گزارش جشنواره ۲۰۱۳ غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام

مدبریت ۲:۲۲ ب.ظ ۱۴
گزارش جشنواره ۲۰۱۳ غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma19.jpg

بسمه تعالی

۲۴ حمل ۱۳۹۲ ازچند روز پیش تدارکات جدی وبسیارخوبی برای برگزاری جشنواره گرفته شده بود . درتمام سطح شهر درب های مغازه ها برنگ قهوه ای تیره رنگکاری شده است تعداد ازمغازه ها به رنگ نخودی مایل به سفید رادیدم پرسیدم چرا ؟ گفتند وقتی رنگ قبلی تمام شده رنگ دوم جایگزین شده است ازروز جمعه ،عبورومرور تمام وسایط نقلیه شخصی حتی موترسایکل وبایسکل وکاری ممنوع است . فقط رنجرهای اردووپلیس وموترهای خاص مهمانان ومقامات بلندرتبه دولتی باسرعت بالادررفت وآمد است تمام مغازه هابسته است ازصبح ۲۴ حمل شاهراه کابل وقندهار نیزمسدود است وهلیکوپترهای نظامی مهمانان را ازکابل به غزنی انتقال میدادند ومرتب درمحوطه پشت ساختمان ولایت نشست می کند مردم گروه گروه به طرف ولایت درحرکت است ازمسافت خیلی دور مانده به ولایت کارت مخصوص ورود به ولایت پرسیده می شود وبه هیچ عنوان افراد فاقد کارت ویاکارت بدون مهروامضای سه ارگان (امنیت ملی ، قوماندانی امنیه ومقام ولایت ) راه داده نمی شود .http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma18.jpg
پیش دروازه ولایت صف های طولانی برای تلاشی ترتیب شده است چهارتاپنج صف صد نفری وتلاشی هم سخت است صفحه های موبایل باید روشن شود پس ازتلاشی عسکرها تلاشی الکترونیکی انجام می شود درمحوطه ی ولایت محدوده پارکینگ خیمه ای بزرگی برپاشده برای صرف ناهار مهمانان داخلی غزنی ،پیش ساختمان ولایت جایگاه خاصی برای استقرار مقامات بلند رتبه ساخته شده که تعداد سی دانه مبل وچوکی درآن تعبیه شده است درمقابل آبشارزیبائی شیشه ای جای داده شده است دردوطرف راهرو به ترتیب خاص بیرق های ملی دراهتزازوبرافراشته است وشعار جشنواره درجاهای مختلف به چشم می خورد این شعار عبارت بود از :

((غزنی شهر صلح و دوستی ))

که این شعار  به طرززیبایی نوشته  شده ودرمیان باغچه وگلدان ها درفاصله های خاص به ترتیب آویزان است .گارد تشریفات ارگ کابل بادریشی های خاص مستقر شده است گروه موزیک باشیپورهای زرد وزیبا وشمشیرها ،حمایل، اسلحه تشریفات و… مستقرشده است.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma16.jpg
غیرازاینکه درشهر وضع نظامی حاکم است دیگر هرچه ببینیم زیباست مردم ازولایت های مختلف آمده اند همه به خصوص جوان ها اگر دریشی پوشیده اند نواست واگر لباس وطنی همه تازه دوخته شده اند واکثراً به رنگ سفید، ورزشکاران تیم تیم بالباسهای مخصوص ویکدست باآرم ۲۰۱۳ حاضرشده اند حضورتیم کمانداران باکمانهای نیمه حرفه ای وتیرهایی باپرمرغ بسیار جلب توجه می کند وناخود آگاه ذهن تماشاچیان به قهرمانان شاهنامه رستم واستفندیار منتقل می شود هم چنین کارکنان تلویزیون غزنویان اکثراً جوان ونوجوان هستند لباس یکدست سفید با یخن هایی به رنگ بیرق سه رنگ افغانستان به تن دارند چهاردسته ازدختران نوجوان درقالب ۴ گروه سرود بادسته های گل به استقبال مهمانان ایستاده اند ونیز موسفیدان ومعززین غزنی دردونقطه ی ورودی روی چوکی های پلاستیکی استقرارپیدا کرده اند به تعداد ۵۰ نفر خبرنگار ازرسانه های مختلف جهان مثل بی بی سی ،الجزیره، سی ان ان و… درجاهای مختلف بادوربین های شان به ثبت وضبط مراسم مشغول بودند دورسانه ی تلویزیون ۱ و غزنویان لحظه به لحظه بطور زنده مراسم را پخش می نمودند.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma11.jpg

