گزارش سالانه رادیو جاغوری

مدبریت ۹:۱۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سالانه رادیو جاغوری

گزارش سالانه رادیو جاغوریFB_IMG_1497832287971

ولسوالی جاغوری یکی ازولسوالی های دور دست وپر نفوس ولایت غزنی میباشد که طی سالیان متمادی دربخش های انکشافی وزیر بناها اندک کارهای صورت گرفته است که نظربه وسعت جغرافیایی قابل توجه نمیباشد
بعضن اگر انکشافات دربخش های مختلف مثل مکتب،سرک های فرعی،بلند منزل ها ومارکیت های تجارتی ساخته شده از زحمات خود مردم بوده است

درگزارش کنونی که مربوط به سال ۱۳۹۶ خ است به مسایل معارف،امنیت،بازسازی، زراعت، جرایم جنایی، سرقت،اقتصاد وفعالیت های فرهنگی دریک سال اشاره میگردد
معارف
زیر بنای هرکشوروجوامع انکشاف یافته را معارف شکل میدهد ایجاد مراکزآموزشی،فن آوری وفرهنگی نقش سازنده وساختاری را برای ارتقای ظرفیت علمی،سیاسی واقتصادی میداشته باشد
ازین جهت جاغوری یکی ازولسوالیهای دارای اهمیت درعرصه معارف است که درحال حاضر ۱۰۷ باب مکتب شامل ابتداییه،متوسطه ولیسه، مراکزآموزشی زبان انگلیسی،خطاطی،نقاشی وکورس های سواد آموزی برای زنان، ونیز لیسه شبانه بوده است
درسال ۱۳۹۶ تعداد مجموعی شاگردان پسر ودختر که تحت برنامه های تعلیمی قرارداشته ۵۱۵۰۰ دانش آموز بوده که ازین میان درحدود ۱۸۰۰ نفر ازصنوف ۱۲ فارغ گردیدند وازین جمله ۱۷۵۰ تن در امتحان کانکوروزارت تحصیلات عالی شرکت نمودند
معارف جاغوری مشکلات ونارسایی های هم داشته که ازآن جمله کمبود بست،کتابهای درسی،نبود ساختمان معیاری،بی توجهی وزارت معارف،دخالت های مردمی در رد واستخدام استادان،بی میلی برخی معلمان به مکتب وبسا موارد دگر ازچالش های سد راه معارف درجاغوری شمرده میشود اما آقای نایبی آمرعمومی معارف جاغوری که به عنوان نفر اول معارف شناخته شده میگوید که در راستای بالا بردن ظرفیت های تعلیمی تلاش های هم کرده اما انچنان که باید توجه شده باشد نشده است
دونهاد برترتحصیلی دگر که عبارت ازتربیه معلم فیض محمد کاتب ودانشگاه خاتم النبیین میباشند درسال ۱۳۹۶ بیش از۲۰۰ محصل را بعد ازپایان دوره تحصیلی سند فراغت دادند که ازین میان ۱۰۴ تن ازتربیه معلم جاغوری فراغت حاصل نمودند وبه تعداد صد نفر محصل برای اولین بار ازدانشگاه خاتم النبیین فارغ گردیدند
سواد آموزی
رنج وغم روزگار ووضعیت نابسامان زندگی میلیون ها تن را درافغانستان ازداشتن سواد محروم نگهداشته است اما درشرایط کنونی دریچه امید بروی مردم گشوده شده وارزشهای ازدست رفته درجامعه دوباره جا بازکرده است
درسال ۱۳۹۶ خ ۵۰ باب کورس سوادآموزی یا ارتقای سطح سواد برای زنان برای مدت ۹ ماه درسراسر جاغوری ایجاد گردید که درحدود ۱۰۴۴۷ تن اززنان دوره آموزشی را درآن سپری نمودند وبرخی ازین خانم ها با استفاده ازین کورسها سواد خواندن ونوشتن را یاد گرفتند ودرکورس های دولتی که به صورت مداوم فعالیت دارد ۱۶ کورس درنقاط مختلف جاغوری میباشد که درحدود ۳۴۳ نفر اززنان را تحت آموزش ویادگیری سواد قرارداده است
وهم چنین اداره سواد آموزی جاغوری زمینه ساز ۷ باب کورس حرفه خیاطی،زنبورداری ومرغداری برای زنان نیز بوده است
زراعت
