گزارش بیست و دوم از جاغوری

۷:۲۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و دوم از جاغوری

گزارش بیست و دوم از جاغوریFB_IMG_1542873226071
۱. دیشب جاغوری شبی آرامی داشته است و تا کنون گزارش خاصی دریافت نشده است. در این مورد اخبار دقیقتر و جامعتر را در گزارش بعدی مینویسم.
۲. بازگشت بیجاشدگان به جاغوری شتاب بیشتر گرفته است و روزانه در حدود هیجده کاستر از کابل به سمت جاغوری میاید، این در حالی است که مسافران که از جاغوری به سمت کابل میروند خیلی کم اند.
۳. دیروز در سنگماشه در اطراف پایه انتن روشن افرادی دیده میشد که تلاش داشتند انتن روشن را فعال نمایند، اما هنوز فعال نشده است. افغان بیسیم دیروز به دلایل نامعلومی از فعالیت باز ماند. بدین ترتیب اریبا و سلام تنها شبکه های مخابراتی است که در جاغوری مشغول فعالیت میباشند.
۴. مردم بامیان، استقبالی گرمی از بیجاشدگان جاغوری کردند و بیجاشدگان را در خانه های خود جا دادند. در حدود هزار خانواده از بیجاشدگان در بامیان رفتند و این عده شامل افرادی میشوند که موتر بی پلیت و کانتینیری بودند و برخی هم موترهای خود را در بامیان به قیمت ناچیز( ۷۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی) فروختند.
۵. مساله قومی و تباری در جاغوری چنان برجسته اند که از چهل باغتوی وقی از شمالی ترین نقطه جاغوری و از جودری و پاتو تعدادی به کمک مردم اوتقول رفتند اما مناطق نزدیک که با مردم اوتقول هم تبار و قوم نبودند به آنها کمک نکردند.
۶. در جاغوری قلدورانی بودند و هستند که زورشان به غربا رسیده اند و بر هم تباران خود ستم روا داشتند و در جنگ های داخلی در منطقه خود جوی خون جاری ساختند اما امروزه ذلیلانه یا دنبال معامله اند و یا فرار کرده اند.
۷. در میان بزرگان جاغوری این زمزمه وجود دارند که اگر بیجاشدگان بر نگردند برای اینکه خانه های شان بدست تروریست ها و طالبان نیفتد آنها را به دیگران واگزار کنند.
نوت: عوامل بیجاشدگی در جاغوری امور ذیل بوده است:
الف) جنگ های روانی، شایعه و اخبار دروغ.
ب) شبکه های اجتماعی و عمدتا اخبار فیس بوکی.
ج) تشویق و کمک لندنی ها( در جاغوری هر مسافر اروپایی و استرالیایی لندنی گفته میشود) که برای اعضا خانواده خود پول حواله و آنها را تشویق به ترک زادگاهش نمودند.
د) دولتی ها، پولیس، اربکی و بصورت کلی کارمندان دولت که اکثر شان منطقه را ترک کردند.
ه) قشر مرفه و سرمایه دار جاغوری.
سنگماشه پنجشنبه ۸/ ۹/ ۹۷

181بازدید

کامنت بسته شده است.