مهمانان مراسم:

ازکابل پرفیسور نعمت الله شهرانی مشاوررئیس جمهور به نمایند گی ازحامد کرزی آمده بود اعضای کابینه : وزیردفاع بسم الله خان محمدی ، وزیرداخله مجتبی پتنگ ، وزیر ترانسپورت وهوانوردی داود علی نجفی، وزیرامورشهرسازی حسن عبداللهی ،وزیراطلاعات وکلتور سید مخدوم رهین ، وزیرتجارت وصنایع عبدالحق احدی، وزیرعدلیه حبیب الله غالب، وزیرآب وبرق محمداسماعیل خان ، وزیرفوائید عامه نجیب الله اوژنگ ، وزیرمعارف فاروق وردک، وزیرحج واوقاف ، وزیرامورزنان حسن بانوغظنفر، رئیس ارگانهای محل عبدالخالق فراهی ازمجلس شورای ملی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه وتعداد ازسناتوران ولایت غزنی آقای احمدی بخت بی بی رحیمی دونفر سناتور انتصابی ولایت غزنی وجناب آقای بلاغی .وکلای پارلمان حاجی محمدمحقق رئیس کمسیون عدلی وقضائی مجلس ورهبر وحدت اسلامی مردم افغانستان، داکتر عبدالقیوم سجادی ، شاه گل رضائی ، عارف رحمانی ، محمدعلی اخلاقی، علیزاده، دوکتورشاه جهان، جنرال علی اکبر قاسمی، چمن شاه اعتمادی ، انجنیرنفیسه  وعده ی ازشخصیت های کشوری ولشکری.درمراسم حضورپیدانمودند.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma8.jpg

مهمانان خارجی:

نماینده ای آی سسکو داکتر عباس صدری، وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران دکتر سید محمد حسینی وهیئت همراه وتعدادی ازسفرای کشورهای اسلامی جزو مهمانان ویژه مراسم بودند .http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma6.jpg

مراسم اصلی:

درداخل تالارولایت مهمانان کابل تعداد ی ازمهمانان ولایات وبزرکان ومعززین غزنی حضوریافته بودند تالارولایت به طرززیبائی تزئین شده بود درپشت جایگاه پرچم های کشورهای اسلامی قرارداده شده بود ودرهردوطرف آن بیرق های کشور افغانستان دورادور سالن عکس های آبدات تاریخی غزنی نصب گردیده بود نزدیک سقف یک دورکامل شعارهای جشنواره به چشم می خورد که به چهارزبان فارسی ،پشتو ،عربی وانگلیسی نوشته شده بود مراسم باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازگردید پس ازپخش سرود ملی وقیام حضار اقای پرفیسور شهرانی پیام افتتاحیه حامد کرزی را قرائت کرد وپس ازآن والی غزنی درجایگاه قرارگرفت وضمن تقدیروتشکر ازمهمانان تبریکیه اش را بیان داشت پیام والی به رئیس جمهور اعضای کابینه ومجلسین شورای ملی: ارتقای غزنی به ولایت درجه ۱ ،پیام والی به برادران عزیز طالب: دست ازجنگ کشیدن ، عرق ریزی بجای خون ریزی تاکشورآباد شودسخنران بعدی وزیراطلاعات وفرهنگ افغانستان آقای سید مخدوم رهین بود وبعد ازآن آقای داکترعباس صدری پیام رئیس آی سسکو را که به زبان انگلیسی نوشته شده بود قرائت کرد جای جای پیام را به زبان فارسی ترجمه می نمود درادامه ازآقای داکتر حسینی وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی ایران دعوت گردید تاسخنرانی نماید وایشان صحبت شان را بابیتی ازسنائی آغازکرد ،http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma5.jpg

