گزارش نوزدهم از جاغوری

۱:۱۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

گزارش نوزدهم از جاغوری
۱. ضمن اینکه اوضاع جاغوری رو به بهبود است اما هنوز تهدید بصورت کامل رفع نشده است. بابه، هیچه، پاتو و اوتقول هنوز در معرض تهدید است.
۲. در خط مقدم اوتقول، هنوز درگیری پراکنده وجود دارد و صدای فیر هم در روز و هم در شب شنیده میشود.
۳. خانه های زیادی در اوتقول به تاراج رفته که تعداد شان از صد خانه هم تجاوز میکند.
۴. تعداد از خانه ها در اوتقول بازدید شد که بهم ریختگی و آثار چپاول مشهود بود.
۵. برج های شهید جنرال باشی حبیب را آتش زده اند و گوسفندها و اجناس قیمتی و موتر ها را به غارت بردند.
۶. امروز هیئتی از سوی ولسوالی برای بررسی خسارات جنگی در اوتقول آمده بود و از خانه های به تاراج رفته بازدید نمودند. دخل زیارت شاه بیرانه را هم شکسته و پولش را برده اند.
۷. در ناوه هیچ شبکه مخابراتی فعال نیست.
۸. مکاتب ناوه گری، بابه، پاتو و هیچه هنوز تعطیل است.
۹. قیمت تیل در انگوری رو به کاهش است هرچند برخی افراد سود جو تا ۷۵ افغانی فی لیتر میفروشد اما کسانی هستند که ۵۷ افغانی میفروشد.
۱۰. طالبان بسیاری از مناطق تحت تسلط خود را در جاغوری مین گذاری کرده بود که بجز چند نقطه کوچک بقیه پاک سازی گردیده است.
۱۱. روحیه ی مردم روز به روز بهتر میشود.
۱۲. شاهدان عینی گزارش دادند که تعداد طالبان که از استقامت اوتقول بر مردم غافلگیرانه حمله کردند بیش از هفتصد نفر بودند. ارقام قطعی نیست.
سه شنبه ۶/ ۹/ ۹۷
اوتقول – سنگماشه

207بازدید

کامنت بسته شده است.