تولیدات زراعتی به اثر خشک سالی های پی هم درولسوالی جاغوری بسیار اندک بوده است ودرتقویت زیربناهای زراعتی مثل ایجاد بندهای آب گردان،فراهم نمودن امکانات مدرن برای دهاقین،آبیاری سیستماتیک وبسا موارد دگر میباشد که بالای آن توجه صورت نگرفته است
تنها درسال ۱۳۹۶-به اندازه ۲۲ تن گندم بذری اصلاح شده برای دهاقین درین ولسوالی توزیع ودرحدود ۶۰۰ جریب زمین، نهال سیب،شفتالووآلوایجاد گردید و هم چنین صد کیلو سلفربرای وقایه درخت ها از امراض، در درست رس برخی اززمینداران قرار گرفت.
امنیت
نا امنی یک مشکل عمده برای مردم افغانستان است که سالهای سال دامن این فتنه درجای جای این وطن گسترده بوده وتمام دار وندارمردم را به یغما برده است وتاروپود زندگی مردم را درکام تلخ خود بلعیده است
سال ۱۳۹۶ درکل برای مردم افغانستان یک سال خونین وپرازآشوب بود که صدها تن از افراد نظامی وغیر نظامی درگوشه گوشه کشور کشته شدند
درین سال مردم ولسوالی جاغوری نیز خیلی ازجوانان شان را ازدست دادند
در۲۴ جوزای سال ۱۳۹۶ به اثر حمله شبانه طالبان بالای پوسته های امنیتی دشت قرباغ سه تن ازسربازان محلی ولسوالی جاغوری جان های شان را ازدست دادند ودوتن درین رویداد زخمی شدند
در۲۹ جوزای همین سال تعداد ازنمایندگان مردم،علما مسولین امنیتی ازپوسته های امنیتی دشت قرباغ دیدن وهمرای سربازان ابراز همدردی نمودند وخواهان تقویت این نیروها ازجانب حکومت افغانستان گردیدند
به تاریخ ۲۱ اسد سال ۱۳۹۶ خ منظورحسین قومندان امنیه ولسوالی جغتوی ولایت غزنی دریک کمین طالبان شهید ودر ۱۴ اسد همین سال مرتظی رضایی ازسربازان اردوی ملی ازمنطقه سرطاله سنگشانده درولایت ارزگان شهید شد
در دوم میزان سال ۱۳۹۶ خ در دومین حمله طالبان بالای پوسته های امنیتی دشت قرباغ پنج تن ازسربازان محلی جاغوری جان باختند و۹ تن دگر درین حمله زخمی شدند واین رویداد باعث خشم مردم جاغوری گردید مردم حکومت را به بی کفایتی متهم نمودند که درپیوند به این رویداد قومندان امنیه ولایت غزنی درسفرش به جاغوری وعده همکاری وتجهیز سربازان وپوسته های امنیتی دشت قرباغ را به مردم داده بود
این دشت یکی ازمسیر های نا امن برای مردم ولسوالی جاغوری ومالستان درطول تاریخ بوده است
بخش جرایم جنایی که بستگی به مسایل امنیتی دارد نیز ثبت همین گزارش است که به تاریخ ۳ دلو سال ۱۳۹۶ جسد یک دختر به نام شهنازازمنطقه لومان کشف گردید تحقیقات پلیس جاغوری نشان داد که این جسد مدت زیاد درساحه انداخته شده است وهم چنین تحقیقات طب عدلی کابل درمورد چگونگی این رویداد خاطر نشان نمود که قتل توسط نوشاندن زهر صورت گرفته است پلیس جاغوری درپیوند به این رویداد سه تن را به سارنوالی جاغوری معرفی نموده وسارنوالی بعد ازتحقیقات این سه نفر را به قید ضمانت آزادنموده وگفته است که کدام شواهد واسناد که نشان دهداین سه تن درقضیه قتل شهناز دست داشته باشد وجود ندارد اما دوسیه هنوز بسته نشده است
دربخش امنیت داخلی یک مورد سرقت دکان،دومورد سرقت موتروچندین مورد سرقت موترسایکل وسه مودر قضیه خود کشی نیز درسال ۱۳۹۶ درجاغوری بوده است که برخی ازین رویداد ها توسط پلیس جاغوری پیگری شده است