 بس که شنیدی صفت روم چین –  خیز و بیا ملک سنائی ببینhttp://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma9.jpg

ازحضورش درغزنی اظهار خرسندی نموده واعلان کرد برای بزرگداشت غزنی برنامه های درایران مشترک باافغانستان اجرا خواهد شد ازمقامات افغانستان خواستار خواهرخواندگی شهر غزنی بانیشابور گردید بعدازآن سخنرانان به ترتیب شاه گل رضائی ، حاجی محمد محقق ،مولاناحکیمی ،خیال محمدحسینی وشلگری سخنان شان را ایراد نمودند. البته سخنرانی خانم شاه گل ازبرجستگی ،نظم وترتیب زیبائی برخورداربود مراسم بادعای سناتوربلاغی خاتمه یافت وبعدازآن مهمانان درجایگاه آماده شده دربیرون ازتالار مستقرگردیدند ونمایشهای سنتی وسرودهای محلی غزنی وچند ولایت دیگر را به تماشانشستیم گروه اتن ملی ازولایت پکتیکا تعداد سه نفردهل زن و۲۵ نفرجوان بالباس های یکرنگ مخصوص اتن وموهای بلند وهم اندازه خیلی زیبا ومنظم به چشم می خورد ،گروه کمانداران مرکب ازدوتیم برادران ولسوالی جغتو ونوآباد مرکز غزنی تیرپرتاب نمودند اولین تیر پرتاب شده توسط حاجی نعیم رضائی کمرک مالستان به هدف اصابت نمود که مورد تحسین حضار قرارگرفت سپس گروه شمشیربازی هنرشان را به نمایش گزاشت وپس ازآن اقلیت برادران اهل هنود مراسم چوب بازی شان را به زیبائی نمایش دادند.

بعدازآن گروه های سرود دختران به اجرای سرود پرداختند که متآسفانه بلند گوه تهیه نشده بود اجرای سرود بسیار کمرنگ به نظر می رسید گروه سرود جاغوری مرکب از پنج نفر دختر وپنج نفر پسر بودند، چینش ونظم شان زیبابود همه یکدست لباس محلی خامک دوزی شده برتن داشتند محتوای سرود شان عالی بود ولی بگوش کسی نرسید .

 موده غزنی سری خاک سنائی –  سرود زندگی ره خنده موری

د  دل مردمای  کل  دنیا     –     نیال  دوستی ره  شنده  موری

در آخر اسپ سواران پکتیا با نمایش خیلی جذاب وجالب با بیرق های زیبای افغانستان از جلوی جایگاه عبور کردند .http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma12.jpghttp://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma13.jpg

غرفه های نمایشگاه جشنواره :

