب های کور قبیله ای و مذهبی و سمتی و لسانی گشتند.
– پایه های رژیم مجاهدین از همان آغاز، در پیشاور بر تعصب و تبعیض گذاشته شده بود، جز حزب حرکت آقای محسنی به هیچ گروه و حزب دیگر شیعه حقی در حکومت داده نشد!
– جنگهای خانمانسوز مجاهدین، کابل را به ویرانه ای تبدیل نمود.
– با عملکرد وحشیانه، غیر انسانی و و یرانگر خود، با جنایت ها و کشتار های بی شمار و… کفن کش سابق را از یادها بردند، تا جای که امروزه مردم داکتر نجیب قصاب پلچرخی را با آن همه جرم و جنایت خدا بیامرزی می کنند و…!؟
– محرومیت کامل هزاره ها از حضور و حقوق شان.
– حملات سنگین بر مناطق هزاره نشین و کشتار هزاران انسان بی گناه توسط حکومت مجاهدین در فاجعه افشار و غرب کابل و…!؟
– بدون تردید، ظهور پدیده ای به نام طالب نیز ماحصل جنگ های داخلی مجاهدین بوده است، اگر مجاهدین در عصر حاکمیت خود همه چیز را به گند نمی کشیدند، یقینا کابل ویران نمی شد، فاجعه افشار اتفاق نمی افتاد! هزاران انسان بی گناه در غرب کابل شهید نمی شدند و در نهایت پدیده شومی به نام “طالبان” نیز ظهور نمی کردند و…!؟
****
“پس خدا بیامرزی کفن کش سابق، نتیجه عملکرد خونبار و جنایت آمیز کفن کش جدید بوده است!؟”
****
به مناسبت هفت و هشت ثور، با اندک تأخیر!
******
م، خرمی
۱۴ ثور ۹۷

344بازدید

کامنت بسته شده است.