انکشاف وبازسازی
جاغوری جغرافیایی وسیع دارد ونیاز است تا در راستایی پروژه های انکشافی بشتر درمحراق توجه دولت قرار داشته باشد
درسال ۱۳۹۶ پروژه های انکشافی که درولسوالی جاغوری تطبیق گردیده یا درحال اجرا میباشد قرار ذیل گزارش شده است
پروژه سرک سنگشانده تا چوب بدره زار با حزینه ۱۳ میلیون ۶۰۰ هزار افغانی ازبودجه وزارت احیا وانکشاف دهات به ۵ عشاریه ۲۱ کیلومتر که سال گذشته کارآن تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است
بند ذخیره آب در انگوری با حزینه ۶۹۵۴۰۰ افغانی،پخته کاری سرک داخل بازار غجور به طول ۲عشاریه ۱۹ کیلومتر با حزینه بیش از۶۷ میلیون افغانی ،پخته کاری سرک داخل بازار انگوری که هردو پروژه نا تمام باقی مانده است وقرار است درسال ۱۳۹۷ تکمیل گردد
اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۲۰ متر درمنطقه خارتیزک با حزینه ۶ صد ونود هشت هزار و۷۵ افغانی، کانال آب درقریه سنگ سوراخ،اعمار مکتب نسوان پشت چوب،اعمار یک باب کلنیک درسید احمد علودال،اعمار یک باب کلنیک جامع درمنطقه بابه،حفاری یازده حلقه چاه آب آشامیدنی درقریه های ولسوالی جاغوری،قرارداد ۶۵ حلقه چاه وشبکه آبرسانی درجاغوری با شورای انکشافی قریه های مختلف جاغوری وهم چنین ۴۰۰ متر کار خط رنوی میدان هوایی به اضافه ۸۰۰ و۵۰ متر جریان دارد
فرهنگی
فعالیت های فرهنگی درجاغوری با توجه به نبود امکانات مالی ومنابع تمویل کننده بازهم ازجایگاه خوبی برخوردار است محافل ادبی، برنامه های تفریحی، موسیقی، تیاتر وسخنرانی حد اقل درماه یکبار دریکی ازمناطق جاغوری برگزار است واین برنامه ها نشانه ی ازدگر اندیشی مردم وفعالین فرهنگی جاغوری محسوب میگردد
نهادهای فرهنگی مدنی که درسال ۱۳۹۶کارفرهنگی نمودند یکی هم مجمع همسویی اجتماعی میباشد که به همکاری انجمن فرهنگی اجتماعی معارف،نهاداجتماعی زنان وانجمن فرهنگی نوربرنامه های درنگ برداستان،برگزاری مراسم شب یلدا،محفل نقد برکتاب آثارباستانی جاغوری،تهیه گزارش تحقیقی درمورد مصارف عروسی وروزجاغوری رابرنامه گرفتند
نهاد اجتماعی زنان جاغوری نیز برنامه های مانند فن سخنرانی،سمینار در مورد حقوق خانواده وبرنامه ی روزجهانی زن را درسال ۱۳۹۶ ثبت کارنامه فرهنگی شان نمودند
وهم چنین انجمن فرهنگی نور درجریان سال ۱۳۹۶ نمایشگاه هنردستی، ودست دوزی های زنان جاغوری وروز جهانی زن را با فراغت نزدیک به ۳۰۰ تن ازبانوان ازکورس های سواد آموزی جشن گرفتند
ورزشی
جامعه سالم با ورزش ازشعار جوانان جاغوری بوده است فرهنگ ورزشی کم کم بسوی نهادینه شدن درحال حرکت است چندین باشگاه رزمی درساحات مختلف جاغوری عملن فعالیت دارند وهرسال ده ها جوان رزمی کار را تربیت وبه جامعه تحویل میدهند این جوانان بارها درمسابقات رزمی که درغزنی،کابل ودگر ولایات کشوربرگزار شده شرکت نموده ومدال های قهرمانی را کمایی کرده اند
برنامه های ورزشی والیبال،وفوتسال ازپرطرفدارترین بازی ها درجاغوری میباشد که همه ساله تورنمنت های بهاری،خزانی وجام رمضان دربازارهای سنگماشه،غجور وانگوری روی دست گرفته میشود
دختران نیز درسال ۱۳۹۶ چندین دور مسابقه بایسکل رانی،والیبال وبسکتبال را درجاغوری راه اندازی کردند که ده ها جوان ورزشکار دختر درین مسابقات شرکت کرده بودند

ودرپایان به امید یک افغانستان آزاد وسربلند
تشکر ازکسانی که درتهیه این گزارش با من همکاری کردند
امید وارم سال جدید ۱۳۹۷ خ سالی پراز صلح وصفا وامنیت برای مردم افغانستان باشد
خادم حسین احمدی
رادیو جاغوری

236بازدید

کامنت بسته شده است.