درمحوطه چمن کاری شده ی ولایت تعداد پانزده خیمه (غرفه) برای نمایش صنایع دستی قرارداشت تیم فرهنگی ازولایات به دعوت ریاست اطلاعات وفرهنگ جهت نمایش آثارشان حضوریافته بودند.
ولایت ننگرهار – محتویات غرفه : تعداد زیادی کتاب ، لباس زنانه ومردانه، کلاه پکول ،واسکت وصنایع دستی .
ولایت غزنی: – تحت عنوان ( صنایع دستی ،زرگری وپوستین دوزی) محتویات غرفه : جواهرات زنانه  وپوستین های دوخته شده درغزنی .
ولایت غزنی : ریاست زراعت ومالداری محتویات( گل ها ودرخت چه های زینتی ،میوه های خشک، تخم نباتات طبی وزراعی ،میوه ها وتره بار انواع سیب ، پیاز تاشلغم … )
ولسوالی جاغوری : محتویات :کتابهای مؤلفان ونویسندگان جاغوری ، مجموعه مقالات تحقیقی {غزنی بستر تمدن شرق اسلامی ،مقالات تاریخی ، سی دی های سیمنارهای غزنی شناسی } صنایع دستی البسه قدیمی محلی وتابلوهای خطاطی آقایان علی بابا اورنگ ومیرزائی عکس شخصیت های تاریخی وفرهنگی ودرانتهای خیمه عکس بزرگی ازطیاره ساخته شده درجاغوری قرارداشت.
ولایت تخار : – محتویات (صنایع دستی ،سنگهای قیمتی زمرد لعل و… ).
صنایع دستی زنان ولایت غزنی: –  محتویات( خامک دوزی ، مهردوزی ، گره بافی وانواع واقسام رحل قرآن کریم سجاده ، پروانه ، قنددان والبسه مختلف )
انجمن خوشنویسان غزنه باستان : – محتویات (سی تابلو درپنج نوع خط آثارشیرین انصاری مسول انجمن ودوازه تابلو نقاشی راشد وهاج )
تلویزیون غزنویان : – محتویات عکس های تاریخی اشخاص وآبدات ولایت غزنی حدود پنجاه اثر.
ولایت قندوز : – محتویات ( قالین های متنوع وصنایع دستی ، لباس ، خشکبار عسل وروغن های طبی )
ولایت بامیان باستان: – محتویات( تعداد زیادی قالین ، لباس برک ، تابلوفرش ، آثارامین نادم تابلو وعکس های قدیمی بودا ولباس های محلی )
ولایت پکتیا : – محتویات (صنایع دستی ، تولیدات مختلف خوراکی : چپس کچالو،آرد فرنی ،رب ،مربا، پودرکالاشوئی ، برق شمسی ، تیزاب بطری ، نمک آیدن دار ورنگ تعمیراتی )
ولایت فاریاب :- محتویات (صنایع دستی ،البسه )
ولایت هرات:- غرفه ای شان بسیار غنی بود (اثارتابلوخط ،نقاشی، قالینچه ،کاشی، صنایع دستی قدیمی،بانظم وترتیب عالی )
ولایت میدان وردک :- محتویات (صنایع دستی ، کتابهای چاپ شده درسطح ولایت ، تابلوهای نقاشی وتعداد عکسهای اشخاص جهادی تاریخی میوه ومحصول زراعی)
ولایت پکتیکا:- صنایع دستی تعداد عکس ازاشخاص سیاسی وفرهنگی وبینر تبریکی پایتختی غزنی برای جهان اسلام درسال ۲۰۱۳ .http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma4.jpg

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma10.jpg

غرفه ولسوالی جاغوری :http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/ghazni4.jpg

