نمونه حکومت داری خوب

نمونه حکومت داری خوبna

ملت که از لحاظ فرهنگی وسواد یک سروگردن خود را  از دیگران بالا تر می گیرد . ملت که خود در جنبش عدالت خواهی بیشترین قربانی را می دهد، اما خود در ولسوالی خود ، غرق در منجلاب های رنگارنگ .

مردی می خواست دنیا را بسازد … واخرش به این نتیجه رسید که راه ساختن دنیا از خود شخص ومنطقه اش باید اغاز گردد . ما از فاشیست پشتونی گله داریم از دام هایی که برای خود تراشیدیم  به عنوان و….. باید برای این دام ها فکر اساسی کرد . چندی پیش یکی از همکاران ما به ولسوال پشنهاد داده بود بجای رانندگی  فرغون  به وظیفه خود عمل کنند . حال اگر کاری در این راستا ازدست تان بر نمی اید ماجرا را با مردم در میان بگذارید این دام های شیاطین گماشته گان کدام وکیل وصی می باشد . مطمنا زبان شما کسی نبسته مگر اینکه خود دراین ماجرا سهمی داشته باشید .

اقای ابراهیم می نویسد :

کلاف سر در گم جاغوری
جاغوری در میدان بُزکشی قرار گرفته است.هرکس بی چون چرا تمایل دارد که در جاغوری تقرر حاصل نماید.درجاغوری نه سوال است ونه جواب.هیچ کسی به کسی دیگر پاسخگونیست.فساد اداری دربالاترین حدممکن دور میزند.
سارنوالی،جنایی،مدیریت معارف،ثبت احوال نفوس،همچنان مدیریت حقوق و… دمار ازروزگارمردم میکشد.
تذکره های مطابق به کیس خارجی وتعیین سن حسب تقاضای متقاضی دیگر حرفش به بانک نوت افغانی نیست.به یورو دالر چانه میزنند واقعاً بازارش گرم گرم است.
مدیریت معارف نیز به حالش شکر میگذارند؟!

اما پولیس؛برای تقرری قوماندانی امنیه جاغوری نیز پول هنگفت رد وبدل میشود.امرخیل در روزهای اخیر مسئولیتش مبلغ کلانی ازحبیب “خوشبین”به جیب زد ورفت.حبیب درحال نقاهت بسرمیبرد.
اکنون سه نفر سخت رقابت میکنند،اسدالله شجاعی مالستان،احسان الله بیات،هردو نامبرده تحت حمایت قیوم سجادی می باشند ودرین روز ها دست هردوفشار داده میشود.معلوم نیت همای بخت برسرکدامش خواهند نشست.
حلقات دیگر نیز درتب وتاب اند تاازین فیض محروم نمانند.

افراد مختلف به عنوان قوماندان در جاغوری ایفای وظیفه نموده اند.هرکدام نقاط ضعف وقوت خودرا داشتند.
حنیف احسانی،برای قشرخاصی چترحمایوی به وجود آورده بود.ساحه حکومت او مثلث برمودا بود.احسان الله بیات بی کفایت ترین ودرعین حال دست گدایی واخاذی اش به گریبان مردم دراز بود.دگروال اسحاق مرحوم ازبیرون اطاقش حتی باخبرنبود.جنرال باشی پدر دزدان جاغوری بود که دزدی به اوج خودرسید.تورن رمضان،بردزدان غلبه کردواما بی بندباری اخلاقی به اوجش رسید،اسدالله انصافی،نیزمیانه خوبی بادزدان داشت،طلافروشی مامور “افغانستان”به سرقت رفت که هنوز به مردم معلوم نشدکه نشد.در دور دوم احسانی،شبکه اخاذی موتر ونقدینه توسط خانم شکیلا پر رونق شد. اینک این یونس رمضانی، رمضانی درمیان آراء وافکار مختلف دست وپا میزند.سطح تقاضا بلندرفته وپرداختن به همه آنان ازتوانایی رمضانی نیست.رمضانی تاهنوزقناعت “مرادی”را بدست نیاورده چه رسد به حسن مرادی؟!
درزمان او مشکل قره باغ نیز برمشاکل افزوده گشت این خود یکی از مشکل دست وپاگیراست.
چندین شبکه سارقین را متلاشی کرد که خود نارضایتی درپی دارد.
درواقع سرقت ودزدی در جاغوری یک مشکل حاد بوده که خطرناکتر ازسائر موارد بشمارمیرود.درین راستا گام های خوبی برداشته شده است.
یکی ازتعهد رمضانی اصلاحات درون قوماندانی بود که بآن دست نیافته است.
خانم شکیلا یک موظف زن درچوکات پولیس است.اویک ابزار اخاذی ازسوی حلقه مشخص تعبیه شده خود دارای یک پسر بچه چهارساله است که پدر ندارد و متاسفانه شاید پدر آن پسربچه خیلی ها باشد.شکیلا روز یکی را پدر میتراشد والله اعلم که پدر کیست!
این حالت باعث شده که هرکه خواب خوش جاغوری را ببیند.
این بزکشی برای جاغوری دیگر باید قابل قبول نباشد.
فکر میکنم رمضانی بد درمیان بمراتب بدتر هاباشد که تاهنوز مردم جاغوری تجربه کرده اند اما باآمدن کسانی دیگر انتظار بدترهارا داشته باشند.
این وضع به یک حرکت کلی دارد که باید مردم به صحنه حضوریابند ونسبت به سرنوشت خود حساس باشند.

ابراهیمدیدگاهها بسته شده است.