««گفت و گفتم!؟؟»»

مصطفی خرمی ۹:۳۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««گفت و گفتم!؟؟»»

««گفت و گفتم!؟؟»»

گفت: چرا برای جانعلی، افسر فداکار هزاره، که با شجاعت تمام قاصد مرگ(انتحاری) را در بغل گرفت و آگاهانه به استقبال مرگ رفت و خود به هزار تکه تبدیل و جان صدها نفر را نجات داد، از سوی رئیس جمهور وقت و دولتیان کمترین تجلیلی 11535927_1631365843744885_1260989027709040540_nصورت نگرفت؟
گفتم: عزیز ساده است:
۱) آن یکی هزاره بود این یکی اوغوو!؟؟
۲) آن یکی مردم را نجات داد، این یکی فریب دهندگان مردم را !؟
۳) آن یکی در برچی بود، این یکی در چورلمان !؟
۴) آن یکی در عصر کرزی بود، این یکی در زمان غلزی !؟
۵) آن یکی هزار تکه شد نبود که جایزه و آپارتمان اش دهند، این یکی حی و حاضر!؟
۶) تجلیل بعد شهادت که دیگه مزه ای ندارد!جایزه به خانواده اش ام که بی فایده است!؟
۷) سخاوت حاجی دالرها هم برای آن است که «لکی» بدهند و «میلیونی» برداشت کنند!؟
11403011_1631365857078217_4569792256753522814_n۸) اینکه سخاوت غلزی و کرزی را نیز نباید نادیده گرفت مگه نه؟؟

شما چه فکر می کنید؟؟

۲ / ۴ / ۹۴

1,433بازدید

کامنت بسته شده است.