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma1.jpg

به اظهار تعداد زیادی ازبازدید کنندگان، جاغوری شاهکار کرده است غنی ترین غرفه خیمه ی آنهاست وازمیان هجده ولسوالی غزنی تنها جاغوری غرفه مستقل وبه نام خود داشت این غرفه بامدیریت شخص ولسوال محترم جاغوری آقای ظفرشریف ترتیب شده است مسؤل غرفه آقای حنیف بختیاری باجمعی ازفرهنگیان بود وآقای آصف امینی راهنمائی غرفه ی جاغوری وبه خصوص مجموعه مقالات غزنی شناسی را عهد داربود، درکاروان فرهنگی جاغوری دانشجویان، دانش آموزان گروه سرود بامدیریت آقای بهار ، تعدادی ازموسفیدان ونماینده های مردم وچند نفر آوازخوان ودمبوره نواز شرکت کرده بودند محتوای غرفه جاغوری : سه میل تفنگ قدیمی تاجدار وماشاءاللهی یکدانه زین اسپ یک چراغ پایه باچهارنوع چراغ قدیمی به ترتیب (چراغ روغنی ، چراغ سنگی ،چراغ موشی وچراغ هلیکین) ،دودانه ظرف چوبی(مانی) باچمچه های چوبی ومسی  ظروف مسی یک جفت پیزارچوبی (کیروچوخل)وتعدادزیاد وسایل وابزارآلات ساتور،کلنگ ،مشترند، رنده وبرمه سنتی چوبی لباسهای محلی ، نیکر ،پتلون ،شالی ،لوئی ،دسترخان پشمی ودسترخانهای خامک دوزی شده زیورآلات زنانه (سلسله، جودانه، بالی، گانه، ایمیل پیسه سفید، انگشتر وتاپان ) ،سه قبضه شمشیرقدیمی ،پیش قبض جعبه ذخیره دارو ازنوع شاخی وچرمی چند عدد کارتوس سابقه ویک میل تفنگچه دست ساز قدیمی عکسهای شخصیت های علمی فرهنگی وسیاسی مانند :حضرت آیت الله العظمی فیاض ، استاد برهانی ده مرده ، شهید فقیهی ،استاد رمضانعلی شریفی حوتقول وکیل دوره دوازدهم شورا، شهید ابوذرغزنوی، اولین شهید جاغوری محمد ابراهیم ممدک ، برگد اسحق ، شریف خان پیلوت بادوفرزندش ،رئیس عبدالله خان ، اکرم یاری ،خانم سیماسمر ، وعکس های ازمناطق مختلف جاغوری ، تعداد زیادی تابلوخط ونقاشی خط ازآثارآقایان علی بابا اورنگ ومیرزائی وتعداد زیاد کتاب ومجله نویسندگان جاغوری وآثارناب فرهنگی مجمع علما وطلاب جاغوری (چهارجلد مجموعه مقالات “غزنی بستر تمدن شرق اسلامی” ۲۵ مقاله علمی تاریخی درمورد سابقه تاریخی غزنی،کتابهای “عالمان دینی کارکردها وراهبردها”،” دین ودینداری درعصرجدید”،”غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام بستر آفرینیش تمدن وشاهکارهای زبان دری” وهشت حلقه سی دی مربوط همایشها ونشست های غزنی شناسی درکابل وغزنی)ازمحتویات این غرفه بود.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma3.jpg

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma7.jpg

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma14.jpg

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghazni/majma2.jpg

 

بازدید کنندگان:

غیرازفرهنگیان ومردم غزنی ومهمانان جشنواره ازمقامات پرفیسورشهرانی همه وزرای حاضردرجشنواره وکلای پارلمان وسناتوران وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی ایران ازغرفه جاغوری بازدید نمودند توسط راهنما درجریان طرح غزنی شناسی مجمع علما وطلاب جاغوری ومجموعه مقالات “غزنی بستر تمدن شرق اسلامی” قرارگرفتند تعداد ازبزرگان اذعان داشتند که غیرازاین طرح متاسفانه پژوهش عمیق وگسترده علمی راجع به تاریخ باشکوه فرهنگ وتمدن غزنی صورت نگرفته است.

عبدالعلی کاظمی
نماینده ی مجمع علما وطلاب جاغوری درکابل
تاریخ : ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۲ غزنی

5,376بازدید

۱۴ دیدگاه »

 1. همراز حمل ۲۷, ۱۳۹۲ در ۷:۱۰ ق.ظ -

  سلام خدمت تمام خوانندگاه سایت وزین جاغوری یک
  آقای کاظمی ، یادش بخیر ! دوران شیخی سابق یادم امد آن زمان های که سری منبر … ها را روی هم می کردیم تا به مردم گریه بدهیم !
  راستش شاید خودت هم در شنگ ای خیمه کوچی ماننده شریک بوده باشی !
  در همان زمان که دوربین را به کسی دادی که عکس خودت را بیگرد ، دقیقا من هم پشت سر عکاس بودم !
  یادت هست در همان زمان کسی به پشتو می گفت جاغوری که نامش در نقطه نقطه جهان گرفته میشه با چند دانه تفنگ سروبی که از زمان انگلیس باقی مانده با یک چراغ موشک و جراغ هلیکین و دو دانه کولا این سرو صدا را بلند کرده ، اگر یادت باشد این پشتون متعصیب گفت از این کار جاغوری معلوم است که فقط نام کشیده و شاید در درون اش هم چیزی نداشته باشد .

  حالا نه میدانم شما از کدام شرکت کنندگان می گوید ؟
  راستش بجز محقیق کسی دیگر را ندیدم که در باره این خیمه گپ زده باشد و یا گفته باشد که جاغوری ها شاهکاری کرده . این یعنی …………
  تشکر از دوست ما مومن زاده که واقعیت ها را واقعا عالی افشا کرده بود .

 2. ابراهیم حمل ۲۷, ۱۳۹۲ در ۱۰:۲۹ ق.ظ -

  با سلام
  من دانشجو ارشد تاریخ اسلام هستم
  دارم درباره مراکز علمی وعلوم شهر غزنی در زمان سلطان محمود غزنوی برای پایان نامه کار میکنم
  ایا فرصتی هست برای ارسال مقاله به همایش غزنی شناسی یا تمام شده وقت؟

 3. عزیزالله جاغوری حمل ۲۷, ۱۳۹۲ در ۱:۰۷ ب.ظ -

  سلام دوستان
  گزارش جا مع خوب بود به اقای کاظیمی خسته نباشید می گویم . به هر صورت زحمات ظفر شریف ولسوال محترم جاغوری قابل قدر است خوب برای اولین باز است که چنین مسایل اتفاق می افتد این چشنواره فرصت ایجاد کرد تا ما به نقاط قوت وصعف خود بهتر بیشتر آشنا شویم .امادگی مناسبت را برای چشنواره های بعدی که ظاهرا در میزان قرار است دایر شود بگیرم . ما با دوست عزیز جناب اقای همراز موافق نیستم باید بدانم که ما تجربه کافی برای چنین چسنواره ها نداریم این را باید بپذیریم . ولسوالی جاغوری خوشبختانه پتانسیل قوی مواد غنی دارا می باشد فقط همت مسئولان زیربط را می خواهند تا برای چنین مسلئه امادگی کامل بگیرند .
  در عین حال ما ضمن اینکه نکات مثبت را ارج می نهیم ولی به نکات صعف وکاستی ها بیشتر توجه کنیم که اگر یک نمایشگاه که بتواند شایستگی این مردم را باید داشته باشد دارای چه خصوصیات باشد که این چشنواره نداشت برای ان از حالا باید دست به کار شد . بازم تشکر از اقای کاظیمی وجناب اقای مومن زاده عزیز که همیشه ما دور افتادگان وطن را در جریان اتفاق های وطن می گزارد . اگر منظور اقای همراز این باشد حرف قابل قبول است . امید وارم از دوران شیخی سابق نکات مثبت شان بیشتر بیادش بیاید ما را نیز مستفید سازند. به امید دیدار دوباره

 4. محمد جمعه حسینی کمرگ حمل ۲۷, ۱۳۹۲ در ۲:۲۲ ب.ظ -

  سلام خسته نباشید میگویم اقای کاظمی امید وارم که در مسیر راه اذیت نشده باشی
  این گذارش را به علت کمبود وقت نتونستم بیخوانم
  فقط در لابلایش عکس هارا نیگاه کردم از دوجهت خوشحال کننده بود برایم
  ۱ _از اینکه چهره مبارک تان را در این جمع باشکوه دیدم
  ۲_اینکه شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال جاری معرفی گردید
  حرف اخر!
  اینکه امید وارم همیشه عزیزان نخبه وروشنفکران ما موفق وپیروز باشد
  التماس دعا

 5. محمد جواد حمل ۲۷, ۱۳۹۲ در ۸:۰۲ ب.ظ -

  سلام به اقای کاظمی عزیز .امید وارم شادوشنگل باشی.تشکر ویژه دارم ازگزارش بسیار جامع که ازمراسم غزنی اراه دادی وه همچنین از مدیریت سایت جاغوری اقای مومن زاده که تلاش می کند مارا از اتفاقات داخلی باخبر سازد.اما عرض من خدمت اقای همراز:برادر عزیز مراسم یگ مراسم فرهنگی_تاریخی است که بناست ازتاریخ وفرهنگ غزنی که دریگ دوران دراوج قرار داشته قدر دانی صورت بگیرد بناادرچنین مراسم ها طبیعی است که اثار تاریخی گزشته رابه نمایش می گزارد نمی دانم شاید جناب عالی انتظار داشتی که راکد یاشلوارلی یایگدانه تی شرد آستین بریده به نمایش می گزاشت!!جوادجنتی

 6. محمدی حمل ۲۸, ۱۳۹۲ در ۱:۰۵ ب.ظ -

  با سلام و درود بر آقای دکتر شریعتی با ابتکار موزه جاغوری و تدارک بخشی از سهم جاغوری در غزنی، جناب آقای کاظمی با حضور چشمگیر فرهنگی که شاه بیت غزنی است با کار سترگ علمی فرهیختگان جاغوری به وِیژه “غزنی بستر تمدن شرق” و آقای امینی مسؤل غرفه جاغوری و مومن زاده گرامی و سایر دوستان!
  از تلاش‌های قدردانی می کنم به سهم خود. یک نکته در کلاه جوانان و پسران باید یادآوری کرد که کلاه ملی جاغوری عرقچین است همان کلاه هنری سفید و نه کلاه دم شیر اوزبیکی! این دفعه که گذشت در آینده این ظرافت‌ها باید رعایت شود.

 7. غفوری حمل ۲۸, ۱۳۹۲ در ۷:۳۰ ب.ظ -

  از همه کسانی که برای مراسم افتتاحیه و نام گذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام زحمت کشیده اند قدمی برداشته اند قلمی نگاشته اند بویژه از برادر عزیزم آقای کاظمی تقدیر و تشکر را دارم.
  عدم حضور آقای کرزی در این مراسم نشانه اوج قوم گرایی و قوم پرستی و مبارزه با فارسی زبانان را به نمایش گذاشت. راستی اگر قندهار به چنین افتخاری نایل می آمد باز کرزی نمی رفت. به این می گویند ریس جمهور حیف رای های مردم که به این مرد دو رو دادند.

 8. میراحمد لومانی حمل ۲۹, ۱۳۹۲ در ۴:۵۷ ق.ظ -

  ملت فقیر، وامانده و درد سر ساز برای خود و همسایه های دور و نزدیک، امروز میراث داران حاکمیت سلسله غزنوی ها است! بر خرابه ها و ویرانه های یک امپراتوری، برخاک مذلت غژدی « گدایی» بر پا میدارند، و بر این غژدی زدن ها مباهات مینمایند و از کشور های دور و نزدیک از این که در این گدایی برای شان صد قه پرداخت نگردیده است؛ والی آن لب به شکوه و شکایت میگشاید و…از عظمت غزنویان همین بس: که هر گاه خزانه محمود رو به تهی شدن مینمود،ملت مظلوم هند را از دم تیغ گذرانیده و به تاراج می گرفتند و.. هرچند در این عصر، شکفتن در سخن، فردوسی بزرگ، این ابر مرد تکرار نتشدنی در تاریخ سرزمین خراسان را میستایم ..

 9. مجتبی حمل ۲۹, ۱۳۹۲ در ۷:۴۰ ق.ظ -

  متاسفانه درافغانستان چیزی که ارزش ندارد فرهنگ است بنا ا پای تخت شدن غزنی هم ارزش ندارد انصافا اگر دقت شود درتمام تلاش ها تنها حرکتی که ارزش فرهنگی داشت کتابی بود که مجمع علما راجع به غزنی نوشته اند اگر ان برادر پشتون گفته جاغوری چیزی ندارد شاید منظورش مواد مخدر یا انفجاری بوده است وگرنه لا اقل همین کتاب ها درنوع خود شاه کاری بوده که کل دولت ازان عاجز بوده است ازکاظمی هم تشکر ورنه کسی از جزئیات خبر نمی شد ….چه داند قیمت نقل و نبات *اودو من جوخواهدو کنج حیات افتخارات سلطان محمود با سلطان حامد چون نقطه سیاه وسفید است

 10. میراحمد لومانی حمل ۲۹, ۱۳۹۲ در ۸:۵۹ ق.ظ -

  هرکه چند روزی به این دولت سرا همکار شد
  مارمولک بود از اول؛ حا لا ولی، اژدار شد
  مال دزدی، مال رشوت، هم حلال و هم حرام
  زد به جیب از هر طرف تاشد چنین والا مقام
  شهرک و شیادی و بلدینگ ها از هر طرف
  خاک می پاشدبه چشم خلق باز این بی شرف

 11. محمدمهدی میرزایی حمل ۲۹, ۱۳۹۲ در ۵:۴۷ ب.ظ -

  سلام،،ودرود برهمه ی زحمتکشان ورطه علم وادب وخادمین صدیق سرزمین ما،هرجای کشورما که زیبایی خلق میشود وبوی معرفت مشاهده میشود دل دردمند مردم ما شادمیگردد،هرچندزیبایی وکمالات انسانی ازآن ملت علم آشنای عزیزماست وازافتخارات مااین است که درطول تاریخ بهترین های عالم ازمابوده است ،خلاصه عرض کنم که یک خواجه عبدالله انصاری رحمة الله علیه یک تاریخ عرفان عالم را کافیست ومولانا و……. برعرش اعلاست .میخواستم به همه عزیزانی که در افتتاحیه ی نمایشگاه غزنی به عنوان پایتخت جهان اسلام زحمت کشیده اند مانده نباشید عرض کنم ،خصوصا غرفه موفق جاغوری همیشه سربلند وزیبا، که مسئولین دلسوخته این غرفه ،حقیقتاروح ودل مارا جلاداد، خداوند شمارا بیش ازاین توفیق عنایت فرمایند ودرآینده نزدیک شاهد خیروبرکت درتمامی میهن عزیز ما باشیم….. محمد مهدی میرزایی ازتهران.

 12. زیبا نگر حمل ۳۰, ۱۳۹۲ در ۸:۴۳ ق.ظ -

  زنبور عسل همیشه بالای گل می نشیند و مگس بالای …
  همراز عزیز چرا دنیا و پیرامون خود را این قدر ایده آلی و یا چرا این قدر سیاه می بینی؟
  ما همین هستیم. همین هم زیبا است. دیگران از ما بهتران نیز یگ روزی مثل ما بوده اند، لیکن با کار و تلاش و امید و تشویق و نوازش و با همکاری و همیاری هم به افلاک رسیده اند.
  بیایید هم دیگر را بیش از حد سیاه نبینیم و هم دیگر را خورد نکنیم.

 13. برهانی حمل ۳۰, ۱۳۹۲ در ۱۲:۳۸ ب.ظ -

  با تشکر از آقای کاظمی و گزارش امیدوار کننده اش و تشکر از مردم غزنی و بخصوص مردم جاغوری با حضور پر رنگش.

 14. رحمت الله اخلاقی حمل ۳۱, ۱۳۹۲ در ۴:۴۷ ب.ظ -

  چه خوش است هوایی فرهنگی شهر سنائی
  باکمال سپاس از جناب کاظمی با گزارش کامل وخوبش و تشکر ازمردم فرهنگ دوست غزنی وجاغوری.